Forhindrer vejvrede sikker kørsel?

Vrede er en risikofaktor i trafikken. Dels fordi vrede bilister er mere tilbøjelige til at udvise risikoadfærd, og dels fordi vrede kan forringe bilisternes koncentration om kørselsopgaven. Det vides ikke med sikkerhed, hvor stort et problem vrede er for trafiksikkerheden.

Af Mette Møller
Følelser påvirker vores bilkørsel

At køre bil kan opfattes som en rationel aktivitet, der er baseret på de konkrete færdigheder, som den enkelte bilist har. Det rationelle afbrydes imidlertid lejlighedsvis af de forskellige følelser, som bilisten oplever i forbindelse med bilkørslen. Vrede, glæde og frustration er eksempler på sådanne følelser.

En følelse er svær at definere, men tre aspekter er særlig vigtige at fremhæve i forbindelse med trafiksikkerhed:

  1. Følelser påvirker vores tanker
  2. Følelser tilskynder os til handling
  3. Følelser påvirker vores prioritering af forskellige gøremål

Omsat til trafik betyder det, at den følelse bilisten har i en given situation er afgørende for, hvordan situationen opfattes, hvordan bilisten reagerer, og hvad bilisten fokuserer på i situationen. Følelser er relativt kortvarige og rettet mod specifikke objekter. Således er man vred på nogen, glad for noget osv. På den måde adskiller en følelse sig fra humør, der i højere grad er en mere vedvarende tilstand.

Følelser afspejler vores mål

De følelser en bilist oplever i forbindelse med bilkørsel hænger sammen med de mål, som vedkommende har. Hvis han/hun forhindres i at nå sine mål, opstår der en negativ følelse som fx vrede eller frustration. Tilsvarende ledsages muligheden for at nå sine mål af en positiv følelse som fx glæde. Intensitet og karakter af de følelser bilisten oplever, afspejler dels den generelle situation vedkommende befinder sig i og dels bilistens personlighed og dermed, hvor tilbøjelig vedkommende er til at reagere emotionelt.

Vrede er en risikofaktor, fordi det kan medføre, at bilisten ikke koncentrerer sig i tilstrækkelig grad om kørselsopgaven, ikke orienterer sig tilstrækkeligt, reagerer for langsomt og på de forkerte ting. 

Trafikpropper udløser vrede

Undersøgelser har vist, at der er forskel på, hvor hyppigt følelser opstår, og i hvilken udstrækning de udløses af den trafikale situation. Glæde, vrede og angst er de hyppigst forekommende følelser i trafikken. Tilsvarende er det påvist, at bilisters følelse af glæde typisk udløses af begivenheder der intet har med den trafikale situation at gøre. Følelsen af vrede eller frygt er til gengæld typisk relateret til en specifik trafiksituation. Med hensyn til vrede har undersøgelser vist, at de vigtigste udløsende årsager er henholdsvis trængsel og trafikpropper, forsinkelser pga. rødt lys og forsinkelser som følge af færdselsforseelser foretaget af andre trafikanter.

Vrede udløser risikoadfærd

Der er kun lavet meget få undersøgelser af følelsers betydning for trafiksikkerheden. De få undersøgelser der er lavet, har helt overvejende haft fokus på negative følelser som vrede og den aggression som vreden fører til. Undersøgelserne har vist, at når bilister udtrykker deres vrede, har det enten til formål at gøre andre trafikanter opmærksom på sin vrede, eller at fremme processen mod et givent mål. Vrede rettet mod andre trafikanter kan tage flere former lige fra at gestikulere og bruge bandeord til at slå eller sparke et andet køretøj, køre tæt på forankørende eller anden form for chikanekørsel.

Vrede rettet mod at nå et givent mål kan ligeledes tage flere former, som f.eks. overtrædelse af hastighedsgrænsen, kørsel for rødt lys, dytten osv. Et eksempel på et almindeligt konkret mål, som den nævnte adfærd har til formål at realisere er, at nå frem til en given destination på et bestemt tidspunkt. 
Vrede - en risikofaktor i trafikken

Som det er fremgået er vrede en risikofaktor i trafikken fordi vreden typisk udtrykkes via forskellige former for risikoadfærd, der medfører øget uheldsinvolvering og øget forekomst af næsten-uheld.

Derudover er vrede en risikofaktor fordi en stærk oplevelse af vrede kan føre til, at bilistens fokus og prioriteringer tager udgangspunkt i oplevelsen af vrede frem for den trafikale situation.

Oplevelsen af vrede kan således medføre, at bilisten ikke koncentrerer sig i tilstrækkelig grad om selve kørselsopgaven, ikke orienterer sig tilstrækkeligt, reagerer for langsomt og på de forkerte ting. Dermed sker der en markant forringelse af bilistens mulighed for og fokus på at køre sikkert.

 


 

Kilder:
SWOV Fact Sheet (2008). Negative emotions and aggression in traffic.

SWOV Fact Sheet (2008). Concentration problems behind the wheel.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-08/Vrede-forhindrer-sikker-koersel
25 SEPTEMBER 2020