Danskerne tror uopmærksomhed har stor betydning for trafiksikkerheden

Rådet for Større Færdselssikkerhed har spurgt befolkningen, hvor stor indflydelse de tror uopmærksomhed har på antallet af dræbte i trafikken. Og resultatet er klart – generelt vurderes manglende uopmærksomhed som skadesfaktor på linie med spirituskørsel og fartoverskridelser.  

Af Søren Troels Berg, Projektleder, Rådet for Større Færdselssikkerhed

Manglende eller utilstrækkelig opmærksomhed bliver i flere af Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers undersøgelser nævnt som ulykkesfaktor. Faktisk i hele 25-50 % af de analyserede ulykker. I nogle tilfælde fordi omgivelserne kræver mere opmærksomhed, end føreren har vurderet, andre fordi føreren bliver forstyrret af andre/andet i bilen, og endelig er der situationer, hvor føreren sidder i egne tanker.

For at få et reelt billede af problemets omfang kræver det dybdestudier, da opmærksomhed ikke umiddelbart kan registreres eller måles, når ulykken er sket, i modsætning til fart, spiritus eller manglende selebrug.

I politiets afhøringer af implicerede førere vil informationer om evt. distraktorer, også være underrepræsenteret. Ofte vil det nemlig kunne få juridiske eller forsikringsmæssige følger, hvis man oplyser, at man ikke var opmærksom, mens man kørte.

Rådet for Større Færdselssikkerhed og MEGAFON har i en repræsentativ interviewundersøgelse spurgt mere end 1000 personer om deres opfattelse af uopmærksomheds betydning for antallet af dræbte i trafikken. Se tabel 1 nedenfor.

                   
   Tabel 1: Væsentlige faktorer som har betydning for antallet af dræbte i trafikken                  

Det fremgår, at 69  % mener, at uopmærksomhed har stor eller meget stor indflydelse på antallet af dræbte i trafikken. Til sammenligning er de tilsvarende tal for fartoverskridelse, spiritus, og manglende selebrug, henholdsvis 75 %, 72 % og 45 %.

Mens fart, spirituskørsel og manglende selebrug gennem mange år har været hovedindsatsområderne for aktører i trafiksikkerheds-arbejdet, har der ikke været den samme interesse for uopmærk-somhed. Baggrunden for, at uopmærksomhed alligevel rangerer så højt på listen, skal formodentlig tilskrives egne erfaringer i trafikken.

Blandt alle de distraktorer, der blev nævnt, er der fire, der skiller sig ud, ved at mere end 25 % af de adspurgte har angivet dem som væsentlige: Snak i mobiltelefon, skrive SMS’er, tabte ting i bilen og urolige børn. Se tabel 2 nedenfor.
                     
   Tabel 1: Distraktioner med størst betydning for antallet af trafikdræbte                    

Generelt er der ikke de store udsving i besvarel-serne fordelt på alder og køn, bortset fra ét område: Kvinder føler sig tilsyneladende i højere grad end mænd distraheret af urolige børn/passa-gerer i bilen. Kun hver femte mand mener, det har stor betydning, mens hver tredje kvinde mener det.

En fremtid for uopmærksomhed…
Som det fremgår flere steder i dette nyhedsbrev, er der mange ubesvarede spørgsmål omkring distraktorers indflydelse på føreres evne til at køre sikkert. Især mangler vi en opgørelse over, i hvor mange ulykker manglende opmærksomhed direkte eller indirekte kan tilskrives som årsag til ulykkerne.
 

Distraktorer er en alsidig blanding
Arten af nævnte distraktorer, spænder vidt og kan opdeles i 3 kategorier:

 • Selvvalgte distraktorer, fx:
  Mobilsnak
  SMS’er
  Barbering
 • Andre distraktorer i bilen, fx:
  Børn der taber sutter
  Tabte ting i bilen
 • Distraktorer udenfor bilen, fx:
  Opmærksomhed på færdselstavler
  Opmærksomhed på reklameskilte
  ”Uvedkommende” situationer i trafikken
                     

Undersøgelsen viser helt klart, at der er en bevidsthed i befolkningen om uopmærksomhed som ulykkesfaktor. Der er et stærkt behov for en mere systematisk viden og operationalisering af uopmærksomhedsbegrebet, for at afdække hvilke tiltag, som kan være hensigtsmæssige. Bl.a. hvilken kommunikationsindsats, der bør gøres. 

 


 

For yderligere information:

Kontakt: Rådet for Større Færdselssikkerhed

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-03/Uopmaerksomhed-et-problem
25 SEPTEMBER 2020