Infrastruktur

Vejenes design er af afgørende betydning for trafiksikkerheden. De forskellige foranstaltninger, der er brug for, kan være dyre, men til gengæld vil de medføre langvarige, positive effekter. Det er derfor nyttigt at bruge ressourcer på en grundig analyse af de forhold, der skal tages højde for i konkrete situationer samt de løsninger, der er optimale i relation til dette.

Af Lotte Larsen

Indenfor infrastruktur området har man i Supreme projektet vurderet flere tiltag som bedste praksis: Zoner med lege-opholdsområder, områder med fartdæmpning (30 km/t), rundkørsler, rumlestriber samt trafiksikkerhedsrevision. Alle disse tiltag anvendes i flere europæiske lande og er også velkendte i Danmark.

I temarapporten over infrastruktur vurderes den danske trafiksikkerhedsrevision som bedste praksis. Denne beskrives i det følgende. 

 

Trafiksikkerhedsrevision omfatter ikke kun veje, men også fx trafikplaner, sikkerheds-planer, fodgængerarealer, cykelstier mv. (Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2001-2012)

Trafiksikkerhedsrevision indgår som forslag såvel i den danske handlingsplan for 2001-2012, som i den reviderede handlingsplan som udkom i 2007. Herunder opfordres til, at principperne i forbindelse med trafiksikkerhedsrevision af nye vejanlæg videreudvikles, så de kan anvendes ved fx vurdering af lokalplaner, lokalisering af boligområder, nye erhvervsvirksomheder og skoledistrikter.

En evaluering af handlingsplanen efter de 4 første år har peget på, at mange kommuner anvender trafiksikkerhedsrevision i deres arbejde, især ved nyanlæg, men den viste også, at mange kommuner ikke benytter dette tiltag. Der er derfor god grund til at bringe denne bedste praksis i fokus.

Hvad går det ud på?

Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig trafiksikkerhedsvurdering af vejprojekter. Formålet er at gøre nye og ombyggede veje så trafiksikre som muligt – inden anlægsarbejdet går i gang og inden ulykkerne sker.

 
   

Princippet er altså, at det er bedre at forebygge end at helbrede! Det karakteristiske ved trafiksikkerhedsrevision er, at den indgår i alle 5 trin i projekteringsforløbet. Ved ombygninger og mindre projekter slås de første to eller tre trin sammen. Trin 1-3 handler om planlægning og anden forberedelse: Forprojekt (gennemgang af projekteringsgrundlaget), skitseprojekt (gennemføres inden politisk vedtagelse og inden ekspropriationer) og detailprojekt (gennemgang inden udbudsmaterialet færdiggøres). Trin 4 er selve ibrugtagningen, dvs. gennemgang af det færdige anlæg lige før og/eller lige efter åbningen. Og endelig trin 5, som betegnes overvågning, og er en jævnligt tilbagevendende vurdering af anlæggets funktion, ulykkesdata, hastighedsmålinger mv. På forskellige stadier i processen vurderer trafiksikkerhedsrevisorerne designet under anvendelse af den nyeste og bedste viden om trafiksikkerhed. Dette sikrer, at hele projektet er så sikkert som muligt, inden det tages i anvendelse.

 

”Alle projekter i 2007-2012 bør gennemgå trafiksikkerhedsrevision som led i projekteringen. Det gælder både stats- og kommuneveje.

Trafiksikkerhedsrevision kan også anvendes ved vedligeholdelses- og ombygningsprojekter og lokalplanlægning”
(Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, revisionen fra 2007) 

     

Revisionen udføres af eksaminerede, uafhængige trafiksikkerhedsrevisorer, og bygger på detaljerede tjeklister med angivelse af de punkter, der skal undersøges. Målet er at identificere sandsynlige problemer så tidligt som muligt for at undgå mere bekosteligt ombygningsarbejde, når projektet først er implementeret.

Vejdirektoratet har udgivet en håndbog i trafiksikkerhedsrevision; en revideret udgave forventes at udkomme som vejregel i løbet af 2008.

Er metoden omkostningseffektiv?

Trafiksikkerhedsrevisioner reducerer den fremtidige risiko for uheld. Revisionerne resulterer også i lavere omkostninger på lang sigt i relation til de potentielle fremtidige uheld. Generelt peger vurderinger i forskellige lande på, at udgifterne til revisionerne i forhold til den tid, der bruges på at gennemføre dem, udgør under 1 % af anlægsomkostningerne ved hele projektet. For en forholdsvis lille merudgift vil det således være muligt at opnå store sikkerhedsgevinster. Generelt er der altså tale om en omkostningseffektiv metode, som kan forebygge uheld lige fra et anlæg tages i brug. Der anvendes den nyeste og bedste viden, revisionen kan anvendes bredt og i forskellige sammenhænge og anvendelsen er standardiseret og operationelt defineret, hvilket gør det lettere at tilpasse den til betingelser i andre lande og i nye situationer.

 


 

Kilder:

www.transport.dtu.dk
Supreme: Bedste praksis for trafiksikkerhed. Håndbog om foranstaltninger på nationalt niveau
Supreme: Country Report Denmark
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/supreme_en.htm
Thematic Report: Infrastructure

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-04/Infrastruktur
28 MAJ 2020