Oplevet risiko ved benyttelse af forskellige transportformer

I Norge har man undersøgt, hvor stor risiko trafikanter oplever, at der er ved at benytte forskellige transportmidler. I undersøgelsen har man desuden set på, om oplevelsen af risiko har betydning for trafikanternes valg af transportform samt ændret rutevalg undervejs.

Af Mette Møller

I Norge har man den nationale målsætning, at flere skal benytte offentlige transportmidler. Det antages, at en vigtig forudsætning for at kunne realisere dette mål er, at offentlig transport opleves som et sikkert alternativ til private transportformer, som fx personbil. På den baggrund iværksatte man en undersøgelse af oplevelsen af risiko i trafikken. Undersøgelsen omfattede en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse. 1155 personer deltog i undersøgelsen.

Uheld eller ubehagelig situation

Undersøgelsen skulle for det første afdække trafikanternes oplevelse af risikoen ved at benytte forskellige transportformer. Der blev skelnet mellem oplevelsen af risiko for at blive involveret i et færdselsuheld og oplevelsen af risiko for at blive involveret i en ubehagelig situation. Derudover skulle undersøgelsen afdække, om oplevelsen havde betydning for trafikanternes valg af transportform samt rutevalg. Det tredje element som blev undersøgt var, om tidligere involvering i færdselsuheld eller andre ubehagelige oplevelser i trafikken havde betydning for trafikanternes aktuelle oplevelse af risiko i trafikken.

 

  • Kollektiv transport forbindes med ubehagelige situationer
  • Privat transport forbindes med involvering i færdselsuheld
                       
Offentlig og privat transport

Både offentlige transportmidler som bus og tog samt private transportmidler som bil, motorcykel, cykel og gang indgik i undersøgelsen. Endvidere blev oplevelsen af risiko på stationer, busholdepladser mv. belyst, for dermed at få indblik i oplevelsen af risiko på hele rejsen. Denne del af undersøgelsen var vigtig ud fra den antagelse, at det vil afholde nogle trafikanter fra fx at vælge at køre med bus, hvis de oplever, at risikoen ved at opholde sig på en busholdeplads er stor, også selv om selve busturen opleves som ufarlig.

Er trafikanter bekymrede for involvering i færdselsuheld?

Undersøgelsen viste, at oplevelsen af risiko var meget forskellig for de offentlige og private transportformer. Med hensyn til de offentlige transportformer som bus og tog viste undersøgelsen, at trafikanterne primært var bekymrede for at blive involveret i en ubehagelig hændelse. Det kunne fx være at møde en ubehagelig person eller befinde sig et sted, hvor belysningen var dårlig. Undersøgelsen viste desuden, at ophold på busholdepladser, stationer osv. i højere grad blev oplevet som risikofyldt end selve bus- eller togturen. Med hensyn til de private transportformer som fx bil, cykel og motorcykel var det især færdselsuheld, som trafikanterne var bekymrede for. Blandt fodgængere var bekymringen for uheld og for ubehagelige situationer dog lige stor.

 
Hvilken betydning har tidligere erfaringer?

I modsætning til, hvad man måske skulle tro, viste undersøgelsen, at tidligere involvering i et uheld med et givent transportmiddel ikke havde nogen betydning for oplevelsen af risiko for uheld med det pågældende transportmiddel. Til gengæld blev der fundet en sammenhæng mellem tidligere at have været involveret i en ubehagelig situation i trafikken og en aktuelt øget oplevelse af risiko for at komme i en lignende ubehagelig situation.

Har oplevet risiko betydning for transportmiddelvalg?
For at afdække dette, blev trafikanterne blandt andet præsenteret for en fiktiv mellemlang tur fra en norsk by til en anden. De blev spurgt, hvilken transportform de ville vælge og hvorfor. Resultatet viste, at risiko ikke spillede nogen væsentlig rolle i den sammenhæng. Faktorer som komfort, rejsetid osv. havde større betydning end risiko. For kortere ture viste undersøgelsen dog, at visse trafikantgrupper lejlighedsvis vælger en anden transportform som følge af oplevet risiko. Det var primært tilfældet for fodgængere, cyklister og motorcyklister. Med hensyn til rutevalg viste undersøgelsen, at oplevelsen af risiko fik en del trafikanter til ’af og til’ eller ’ofte’ at vælge en anden rute. Det var især tilfældet for trafikantgrupper som cyklister, fodgængere og motorcyklister. Derudover viste undersøgelsen, at nogle trafikanter vælger at rejse på et andet tidspunkt på grund af oplevelsen af risiko. Det var især tilfældet for bilister, fodgængere og motorcyklister.

 

 


 

Kilde:
Backer-Grøndahl, A., Amindsen, A., Fyhri, A., Ulleberg, P. (2007). Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen. TØI rapport 913/2007.

Læs mere om danske trafikanters oplevelse af risiko i trafikken:

Bernhoft, I.M. (2001). Risiko i trafikken 1997-1999. DTF, notat 9:2001
Hels, T., Møller, M. (2007). Cyklistsikkerhed i rundkørsler. DTF, rapport 4:2007

 

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-07/Oplevet-risiko-ved-transportformer
28 MAJ 2020