De overordnede rammer for trafiksikkerhed

De overordnede rammer for trafiksikkerhed skal skabe en basis for tiltag indenfor alle områder af trafiksikkerhed. Disse rammer omfatter handlingsplaner/programmer eller visioner med deres mål og strategier, tilvejebringelse og fordeling af økonomiske ressourcer samt redskaber og strategier til gennemførelse af effektivitetsanalyser.

Af Lotte Larsen

Indenfor de overordnede rammer for trafiksikkerhed er tre tiltag vurderet som bedste praksis. I to tilfælde er der tale om Visioner for trafiksikkerhed: Den svenske 0-vision, som er velkendt i Danmark, og den hollandske vision, der lanceres som ”bæredygtig sikkerhed” og på mange måder minder om den svenske. 

Det grundlæggende udgangspunkt er i begge tilfælde, at mennesker begår fejl, og at de er fysisk sårbare. Et vejsystem skal være indrettet således, at ulykker forhindres, og hvis de alligevel sker, at deres konsekvenser minimeres.     

Det tredje tiltag, der er vurderet som bedste praksis, hører til effektivitetsanalyser, herunder mere specifikt cost-benefit analyser. Der er tale om det finske softwareprogram TARVA, men et lignende program findes i Norge, ligesom en række andre europæiske lande anvender redskaber i samme stil. Da et program som TARVA ikke anvendes i Danmark, vil dette blive omtalt lidt nærmere i det følgende.

Hvad går det ud på?

I Finland indgår omkostnings-effektivitetsanalyser normalt i beslutninger om trafiksikkerhedsforanstaltninger. Til dette brug har man siden 1994 anvendt TARVA programmet, som indeholder data for alle veje og ulykker i Finland. Det anvendes både på nationalt og regionalt niveau. Man kan i databasen udvælge et bestemt stykke vej og forskellige tiltag for nærmere undersøgelse. Programmet bruges til at vurdere de ændringer, der vil ske i antal personskadeulykker og i antal dræbte ved indførelsen af bestemte tiltag på de konkrete strækninger, ligesom det kan beregne de økonomiske fordele og omkostninger ved forskellige tiltag. På den måde kan større trafiksikkerheds-effekter opnås for de samme penge.

Programmet inddrager også ændringer i personskadernes alvorlighed, ligesom det er muligt at inkludere andre kriterier som fx miljø og mobilitet. Der findes i dag forventede effekter af over 60 forskellige tiltag i TARVA.

Hvor sikkert er det?

Den nytte, man kan få ved at anvende sådanne analyser, afhænger naturligvis af pålideligheden af de oplysninger der ligger til grund for beregnin-gerne. Ofte er det ikke muligt at indhente sådanne pålidelige oplysninger, og man må i stedet basere sig på estimater eller forudsigelser, hvilket gør resultaterne mere usikre. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre de præmisser, som resultaterne bygger på, ligesom det er vigtigt at foretage analyserne indenfor et standardiseret program.

 

EU-projektet ROSEBUD giver flere enkeltheder om effektivitetsanalyser og en oversigt over omkostninger og udbytte ved en lang række foranstaltninger.

     

 

Programmet er fleksibelt og let at anvende, og kan også anvendes i andre lande, hvis der foreligger information om infrastruktur, ulykker og udgifter til tiltaget, og hvis man har valide uheldsmodeller.

 

Hvordan er de danske forhold?
I den Supreme rapport, der specifikt er udarbejdet for Danmark, anføres det, at der her synes at være et behov for evaluering af gennemførte tiltag for at opnå større viden om deres effektivitet. Dette vil sikre et bedre grundlag for at vælge de bedst egnede tiltag indenfor et område. Det skal også nævnes, at det i den danske handlingsplan anbefales, at der udvikles værktøjer til brug for evaluering af iværksatte tiltag, ligesom der bør udvikles prioriteringsværktøjer, som kan identificere de mest effektive tiltag.

 

 


 

Kilder:

www.transport.dtu.dk
Supreme: Bedste praksis for trafiksikkerhed. Håndbog om foranstaltninger på nationalt niveau
Supreme: Country Report Denmark
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/supreme_en.htm
Thematic Report: Institutional organisation of road safety
http://www.tarva.net/tarvaintro
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/rosebud

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-04/De-overordnede-rammer-for-trafiksikkerhed
28 MAJ 2020