Skal det være lovpligtigt at bruge cykelhjelm?

Hvis brug af cykelhjelm reducerer antallet af hovedskader, bør det så påbydes ved lov, at cyklister skal bære cykelhjelm? For at finde svaret skal en række forskellige faktorer inddrages i en samlet vurdering. Her og nu foreligger der ikke et klart svar.   

Af Annette Meng og Søren Rude

Den forrige artikel i dette nyhedsbrev refererer en undersøgelse af cykelhjelmens effekt på hovedskader i forbindelse med, at cykelhjelm ved lov var blevet påbud i New Zealand. Forskerne bag undersøgelsen konkluderede, at hjelmbrug steg som følge af påbudet og at hjelmene reducerede antallet af hovedskader, som følge af cyklistuheld markant. Andre har draget lignende konklusioner. Spørgsmålet er, om man på denne baggrund kan sige, at det er en god ide at indføre cykelhjelm ved lov.

Svaret er ikke ligetil. D.L. Robinson behandler denne problemstilling i sin artikel “Bicycle helmet legislation: Can we reach a consensus?” fra 2007 og påpeger, at der skal inddrages en række faktorer i en sådan vurdering, herunder effektstudiernes metode, forskelle indenfor målgruppen (f.eks. aldersgrupper) og utilsigtede effekter (f.eks. hvis der sker et fald i antallet af cyklister). Robinson sætter spørgsmålstegn ved, om lovpligtig cykelhjelmsbrug er vejen frem til øget sikkerhed.

Robinson påpeger, at en del undersøgelser belyser effekten af cykelhjelm ved brug af ”case control studies”, hvor man sammenligner antal uheld for en gruppe hjelmbrugere med en kontrolgruppe, som ikke bruger cykelhjelm. Det giver problemer, fordi der også er andre forskelle mellem de to grupper. F.eks. kører hjelmbrugere oftere med lys på, har oftere selvlysende veste på og overholder i større grad færdselsreglerne. Alle faktorer, der reducerer risikoen for at blive impliceret i en ulykke. Og for den mere synlige hjelmgruppe er påkørselshastigheden også ofte lavere og hovedskaderne derfor sjældnere. De undersøgelser, der ikke tager højde for sådanne faktorer risikerer at overvurdere effekten af cykelhjelm.

Et andet væsentligt spørgsmål er, hvordan et påbud vil påvirke det samlede antal af cyklister samt hvor langt de cykler. Robinson henviser til nogle undersøgelser, som har fundet, at indførelse af en lov om cykelhjelmsbrug medfører et markant fald i antal cyklister. Når der er færre cyklister i trafikken, sker der færre uheld med cyklister. Hvis der ikke tages højde for dette, kan et fald i antal hovedskader blive tilskrevet hjelmbrug og den positive effekt af hjelmbrug blive overvurderet. 

Forudsætter vi, at målet er at forbedre cyklisternes sikkerhed mest muligt, bliver man endvidere nød til at stille spørgsmålet om, hvorvidt obligatorisk hjelmbrug er det mest omkostningseffektive tiltag. Det kræver en sammenligning med andre mulige tiltag, hvis man stræber efter at få mest sikkerhed for pengene.

Endelig kommer man heller ikke udenom at se på mulighederne for at håndhæve et eventuelt påbud i praksis. Her spiller både cyklisternes holdninger og kontrolindsatsen ind. En massiv politiindsats med deraf følgende bøderegn er selvfølgelig en mulighed. Men politiet har ikke ubegrænsede ressourcer og hvis man lidt forenklet sammenligner med håndhævelsen af cykellygtepåbudet, er der nok en grænse for, hvor effektivt et hjelmpåbud kan forventes at blive håndhævet i den danske virkelighed. Cyklisternes omfattende ”rødkørsel” ved højresving i kryds (som er omtalt i en anden artikel i dette nyhedsbrev) er et andet eksempel på, hvordan regler og virkelighed ikke altid harmonerer. Det bringer så spørgsmålet om trafikantkulturen på banen, fordi det har betydning for trafikanterne, om en bestemt adfærd anses for socialt acceptabel eller ej.

Der er ingen tvivl om, at cykelhjelme har en positiv virkning på cyklisters sikkerhed. I en norsk undersøgelse (Statens vegvesen, 2007) er det således konkluderet, "at den skadereduserende virkning av hjelm er vel dokumentert, men at kunnskapen om virkningen på sykkelbruk og muligheten for å øke denne under et hjelmpåbud er svært usikker". I nærværende artikel er spørgsmålet om lovgivning vedrørende brug af cykelhjelm brugt som et aktuelt og relevant udgangspunkt for en refleksion over hvilke forhold, der bør inddrages i et beslutningsgrundlag. For at komme nærmere på de gode svar til dette og lignende spørgsmål er der behov for bedre effektvurderinger og behov for at inddrage mere helhedsorienterede metoder i trafiksikkerhedsforskningen, herunder samfundsøkonomiske metoder.

 

Meninger om påbud af cykelhjelme
  • Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler, at der udformes en 3-årig cykelstrategi, som lokalt forankret sikrer årlige nationale cykelhjelmskampagner, og anfører, at lovgivning kan overvejes efter en årrække.
  • Rådet for Større Færdselssikkerhed vil arbejde på en fortsat positiv og frivillig brug af cykelhjelm. Rådet er overbevist om, at vi kan nå en meget højere hjelmbrug af frivillighedens vej. Rådet mener ikke tiden er inde til at lovgive om brug af cykelhjelm, men udelukker ikke, at det kan blive aktuelt om nogle år. Det er vigtigt, at en lovændring om cykelhjelm bliver grundigt diskuteret.
  • Dansk Cyklist Forbund bakker op om tiltag, der kan få flere til at spænde hjelmen, men går ikke ind for at lovgive om hjelmbrug. Forbundet peger på, at erfaringer fra udlandet tyder på, at mange står af cyklen, når der indføres påbud, og mener derfor at frivillighed er vejen frem.
  • Transport- og Energiministeriets cykelstrategi behandler ikke spørgsmålet, men påpeger, at der er behov for bedre viden om effekten af cykelhjelme.

 

Kilder:

Dansk Cyklist Forbund (2007)www.dcf.dk

Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan (2007): Hver ulykke er én for meget,
trafiksikkerhed begynder med dig - Revision af strategier og indsatser. udgivet af Justitsministeriet
for Færdselssikkerhedskommissionen.
www.faerdselssikkerhedskommissionen.dk

Robinson, D.L. (2007). Bicycle helmet legislation: Can we reach a consensus? Accident analysis and Prevention, Vol. 30. pp. 86-93.

Rådet for Større Færdselssikkerhed (2007)www.sikkertrafik.dk

Statens vegvesen (2007): "Virkninger av et evt. sykkelhjelmpåbud for barn og unge under 16 år", Rapport nr. 4/2007, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Veg- og trafikavdelingen, Mars-07.www.vegvesen.no

Transport- og Energiministeriet (2007): Flere cykler på sikker vej i staten - Transport- og Energiministeriets cykelstrategi, maj 2007www.trm.dk

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-02/Lovpligtig-cykelhjelm
28 MAJ 2020