Evaluering af A/T-kurser

En nyligt afsluttet evaluering af kurser i alkohol og trafik for spiritusbilister har vist, at der er mange emner i kurset, der fungerer rigtig godt, men at der også er noget, der trænger til en revision. Heldigvis viser evalueringen også, at kurserne ser ud til at virke efter hensigten.

Af Gitte Carstensen

Siden 1. marts 2002 har alle, der har fået kørekortet fradømt ubetinget eller har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, skullet gennemgå et kursus i alkohol og trafik (et såkaldt A/T-kursus) som forudsætning for at generhverve kørekortet. Den 1. september 2005 blev denne regel udvidet til også at gælde personer, der har fået fradømt kørekortet betinget for spirituskørsel. Kurset koster 2000 kr. som skal betales af kursisten. Det består af fire lektioner i løbet af 4 uger. Hver lektion er på 2½ time.

Allerede da kurset blev udformet, forudsatte man, at det efter nogen tid skulle evalueres – både hvad angår dets indhold og dets effekt på spirituskørsel. En sådan evaluering er nu gennemført af DTU Transport.

I undersøgelsen er der foretaget interviews med såvel undervisere som deltagere, og de evalueringsskemaer, som deltagerne udfylder ved afslutningen af kurset, er blevet bearbejdet. Der er endvidere blevet lavet en statistisk før-efterundersøgelse med fokus på personer med ubetingede frakendelser i henholdsvis 2001 (som ikke skulle på kursus) og personer med ubetingede frakendelser i 2003 (som skulle på kursus). 
Kursisternes og undervisernes mening

Størstedelen af kursisterne gav i evalueringsskemaerne udtryk for, at de var tilfredse eller endda meget tilfredse med kurserne. Tilfredsheden med undervisningsmaterialerne var lidt mindre end tilfredsheden med præsentationen af materialet. En del kursister gav udtryk for, at de var blevet glædeligt overraskede over kurset i betragtning af, at det var noget, de var tvunget til. Tre fjerdedele syntes, de havde fået ny viden på kurset.

De emner, der hyppigst blev fremhævet positivt – af såvel undervisere som kursister – var ”beregning af promillen” og ”forbrændingstider” – herunder det forhold, at man sagtens kan have en promille ”dagen derpå”, efter man har sovet. Underviserne så muligheder for effekt i denne ny viden, idet de havde indtryk af, at flere kursister tidligere havde besluttet sig på grundlag af en utilstrækkelig viden om, hvor store promiller et vist antal genstande giver, og hvor lang tid det tager, før alkoholen er ude af blodet igen. En del af de interviewede kursister sagde da også, at de i løbet af kurset havde ændret mening med hensyn til hvor meget, man kan drikke inden man kører.

Mange kursister syntes endvidere, at de havde fået ny viden om love og regler. De havde også været glade for informationen om de kontrollerende køreprøver, som var forestående.

Der var imidlertid også kritiske røster. En del kursister syntes, at kurset var for dyrt, og opfattede det som en ekstra straf. Der var også flere, som syntes, at kurset var for langt og med fordel kunne komprimeres. Nogle havde haft problemer med at passe kurset sammen med deres arbejdstider.

Med hensyn til emnerne var den mest udbredte kritik, at der blev fokuseret for meget på alkoholmisbrug, og en del kursister følte enten, at de blev stemplet som misbrugere, eller at der var for meget ved kurset, som ikke var relevant for dem.

Underviserne mente, at det er godt, at holdene er blandede med hensyn til kursisternes forudsætninger (alder, frakendelsestype) – kursisterne lærer noget af hinanden. Der blev lagt vægt på, at kursisterne blev inddraget aktivt i undervisningen, og kursisterne udtalte sig også positivt om de indbyrdes diskussioner.

Procentvis andel der har generhvervet kørekortet inden henholdsvis juli 2006 (før) og juli 2008 (efter). Fordelt på frakendelsens længde. Figuren viser, at denne forskel på grupperne kan ses for alle frakendelseslængder. Der er selvfølgelig flere af dem med de kortere frakendelser, der har generhvervet kørekortet, end der er blandt spiritusbilister med lange frakendelser, - personer med korte frakendelser har haft meget længere tid til rådighed til at generhverve indenfor den periode, undersøgelsen har set på.

 
Generhvervelse af kørekortet efter kurset

Den statistiske før-efter undersøgelse viste, at en mindre del af eftergruppen generhvervede kørekortet, end det var tilfældet i førgruppen. De generhvervede det endvidere også senere end førgruppen. Dette kan meget vel have at gøre med kurset. Dels skal man bruge tid og kræfter på at deltage i kurset, og dels koster det en del penge. Det kan godt betyde, at generhvervelsen i nogle tilfælde vælges fra eller udskydes. Det understreges også af, at man finder en meget klar social slagside, når man ser på, hvem der har generhvervet, og hvem, der ikke har.

De, der ikke generhvervede, havde gennemgående lavere indtægt end generhververne, og de havde oftere modtaget arbejdsløshedsunderstøttelse eller kontanthjælp det år, de blev taget for spirituskørsel. De havde endvidere oftere tidligere afgørelser for straffelovs- og/eller særlovsovertrædelser.

Tilbagefald til spirituskørsel

Målet med kurserne er selvfølgelig at undgå, at deltagerne kører spirituskørsel igen. I før-efter under-søgelsen er der derfor set på, hvor mange af dem, der har generhvervet kørekortet (og som i eftergruppen altså har gennemgået kurset), der senere har fået afgørelser for spirituskørsel. Analyserne er lavet, så der tages højde for eventuelle forskelle i køn, alder og social baggrund.

Det viser sig, at eftergruppen har et tilbagefald (recidiv), der er ca. 40 % mindre end før-gruppens. En sådan nedgang kan selvfølgelig have andre årsager end indførelsen af A/T-kurserne. Der kan fx være tale om en generel nedgang i afgørelser for spirituskørsel fra før- til efterperiode. Andre grupper af spiritusbilister viser imidlertid ikke en sådan forskel – fx personer med betingede frakendelser fra 2001 og 2003, som hverken i før- eller eftergruppen skulle deltage i A/T-kurser.

I undersøgelsen vurderes det derfor, at den største del af ændringen i tilbagefald til spirituskørsel skyldes kurset.

 


 

Kilde:
Gitte Carstensen & Lotte Larsen: Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T-kurser). DTU Transport, Rapport 1, maj 2009

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-09/Evaluering-af-AT-kurser
28 MAJ 2020