Virker kurser for spiritusbilister – internationale erfaringer?

Effekten af rehabiliteringskurser fra andre lande er blevet vurderet i det europæiske projekt DRUID. Der vises effekter, men der påpeges samtidig metodiske usikkerheder i den måde kurserne er blevet evalueret på.

Af Gitte Carstensen

Også mange andre lande end Danmark har kurser for spiritusbilister med det formål, at få deltagerne til at lade være med at køre spirituskørsel igen. I det europæiske projekt om kørsel under påvirkning af spiritus, medicin og narkotika DRUID har man gennemgået en lang række undersøgelser, der har set på effekten af sådanne kurser. De vurderede kurser er hovedsageligt europæiske.

Indholdet i kurserne varierer og adskiller sig også i nogen grad fra de danske A/T-kurser. Bl.a. har flere af dem en mere terapeutisk vinkling, hvor man kommer tættere på den enkelte og hans/hendes motiver til at køre spirituskørsel. Tilsvarende har underviserne i nogle af disse kurser en terapeutisk baggrund.

Der er også forskel på, hvordan man kommer til at deltage på disse kurser: I nogle tilfælde er det obligatorisk, som i Danmark, andre steder melder deltagerne sig frivilligt – eventuelt kan man få afslag på bødestørrelse, frakendelsestid eller lignende, hvis man melder sig til kurset.

   
Effekt af rehabiliteringskurser:
  • Reduktion i tilbagefald på 15 % - 71 %
  • Øget viden
  • Ændret holdning
                                 

Forskerne i DRUID har gennemgået i alt 15 evalueringsundersøgelser af kurser. I de fleste af dem har man fundet positive effekter. Her ser man selvfølgelig først og fremmest på, hvor mange – eller hvor få – der efter kurset igen bliver taget for spirituskørsel, og man fandt reduktioner i tilbagefaldet til spirituskørsel på mellem 15 % og 71 % sammenlignet med personer, der ikke havde deltaget i kurserne.

I en del af undersøgelserne havde man også set på, om kurserne havde haft andre effekter, og der var flere eksempler på, at deltagerne havde fået øget viden eller havde ændret deres holdninger til spirituskørsel fra før kurset til efter.

Metodiske problemer
Et forhold som fremhæves i DRUID-rapporten er imidlertid, at der ofte er problemer med den metode, man i de enkelte undersøgelser har anvendt til at vurdere effekten på tilbagefaldet til spirituskørsel. Et af problemerne er, at selv om man har sammenlignet deltagernes tilbagefald med en kontrolgruppe af ikke deltagere, er det sjældent sådan, at kontrolgruppen som udgangspunkt helt ligner deltagergruppen.
Er der tale om et kursus, hvor deltagelse er frivillig, er det fx sandsynligt, at der er forskel på de personer, der vælger at deltage i kurset, og dem, der ikke ønsker at deltage. Og den forskel man så finder i tilbagefaldet i de to grupper, kan derfor godt have noget at gøre med de forskelle, der oprindeligt er mellem de to grupper, og ikke er en effekt af kurset: Måske er det sådan, at personer, der vælger at deltage i et kursus, simpelthen har et lavere tilbagefald end dem, der ikke ønsker at deltage.

Der påpeges også andre metodiske svagheder, der betyder, at man må tage de meget positive resultater med et gran salt. Forskernes endelige konklusion er dog, at der er en positiv effekt af kurserne.

Andre rehabiliteringstiltag

Man har også set nærmere på erfaringerne med andre rehabiliteringstiltag end standardiserede kurser (fx egentlig misbrugsbehandling), men resultaterne her har været svære at konkludere ud fra, bl.a. fordi deltagerne i mange af undersøgelserne ikke kunne sammenlignes med en kontrolgruppe.

 


 

Kilde:
Boets, S., Messmann, U., Klipp, S., Bukasa, B., Braun, E., Panosch, E., Wenninger, Ul, Rösner, S., Kraus, L. & Asailly, J.-P.: State of the art on driver rehabilitaetion: Literature Analysis & provider survey. DRUID, Deliverable 5.1.1, Kuratorium für Verkehrssicherheit, 2008. Kommer snart på www.druid-project.eu

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-09/Virker-kurser-for-spiritusbilister
28 MAJ 2020