Udbredelse af alkolås - med fokus på Europa

I de senere år er der sket en stigende anvendelse af alkolås i Europa. I denne artikel gives en kort introduktion til forskellige alkolåsprogrammer i Europa.

Af Poul Lyk Sørensen

Alkolås anvendes forskelligt

Den såkaldte primærpræventive, det vil sige forebyggende anvendelse af alkolås, har indtil nu fundet begrænset udbredelse. Imidlertid anvendes alkolås i stigende grad som sekundærprævention over for bilister med alkoholmisbrug, det vil sige i form af programmer rettet mod bilister, der er blevet taget for spirituskørsel.

Programmerne, som anvendes over hele verden, har imidlertid forskellige egenskaber. Således skelner man eksempelvis mellem programmer for førstegangslovovertrædere og programmer for recidivister. Endvidere kan anvendelsen ske på grundlag af dommerkendelser eller administrative forordninger, og deltagelse kan være frivillig eller obligatorisk. Også programmets længde varierer. Programmet kan have en fast længde eller kan ophøre ved opfyldelse af bestemte kriterier. Endelig håndhæves den ledsagende rehabiliterende indsats forskelligt.

Næsten alle amerikanske stater har indført en retspraksis for anvendelsen af alkolås over for spiritusbilister. Alle provinser i Canada benytter desuden denne foranstaltning overfor bilister med alkoholmisbrug.

Eksisterende alkolåsprogrammer i Europa

I Europa forekommer alkolåsprogrammer indtil nu kun spredt. Hidtil er det kun Sverige, Frankrig og Finland, der udnytter alkolåsens potentiale til at forhindre spirituskørsel. Fem lande har imidlertid allerede taget de første initiativer til at indføre alkolås: Holland, Norge, Storbritannien, Belgien og Danmark.

I Europa er Sverige foregangsland. Det svenske program blev indført allerede i 1999 på regional basis og i 2003 udvidet til hele landet. Målgruppen er førstegangslovovertrædere og recidivister med en alkoholpromille over 0,2. Deltagelse i programmet er frivillig og forbundet med streng, medicinsk/lægelig kontrol. Programmet, som er fastlagt til en varighed på to år koster cirka 6.500 Euro. For mere information om den svenske ordning, se artiklen i dette nyhedsbrev ”Evaluering af den svenske forsøgsordning”.

Frankrig påbegyndte i 2004 sit første alkolåsprogram i Annecy amt. I 2008 blev programmet udvidet til flere amter. Kun førstegangslovovertrædere med en alkoholpromille på mellem 0,8 og 1,8 kan deltage på frivillig basis. Betingelsen er, at der ikke er tale om alkoholmisbrug, og at den pågældende dommer indvilliger. Sideløbende skal bilisten gennemgå et undervisningsforløb. Omkostningerne er – sikkert også på grund af programmets varighed på kun 6 måneder – med 1.250 Euro relativt beskedne, specielt i betragtning af at deltagerne trods alt også kan regne med en nedsættelse af længden af den periode, de er blevet fradømt kørekortet. Ud over anvendelsen til den sekundærpræventive indsats anvendes alkolås nu også i Frankrig til primærprævention. Således skal alle nyindregistrerede skolebusser siden september forrige år være udstyret med en alkolås.

I Finland gennemførtes i 2005 det første pilotforsøg vedrørende indførelse af alkolåsprogrammer. I 2008 blev alkolås implementeret permanent i spektret af sekundærpræventive foranstaltninger. Lige som i Frankrig bliver deltagerne forinden undersøgt for mulig alkoholafhængighed. Men både første- og andengangsovertrædere kan deltage på frivillig basis uanset størrelsen af promillen ved overtrædelsen. Der kræves kun dommerens accept. Til gengæld får deltagerne et ”betinget” kørekort. De ledsagende rehabiliteringsforanstaltninger, som indtil 2008 var relativt omfattende, er dog siden blevet reduceret betydeligt i omfang. Varigheden af programmet er mellem 1 og 3 år, og bilisten kan ansøge om økonomisk hjælp til betaling af omkostningerne på 2.000 – 2.500 Euro.

Flere alkolåsprogrammer er på vej i Europa

Holland har nu officielt meddelt, at man fra 2010 vil indføre lovpligtige foranstaltninger i form af alkolås i hele landet for førstegangslovovertrædere og recidivister med en promille på mellem 0,5 og 2,1. Efter en forundersøgelse deltager også disse bilister i et undervisningsforløb. Varigheden af programmet er 2 år, idet der dog skal ske en forlængelse af programmet på 6 måneder i tilfælde af hyppige, forgæves startforsøg. Omkostningerne for deltagelse anslås til ca. 3.500 Euro.

                       
             Tabel 1: Udbredelse af alkolåsprogrammer i Europa            

Andre landes initiativer er som følger: I Storbritannien har der allerede siden 2006 været et lovgrundlag, som gør det muligt for dommerne at kræve, at især recidivister skal deltage i et alkolåsprogram. Hidtil er denne lov dog næsten ikke blevet anvendt.

I Belgien har dommerne fra oktober 2010 kunnet påbyde spiritusbilister at installere en alkolås i deres bil.

I Norge har de myndigheder, der har ansvar for den offentlige vejtrafik, sammen med politi og retsvæsen fremsat udkast til et forslag om indførelse af alkolås. Regeringen har imidlertid endnu ikke bragt forslaget til afstemning.

I Danmark er alkolås også under indførelse. For yderligere information se forordet til dette nyhedsbrev.

 


 

Kilde:
Klipp, S. (2010). Der Einsatz atemalkoholgesteuerter Wegfahrsperren. Verbreitung in Europa, Forschungsergebnisse und Barrieren der Einführung. Blutalkohol Vol. 4/2010 pp. 328-333. 

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-16/Alkolaas-i-Europa
28 MAJ 2020