Motorcyklisters risiko

Motorcyklister har ca. 35-40 gange større risiko for at komme til skade pr. kørt kilometer end bilister.

Af Gitte Carstensen

I et speciale fra DTU – Danmarks Tekniske Universitet – er der set på, hvad der er karakteristisk for motorcykelejere, og hvordan dette har ændret sig i de senere år. Det er også undersøgt, hvor stor deres uheldsrisiko i trafikken er ud fra en ny vurdering af, hvor mange kilometer der bliver kørt på motorcykel.

Motorcykler er blevet mere populære. I 2007 var antallet af indregistrerede motorcykler 2½ gang så højt, som det var i 1993. Pr. 1. januar 2007 var der ca. 120.000 motorcykler.

Hvem er motorcykelejerne?
Undersøgelsen har set nærmere på motorcykelejerne i perioden 2002 til 2007 ved hjælp af motor-registret og en række andre registre om uddannelse, indkomst mv. i Danmarks Statistik. Man har sammenlignet 4 grupper: Personer, der udelukkende ejer motorcykel (eller motorcykler), personer der ejer både motorcykel og bil, personer der ejer en enkelt bil og personer, der ejer flere biler.

 

Det kunne konkluderes, at hypotesen om, at motorcyklisterne gennemgående er blevet ældre i de senere år, holder stik. Motorcykelejere (der ikke også ejede en bil) var i 2002 typisk mellem 23 og 42 år gammel, mens de i 2007 var mellem 38 og 52 år. Men selv om gennemsnitsalderen således er steget, ligger den stadig under gennemsnitsalderen for bilister. Og alderen for dem, der både ejer motorcykel og bil ligger midt imellem dem der udelukkende har motorcykel eller udelukkende har bil. 

Forskellen på motorcykel- og bilejere er særlig stor, når det gælder køn. Omkring 85 % af dem, der udelukkende har motorcykel, er mænd, mod 62 % af dem, der ejer en enkelt bil. I den gruppe, der både ejer bil og motorcykel er andelen af mænd højst – 92 %. Der er dog tendens til, at der er kommet lidt flere kvindelige motorcyklister siden 2002. Men for bilisterne ser man den samme udvikling, og her er den meget tydeligere end for motorcyklisterne.

Motorcykelejere bor sjældnere end de øvrige grupper i familier med børn, men der er siden 2002 sket en stigning i andelen af motorcyklister, der bor i parforhold. Tilvæksten af motorcyklister er endvidere primært sket inden for de højest lønnede grupper af trafikanter.

I forhold til uddannelsesniveau adskiller motorcyklisterne sig ikke markant fra bilisterne. Men mo-torcyklisterne er en mere homogen gruppe med hensyn til uddannelsesniveau, end bilisterne er.

Motorcykelejeres uheldsfrekvens

Motorcykelejere har en højere frekvens af uheld end dem, der både har motorcykel og bil. Og disse har igen højere uheldsfrekvens end bilejere. Uafhængigt af, hvilket køretøj man ejer, er det endvidere generelt sådan, at uheldsfrekvensen falder med øget alder og med øget uddannelse. Og så har mænd flere uheld end kvinder. I disse beregninger er der ikke taget hensyn til kørselsmængde.

Kørselsmængde og skadesrisiko

Og motorcyklernes kørselsmængde er et problem helt for sig. I de almindelige transportundersøgelser er motorcykelkørsel kun belyst i ret beskedent omfang. I den foreliggende undersøgelse har man derfor forsøgt nye veje og har set på oplysninger fra syn af motorcykler, der typisk sker i forbindelse med fx ejerskifte.

Disse beregninger viser, at de gennemsnitlige kørselsmængder fra 1993 til 2004 er steget lidt – fra ca. 2500 km til ca. 2700 km om året pr. motorcykel. På baggrund af disse tal beregnes skadesrisikoen pr. kørt km i perioden, idet der er foretaget en fremskrivning af kørselsmængderne til 2007. Skadesrisikoen deles op i to: Egenrisikoen, der betegner motorcyklistens egen risiko for at komme til skade, og totalrisikoen, der viser risikoen for alle personer, der er involveret i den pågældende ulykke. Resultatet ses i figuren.

       
   Figur 1: Skadesfrekvens for motorcyklister 2005-2007      

Man ser klart, at risikoen pr. kørt km er faldet siden 1993. Dette afspejler sandsynligvis det generelle fald i uheldsrisiko for vejtrafikken. Men det kan også i nogen grad have at gøre med, at det er en lidt ældre persongruppe, der kører motorcyklerne nu, end det var tidligere. Faldet er imidlertid fladet ud, og niveauet er nogenlunde det samme fra 2004 og frem.

Men selv om det er positivt, at uheldsrisikoen er faldet, må det ikke skygge for den kendsgerning, at motorcykelkørsel stadig er meget farligere end bilkørsel: Sammenligner man tallene med tilsvarende tal for bilisters egenrisiko, har motorcyklisterne en risiko for at komme til skade, der er 38 gange så høj som bilisternes!

Motorcyklisters hastighed
I den sidste del af specialet analyseres Vejdirektoratets faste hastighedsmålinger og motorcyklisters og bilisters hastigheder sammenlignes. Det viser sig her som et gennemgående billede, at motorcyklisterne er klart overrepræsenterede, når det handler om de højeste hastighedsklasser. Noget af den forhøjede uheldsrisiko må derfor også ses i denne sammenhæng.

 

 


 

Kilde:
Morten Nørgaard Olesen: Motorcyklister - karakteristik, eksponering og risiko. Polyteknisk eksamensprojekt, 2008-2009. DTU, Danmarks Tekniske Universitet, 2009

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-12/Motorcyklisters-risiko
28 MAJ 2020