Uheldsstatistik

Uheldsstatistikker er et centralt grundlag for trafiksikkerhedsindsatsen. Ofte er netop uheldsstatistikker udgangspunktet for valg af indsatsområder, prioriteringer, forskning etc. Desværre kan uheldsstatistikken være mangelfuld. Forbedring af uheldsstatistikken og trafiksikkerhedsdata generelt er derfor en afgørende faktor i arbejdet for bedre trafiksikkerhed.

Af Mette Møller

Valg af indsatsområder, prioriteringer og forskning indenfor trafiksikkerhed er i høj grad motiveret af oplysninger fra uheldsstatistikken. I SUPREME projektet understreges det derfor, at en pålidelig, tilgængelig og nuanceret uheldsstatistik er en væsentlig forudsætning for, at trafiksikkerhedsindsatser kan tilrettelægges på et velfunderet grundlag.

Uheldsstatistikkens kvalitet afspejler kvaliteten af de data, som statistikken er baseret på. I SUPREME tydeliggøres det, at uheldsstatistikkens kvalitet i mange tilfælde er mangelfuld. Et centralt problem er underraportering, det såkaldte mørke-tal. Mørketallet er større for mindre alvorlige uheld samt uheld, hvor der ikke er involveret et motorkøretøj. Et andet problem er, at mange relevante oplysninger ikke registreres. Mangelfuld uheldsstatistik kan føre til undervurdering af forskellige problemstillinger. 
   Figur 1: Trafikulykker i alt 2002-2009

 

I SUPREME blev dataindsamlingsproceduren vedrørende trafikuheld i forskellige lande analyseret med henblik på at finde frem til bedste praksis på området. I det følgende beskrives to tiltag, der på hver sin måde bidrager til, at uheldsstatistikken bliver så korrekt som muligt.

I Holland sammenlignes oplysninger fra tre datakilder: Politiets indberetninger, domstolenes oplysninger om unaturlige dødsfald samt folkeregistrets akter om dødsårsager. Der foretages en samkøring baseret på bl.a. fødselsdato, køn og dødsdato. Sammenligningen fører til, at rapporteringsgraden for trafikdræbte er meget høj: 99,4 %. Prisen på registersammenkøringen kendes ikke, men det skønnes at udgiften er lav, fordi der gøres brug af allerede eksisterende registre.

I Frankrig har man oprettet et færdselstraumeregister i en lokal region. Målet var at opnå et mere sikkert tal for antallet af personskader uden dødelig udgang samt større viden om skader og varige mén. Registret bygger på oplysninger fra alle sundhedsplejefaciliteter i området. Registret benyttes regelmæssigt til forskning med fokus på specifikke temaer som fx ældre, unge og langsigtede mén.

En række institutioner har projekter i gang med hensyn til standardisering af indsamling og formidling af sygehusdata, således at de kan samkøres med politiets ulykkesregistrering. 

Relevans for Danmark
Kontrol af tal for dødsuheld finder allerede sted i Danmark i form af sammenligning mellem involverede i trafikuheld registreret af politiet og døde i CPR-registeret. Brug af oplysninger fra sundhedsvæsenet kendes også i Danmark, primært i forbindelse med skadestuedata i Landspatientregisteret og enkelte lokale udvidede registreringer bl.a. fra Odense Universitetshospital. I SUPREME understreges det, at denne type oplysninger giver værdifuld information om antallet og karakteren af en række uheld, der ikke figurerer i den officielle statistik.

Fremhævelse af brug af oplysninger fra sundhedsvæsenet som bedste praksis indikerer, at det kunne være relevant at udvide brugen af denne type data samt udarbejde standardiserede nationale retningslinier på området. Vejdirektoratet er i gang med et projekt, som gerne skulle afsluttes i 2008, hvor data fra Landspatientregisteret om tilskadekomne og dræbte i trafikken kommer til at indgå parallelt med politiets registreringer. Dermed bliver datagrundlaget for trafiksikkerhedsarbejdet udvidet samtidig med, at det bliver muligt at se sammenfald mellem politiets og sygehusenes registreringer.

 

 


 

Kilder:

www.transport.dtu.dk
Supreme: Bedste praksis for trafiksikkerhed. Håndbog om foranstaltninger på nationalt niveau
Supreme: Country Report Denmark
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/supreme_en.htm
Thematic Report: Statistics & In Depth Analysis

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-04/Uheldsstatistik
28 MAJ 2020