ADHD som en risiko i trafikken

Bilister med ADHD har større uheldsrisiko og får flere bøder for overtrædelse af færdselsloven, end bilister uden ADHD gør. Der findes ingen tal for, hvor stort et problem ADHD er for trafiksikkerheden i Danmark

Af Mette Møller
Hvad er ADHD?

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) er en psykisk forstyrrelse. De kliniske symptomer er opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD debuterer i barndommen, men fortsætter typisk ind i voksenlivet. I Danmark vurderes det, at forekomsten af ADHD er 3-5 % blandt børn og 2-4 % blandt voksne. I USA mener man, at helt op til 10 % af en børneårgang har ADHD.

En nyopdaget problemstilling

Interessen for ADHD i relation til trafiksikkerhed er ganske ny. Således er man først inden for de sidste ca. 10 år blevet opmærksom på, at ADHD er en risikofaktor. Der findes endnu ingen danske undersøgelser af problemstillingen og antallet af udenlandske undersøgelser er begrænset. Af den eksisterende litteratur fremgår det dog, at problemstillingen er blevet belyst på en række forskellige måder f.eks. ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, observationsundersøgelser og simulatorundersøgelser.

Undersøgelser tyder på, at ADHD er en risikofaktor, der helt overordnet kan tilskrives to forhold:

  1. Blandt personer med ADHD er der en øget forekomst af misbrug af forskellige rusmidler herunder alkohol og euforiserende stoffer. Misbrugsproblemer medfører en øget forekomst af spritkørsel etc. der i sig selv er en væsentlig risikofaktor.
  2. De kliniske symptomer på ADHD (opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet) medfører en øget tilbøjelighed til problemadfærd i trafikken som fx overtrædelse af hastighedsgrænsen, vrede og aggressiv adfærd.
Hvorfor er ADHD en risikofaktor?

At køre sikkert forudsætter kompetencer på tre niveauer (se figur 1). Undersøgelser af sammenhænge mellem ADHD og trafiksikkerhed tyder på, at ADHD forringer bilistens kompetencer på alle tre niveauer.

Til illustration kan det nævnes, at det i relation til det operationelle niveau er vist, at personer med ADHD er mindre opmærksomme og har en forringet visuel-motorisk koordination. Det medfører dels et forringet informations-niveau med hensyn til den trafikale situation og dels en ujævn og uforudsigelig køreadfærd.

I relation til det taktiske niveau har undersøgelser vist, at køreadfærden hos bilister med ADHD i højere grad er styret af de indtryk de får, mens de kører, end af indre regler og retningslinjer for bilkørsel. Det gør det vanskeligere at ”læse” trafikken og tilpasse sin egen adfærd. I relation til det strategiske niveau er det vist at fx impulsivitet spiller en væsentlig rolle fx i form af øget tendens til at reagere aggressivt.

         
  Figur 1:
At køre sikkert forudsætter kompetencer på 3 niveauer hhv. det operationelle, det taktiske og det strategiske. Barkley & Cox, 2007.
     

 

Øget forekomst af problemadfærd

At ADHD er en risikofaktor viser sig blandt andet ved, at bilister med ADHD har øget uheldsrisiko og er mere tilbøjelige til at overtræde færdselsloven sammenlignet med andre bilister (se tabel 1).

             
  Tabel 1:
Omfang af overtrædelser af færdselsloven hos personer med og uden ADHD. Barkley & Cox, 2007
           
Større tilbøjelighed til vrede og aggression

En række undersøgelser har vist, at vrede er relateret til øget uheldsrisiko blandt andet som følge af manglende koncentration omkring kørselsopgaven og tab af kontrol med bilen. En væsentlig årsag til at ADHD er en risikofaktor i trafikken er derfor, at personer med ADHD dokumenteret har en øget tilbøjelighed til at reagere med vrede og aggression i trafikken. Undersøgelser har endvidere vist, at personer med ADHD er mere tilbøjelige end andre trafikanter til at udtrykke sin vrede på en fjendtlig og socialt uacceptabel måde.

Hvad kan man gøre?
Der findes meget få undersøgelser af, hvilken effekt forskellige former for behandling af ADHD har på trafikadfærd. Internationale undersøgelser anbefaler derfor, at personer med ADHD og deres pårørende informeres om den øgede risiko for færdselsuheld, som ADHD medfører.

 


 

Kilder:

Referenceprogram for børn og unge med ADHD. Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark. April 2008.

Jerome, L., Habinski, L., Segal, A. (2006). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Driving Risk: A Review of the Literature and a Methodological Critique. Current Psychiatric Reports, 8, 416-426.

Barkley, R.A. & Cox, D. (2007). A review of driving risks and impairment associated with attention-deficit/hyperactivity disorder and the effects of stimulant medication on driving performance. Journal of Safety Research, 38, 113-128.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-08/ADHD-en-risiko-i-trafikken
25 SEPTEMBER 2020