Hvor udbredt er vejvrede i Danmark?

En ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at omfanget af vejvrede i Danmark stort set er uændret fra 2005 til 2008. En ”finger” til sine medtrafikanter er fortsat den mest udbredte form for vejvrede, og trafikvold forekommer så sjældent, at ingen af undersøgelsens deltagere har oplevet det.

Af Mette Møller

I det følgende præsenteres nogle udvalgte resultater fra en ny dansk undersøgelse af vejvrede. Undersøgelsen er lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Et repræsentativt udsnit på 930 personer i alderen 16-74 år deltog i undersøgelsen. En tilsvarende undersøgelse blev foretaget i 2005. Resultaterne fra den nye undersøgelse sammenholdes med resultaterne fra den tidligere undersøgelse for dermed at få et indblik i, om omfanget af vejvrede stiger.

Hvad er vejvrede?
I undersøgelsen belyses vejvrede ved hjælp af spørgsmål til følgende fem former for aggression:
 • tilråb
 • fagter/håndtegn
 • trusler
 • vold mod trafikant
 • vold mod køretøj

Undersøgelsens deltagere blev dels spurgt, hvor mange gange de havde været udsat for vejvrede indenfor de seneste 12 måneder. Endvidere blev de spurgt, hvor mange gange de selv havde udøvet vejvrede inden for de seneste 12 måneder.

Omfanget af vejvrede er stort set uændret

24 % af danskerne har været udsat for vejvrede i 2008. Vejvrede betyder i denne sammenhæng, at blive råbt ad, få fingeren, blive truet af en medtrafikant og få slag eller spark på sit køretøj. Ingen af undersøgelsens deltagere har været udsat for vold i trafikken.

       
   Figur 1: 
Procentdel af undersøgelsens deltagere der har oplevet forskellige former for vejvrede indenfor de seneste 12 måneder. 
 * indikerer, at forskellen er signifikant (p< 0.01).
     

En sammenligning af resultaterne fra de to undersøgelser viser, at omfanget og karakteren af vejvrede stort set er uændret fra 2005 til 2008 (se figur 1). I 2005 havde 16 % oplevet at blive råbt ad af en medtrafikant indenfor de sidste 12 måneder, mens der i 2008 var tale om 13 % (forskellen er ikke signifikant). Til gengæld er der flere i 2008 end i 2005, der har oplevet at blive råbt ad 4 gange eller flere. Andelen, der har oplevet at få en ”finger” af en medtrafikant, er faldet signifikant fra 2005 til 2008, mens andelen, der har oplevet at blive truet af en medtrafikant, stort set er uændret fra 2005 til 2008.

I hvilke situationer forekommer vejvrede?
Hvis deltagerne havde været udsat for vejvrede indenfor de seneste 12 måneder, blev de bedt om at beskrive den seneste episode. Af beskrivelserne fremgår det blandt andet, at vejvreden var opstået i situationer, hvor en medtrafikant syntes:
 • at de kørte for langsomt
 • at de ikke overholdt deres vigepligt
 • var utilfreds med den pågældendes adfærd i en parkeringssituation

Som eksempler på situationer, hvor en medtrafikant mente, at de kørte for langsomt, nævnes fx situationer, hvor de overholdt hastighedsgrænsen eller skulle accelerere i forbindelse med grønt lys.

 

 
I hvilke situationer opstår vejvrede?
 
Undersøgelsen viser, at vejvrede opstår i situationer, hvor en medtrafikant synes:
 
 1. At man kører for langsomt 
 2. At man ikke overholder sin vigepligt  
 3. At man opfører sig uhensigtsmæssigt i en trafiksituation  
                 
Hvem er udsat for vejvrede?

Begge undersøgelser viser, at personer der selv udviser vejvrede har større risiko for at blive udsat for andres vejvrede. Undersøgelsen fra 2008 viser endvidere, at der er sammenhæng mellem alder og udøvelse af vejvrede. Således var 55 % af dem der anførte at have udøvet vejvrede under 40 år. Endvidere viser undersøgelsen, at udøvere af vejvrede havde signifikant større risiko for selv at blive udsat for vejvrede, også når der kontrolleres for alder. Endelig viser undersøgelsen, at de fleste episoder med vejvrede opstår mellem to bilister, og at flere mænd end kvinder udsættes for vejvrede

Hvilken form for vejvrede er mest uacceptabel?

I undersøgelsen fra 2008 blev deltagerne bedt om at vurdere, hvilke former for vejvrede de mente var værst.

Resultatet viste, at fysisk aggression som at slå/sparke en medtrafikant eller dennes køretøj blev anset for at være mere uacceptabelt end at råbe eller give en medtrafikant en ”finger”. Samtidig viste undersøgelsen dog også en sammenhæng mellem alder og holdning til forskellige former for vejvrede.  

Disse resultater tyder på, at personer i alderen 16-39 finder det mere acceptabelt at råbe ad en medtrafikant end personer i alderen 40+ gør. 21 % af de 40+ årige mente, at det var lige slemt at råbe ad og slå en medtrafikant, mens det tilsvarende tal for personer i alderen 16-39 var 12 %.

 


 

Undersøgelse af konflikter i trafikken. Arbejdsnotat (2009). Det Kriminalpræventive Råd

Yderligere information om undersøgelserne fås ved henvendelse til Det Kriminalpræventive Råd, Anita Rönneling, telefon 45 15 36 62, e-mail: aro@dkr.dk

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-08/Hvor-udbredt-er-vejvrede
25 SEPTEMBER 2020