Ulykkesstatistik - hvorfor og hvordan?

En detaljeret og præcis ulykkesstatistik er grundstammen i al ulykkesforebyggelse. I Danmark registreres trafikulykker af politiet og indberettes til Vejdirektoratet, hvor registreringerne kvalitetssikres og stedfæstes, inden de offentliggøres. Ulykkesstatistik bruges til trafiksikkerhedsanalyser og til udpegning af sorte pletter.

Af Tove Hels og Stig Hemdorff, Vejdirektoratet

Den enkelte trafikulykke er umulig at forudsige, men den er mulig at forebygge. Gennem viden om de mønstre, der ligger bag trafikulykker, og hvor de hyppigt optræder, kan man sætte ind med et forebyggende arbejde. Et nødvendigt grundlag for denne viden er en løbende registrering af basale informationer i forbindelse med trafikulykker og en stedfæstelse af deres placering på vejnettet. Denne viden kan give information om mønstrene bag trafikulykkerne, der gør, at der kan sættes ind med tiltag, enten generelt eller mod det enkelte sted på vejnettet. Disse tiltag kan dermed nedsætte antallet af ulykker i fremtiden. Ulykkesstatistikken er derfor et basalt grundlag for det ulykkesforebyggende arbejde.

Ulykkesstatistikken har lang tradition i Danmark, idet de tidligste registreringer går helt tilbage til 1920’erne. Dengang var ulykker med hestevogne en væsentlig del af statistikken, som havde sin helt egen kolonne i opgørelserne. I dag registreres ulykker med hestevogne stadig, men nu er antallet så lille, at de anbringes i gruppen "Andet". Mange af de tidlige informationer findes alene i gamle papirarkiver. Den moderne elektroniske indgang til almen information hos Danmarks Statistik og Vejdirektoratet går typisk kun tilbage til 1998. De basale informationer i Vejdirektoratets ulykkesregister, som der er begrænset adgang til, har dog information tilbage til 1985. Indskrænkningen skyldes, at der er lagt bånd på, hvor mange år oplysninger om de enkelte ulykker må gemmes.

 

I forbindelse med trafikulykker skal politiet optage en rapport om ulykken, hvis:

  • der er sket personskade,
  • den materielle skade overstiger 50.000 kr. for det enkelte motorkøretøj eller 5.000 kr. for anden materiel skade,
  • der er erstatningskrav over for udlændinge,
  • personer ansat i politiet er involveret,
  • der er sket overtrædelse af færdselsloven, som giver anledning til sigtelse.
       

Indberetning af ulykkesoplysninger
Den officielle ulykkesstatistik er baseret på de oplysninger, politiet indberetter i forbindelse med en trafikulykke.

Rapporten indeholder en beskrivelse af ulykkesforløbet, eventuelt et rids (optegning af bevægelser op mod ulykken og placering bagefter), vidneudsagn mv. For ulykker, hvor der optages rapport, skal der også ske en statistikindberetning. En række yderligere ulykker kommer til politiets kendskab (typisk parkeringsskader), hvor der ikke optages en egentlig rapport. Her foretager politiet også en statistikindberetning, men kravet om detaljering af oplysningerne er mindre, idet der alene kræves information på det overordnede uheldsniveau. Alle indberetninger af statistikoplysninger sker elektronisk i politiets sagsbehandlingssystem POLSAS.


Fra POLSAS sendes ugentligt informationer om de seneste ændringer (nye oplysninger, færdiggørelse af foreløbige oplysninger, eller rettelser til tidligere fremsendte oplysninger) til Vejdirektoratets ulykkesregister. Informationerne indeholder altså både information om de foreløbige og de endelige registreringer, der er sket i den forløbne uge. I forbindelse med statistikregistreringen for en trafikulykke indberetter politiet først en foreløbig registrering med de oplysninger, man umiddelbart har. Det drejer sig typisk om de generelle omstændigheder i forbindelse med ulykken på uheldsniveau.  
 
 

Oplysninger om de involverede elementer og personer kommer typisk først i forbindelse med den endelige indberetning. Den foreløbige registrering sker typisk inden for 24 timer efter ulykken. Senere udfyldes de endelige oplysninger. Dette skal principielt ske inden for fem uger. En mere uddybende beskrivelse kan ses på Vejsektorens hjemmeside under Trafiksikkerhed – Statistik – Hvordan indberettes uheld.

Kvalitetssikring

En af grundene til fristen på fem uger mellem den foreløbige og endelige indberetning er, at Danmark følger den internationale definition i forbindelse med dræbte, som siger, at man regnes som dræbt i forbindelse med en trafikulykke, hvis man dør inden for 30 dage som følge af ulykken. Derfor skal politiet have mulighed for at følge op på dette. Som yderligere kontrol foretager Vejdirektoratet i forbindelse med offentliggørelse af de endelige oplysninger for et kvartal eller år en kontrol af døde op imod CPR-registerets information om døde. Typisk findes mellem fem og femten døde, som politiet ikke har fået registreret.

Når oplysningerne er modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister, skal de relateres til vejnettet. Det foregår ved, at Vejdirektoratets Vejcentre går ind i ulykkesregisteret og markerer, om ulykken er sket på en stats- eller kommunevej. Den endelige stedfæstelse med tilknytning til vejnettet sker derefter af enten Vejcenteret (for statsveje) eller kommunen. Stedfæstelsen foregår ved at udpege stedet på kort, så der tilknyttes en x- og y-koordinat til uheldet, samt tilføjelse af de administrative vejnummerinformationer, så uheldsinformationerne kan knyttes til vejinformationerne. I denne proces foregår der også en kontrol af, om politiets informationer er korrekte i forhold til vejnettet mv. Eventuelle fejl rettes.

Med tilknytning til vejnettet er det blandt andet muligt at foretage udpegning af sorte pletter, altså steder hvor der sker flere ulykker, end man skulle forvente ud fra vejtypen og trafikbelastningen på stedet.

 


 

For yderligere information:

www.statistikbanken.dk
www.vejsektoren.dk

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-06/Ulykkesstatistik-hvorfor-og-hvordan
28 MAJ 2020