Undervisning og kampagner

Såvel undervisning som kampagner har til formål at øge eller påvirke viden og at påvirke eller ændre holdninger og adfærd. Mens undervisning væsentligst omfatter færdsels-undervisning i skolerne og forskellige former for undervisning af unge, kan kampagnerne være rettet mod alle aldersgrupper.

Af Lotte Larsen

Der er i Supreme-projektet i forhold til undervisning ikke fundet tiltag, der kunne kvalificere sig som bedste praksis, men der er fundet såvel god som lovende praksis.

Når det handler om kampagner, er den norske ”Sig fra” kampagne vurderet som bedste praksis. Det var da også den eneste kampagne med et dokumenteret signifikant positivt cost-benefit forhold.

 
Hvad går ”Sig fra” kampagnen ud på?

Kampagnen henvender sig til unge på 16-19 år, som er passagerer i biler om aftenen, natten eller i weekender. Den opfordrer dem til at sige fra, hvis føreren ikke kører sikkert. Der fokuseres primært på for høj fart samt kørsel under påvirkning af alkohol eller narkotika, eftersom netop disse faktorer bidrager til en stor del af de alvorlige ulykker. Budskaberne formidles bl.a. ved besøg på skoler og med videofilm og T-shirts.

Kampagnens formål er at styrke de sociale normer for sikker og ansvarlig kørsel blandt unge ved at støtte og opmuntre de unge med positive holdninger til at tage større ansvar ved at sige fra. Samtidig kombineres kampagnen med intensiveret politikontrol på synlige steder og med uniformeret politi, således at den mindre gruppe, som vedbliver at køre med høj risiko, i højere grad risikerer at blive opdaget.

 

De sociale normer gør sig gældende i trafikken såvel som på andre af livets områder. Påvirkning af sociale normer kan i sidste ende påvirke adfærden. 

   

Filosofien bag ”Sig fra” kampagnen er, at de fleste unge har en positiv holdning til at færdes sikkert i trafikken, mens et mindretal står for den meget risikofyldte kørsel. Det kan imidlertid være svært for de unge, som er bevidste om trafiksikkerhed, at sige fra. Budskabet adresserer således behov og ønsker, som allerede findes hos de fleste unge, hvorved modtageligheden øges. Budskaber som moraliserer eller skal fremkalde frygt undgås.

Hvor omkostnings-effektiv er kampagnen?

En evaluering af perioden 2000 til og med 2005 pegede på en statistisk pålidelig reduktion i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i den pågældende aldersgruppe på 25 % i de amter, hvor kampagnen kørte. Den samfundsøkonomiske nytteværdi ved denne reduktion er beregnet til at være ca. 400 mill. norske kroner, efter at omkostningerne ved tiltaget er trukket fra (TØI rapport 881/2007).

I samme evaluering understreges vigtigheden af at kombinere kampagnebudskaberne med intensiv politikontrol. Data fra amter, hvor der blev lagt størst vægt på kampagnebudskaberne og i mindre grad på politikontrollerne, viste således ikke sikre tegn på reduktion af antal skadede unge i bilerne.

Relevans for Danmark

Der er i Danmark udført kampagner, som på forskellig vis minder om ”Sig fra” kampagnen. Her er ”Drop det nu” kampagnen den, som kommer nærmest. "Drop det nu" er en 3-årig ungekampagne udført i samarbejde mellem Rådet for Større Færdselssikkerhed og de tidligere amter.

Kampagnen løb fra 2004-2006 og fokuserede på hastighed, sprit og seler. Formålet var at få de unge til at tage ansvar og gribe ind i potentielt farlige situationer. Kampagnen bestod af biografkampagner, plakater, 3 TV-spots, radiospot, lokale aktiviteter og en internet site med spots, spil og information. Den var ikke ledsaget af politikontrol.

”Sig fra” kampagnens koncept kan bruges såvel i Danmark som i andre lande. Om effekten bliver ligeså positiv vil afhænge af, i hvilket omfang de unge vil tage den til sig, af antal gentagelser af kampagnen samt hvorvidt den kombineres med effektiv politikontrol eller ej.

 

 


 

Kilder: 

Ulleberg, P. & Christensen, P.: Virker "Sei ifrå" filosofien? Transportøkonomisk Institutt (TØI), rapport 881/2007
www.transport.dtu.dk
Supreme: Bedste praksis for trafiksikkerhed. Håndbog om foranstaltninger på nationalt niveau
Supreme: Country Report Denmark
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/supreme_en.htm
Thematic Report: Education and campaigns

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-04/Undervisning-og-kampagner
28 MAJ 2020