Havarikommissionen undersøger cyklistuheld

I starten af 2008 kommer den femte rapport fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker – denne gang med fokus på cyklistuheld i vigepligtsregulerede kryds.

Af Tanja Legind Rendsvig, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Cyklister er en sårbar gruppe i trafikken, men der mangler konkret viden om cyklistulykker for at kunne øge trafiksikkerheden for denne gruppe. Derfor har Havarikommissionen i sin igangværende undersøgelse valgt at fokusere på ulykker med cyklister i vigepligtsregulerede kryds. I undersøgelsen analyseres 30 ulykker, og resultaterne fra denne undersøgelse offentliggøres i starten af 2008 i Havarikommissionens femte rapport. Også den forrige undersøgelse fra 2006 handlede om cyklister. Her var det ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, der blev undersøgt.

Dybdeanalyse af ulykker
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker foretager dybdeanalyser af trafikuheld inden for et udvalgt tema, denne gang cyklistulykker i kryds uden lyssignal. Styrken ved sådanne dybdeanalyser er, at man herved får viden om, hvilke faktorer der helt konkret har været medvirkende til, at ulykkerne er sket.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001 med det formål at få mere viden om trafikulykker. Havarikommissionen er en tværfaglig gruppe, der foretager dybdeanalyser af trafikulykker inden for ét udvalgt tema ad gangen. Kommissionen består af vejingeniører, bilinspektører, psykologer, læger samt politifolk. 

Analysemetoden tager udgangspunkt i samspillet mellem trafikant, køretøj og omgivelser i tiden før, under og efter ulykken. På baggrund af det materiale, Havarikommissionen har indsamlet, fastlægges et sandsynligt hændelses-forløb for hver enkelt ulykke.

Ved at bestemme et sandsynligt hændelsesforløb, kan man udpege et eller flere punkter, hvor det i den konkrete ulykke er gået galt.

Informationsbearbejdningsprocessen
I en trafiksituation skal den enkelte trafikant først og fremmest have adgang til den information, der er nødvendig for at forstå den trafikale situation. Desuden skal vedkommende opfange informationen og fortolke den korrekt. Endelig skal trafikanten vælge den rigtige handling i situationen og føre den korrekt ud i livet. Dette kaldes informationsbearbejdningsprocessen.

I dybdeanalysen af ulykkerne undersøges det, hvor i processen der er sket en eller måske flere fejl – og om fejlene skyldes trafikanten, køretøjet, vej/omgivelser eller en kombination af disse. Baseret på analysen af informationsbearbejdningsprocessen udpeges faktorer, der har været medvirkende til, at ulykken skete. 

Desuden peges der på faktorer, der selvom de ikke medvirkede til selve ulykkens opståen, har medvirket til ulykkens alvorlighed.

Ud af analysen af informationsbearbejdningsprocessen springer også forslag til foranstaltninger, der kunne have forhindret ulykken, og derved forebygge fremtidige ulykker af denne type – samt forslag til foranstaltninger, der vil mindske alvorligheden af ulykken.

Havarikommissionens materiale
Havarikommissionen behandler ulykker inden for et bestemt tema, og analyserne af disse ulykker er baseret på materiale fra politi, bilinspektion, vejmyndighed, hospitaler og lignende. Dette materiale suppleres med Havarikommissionens egne undersøgelser af hver enkelt ulykkessted, implicerede køretøjer samt med interviews med de involverede i uheldet og med vidner.

 

 


 

Kontakt:

For yderligere information se www.hvu.dk


http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-02/Havarikommissionen-undersoeger-cyklistuheld
28 MAJ 2020