Anbefalinger til et godt alkolåsprogram

Internationalt er der i dag enighed om, at installation af en alkolås kan være et effektivt tiltag til bekæmpelse af gentagen spirituskørsel. På baggrund af en oversigt fra SWOV (hollandsk institut for trafiksikkerhedsforskning) gøres der her rede for, hvad man i dag ved om effekterne af alkolåsprogrammer.

Af Mette Møller og Malene Foldager
Baggrund

Alkolåsprogrammer har vist sig effektive til at reducere forekomsten af gentagne spiritusforseelser. Dette er særligt interessant, idet traditionelle tiltag, som øget politikontrol og kampagner, kun har vist ringe effekt på de bilister, der gentagne gange tages for spirituskørsel. Denne bilistgruppe kendetegnes ved en højere promille, og ved at være involveret i markant flere ulykker, end folk, der kun begår én spiritusforseelse. På baggrund af en hollandsk undersøgelse vurderes det, at denne gruppe er ansvarlig for ¾ af alle alvorlige alkoholrelaterede færdselsulykker.

 

Anbefalinger

  • reduktion af udgiften for spiritusbilisten
  • obligatorisk deltagelse i alkolåsprogram ved grov spirituskørsel
  • regelmæssig kontrol af alkolås
  • lad alkolåsen blive i bilen, til bilisten ikke længere er afhængig af alkohol
  • alkolås skal suppleres med holdningsbearbejdelse
                 
Overblik over feltet

Alkolåsprogrammer findes i dag i en række lande, men der er forskel på, hvordan de forskellige alkolåsprogrammer ser ud. På baggrund af eksisterende evalueringer af nationale programmer klarlægger forfatterne fordele og ulemper forbundet med alkolåsprogrammer. Med udgangspunkt heri opstiller de en række anbefalinger, der fokuserer på nogle af hovedproblematikkerne ved alkolåsprogrammer: Den lave deltagelse, risikoen for gentagelser og det at sikre gennemførelse.

Gør deltagerbetalingen mindre

Generelt har deltagelsen været lav i de forskellige nationale alkolåsprogrammer. Dette var uanset, om man blev idømt deltagelse, som fx i USA, eller om deltagelsen var frivillig, som i fx Sverige. Der er forskellige grunde til, at de to procedurer har medført lavt deltagerantal. Hvor frivillig deltagelse ofte hindres af de økonomiske omkostninger, synes dommerne utilbøjelige til at dømme spiritusbilister til at deltage i et alkolåsprogram. Forfatterne mener, at dette kan skyldes manglende viden eller tiltro til effekten af programmet blandt dommerne, eller at dommerne ved, at spiritusbilisten ikke har en bil eller ikke har råd til at deltage i programmet, og at en sådan dom derfor ikke vil have nogen effekt.

Forfatterne anbefaler på denne baggrund at man dels mindsker de brugerbetalte udgifter, og dels gør programmet obligatorisk i alle grove tilfælde af spirituskørsel.

Kontroller alkolåsen regelmæssigt

Installationen af en alkolås reducerer deltagerens mulighed for at køre spirituskørsel under programperioden. Dermed minimeres risikoen for gentagelse af spritkørsel. Risikoen kan yderligere reduceres vha. regelmæssig kontrol af alkolås, samt gennem specialkørekort der kun giver ret til at føre bil med installeret alkolås.

Fjern først alkolåsen, når deltageren ikke længere er alkoholafhængig

Formålet med alkolåsen er at reducere muligheden for spirituskørsel, men også at ændre personens vaner omkring spiritus og kørsel. Dette sidste er særligt vigtigt, såfremt man ønsker en vedvarende effekt.

 

Det anbefales derfor, at man først fjerner alkolåsen, efter man har observeret en adfærdsændring. Her anbefaler forfatterne, at man tager udgangspunkt i antallet af startforsøg under påvirkning. Programperioden bør derfor forlænges, såfremt deltageren stadig forsøger at køre bil under påvirkning. Længden af programmet skal derved være fleksibel i forhold til den enkelte deltagers adfærd. 

   

Nogle lande, fx Sverige, har yderligere indført krav om regelmæssig lægekontrol, men da disse er dyre og tidskrævende, kan de resultere i lavere deltagelse og gennemførelse, hvorfor forfatterne kun anbefaler krav om regelmæssige lægebesøg, såfremt deltageren er svært alkoholafhængig.

At motivere til gennemførsel

Det er vigtigt, at deltagerne er motiverede for at gennemføre programmet. Hertil anbefales det, at deltagerne ved gennemførelse får alle deres kørerettigheder tilbage, samt at programmet indeholder elementer der motiverer til at køre bil uden alkohol.

Gevinsten af programmet

Evalueringer har fundet dokumentation for alkolåsens effekt i programperioden. Fx viser studier, at deltagerne i programmet 65-90 % sjældnere bliver taget for et nyt tilfælde af spirituskørsel, sammenlignet med folk der har fået frakendt kørekortet pga. spirituskørsel. Selv om der ses effekt under programperioden, er det mere tvivlsomt, hvilken langtidseffekt der er, når alkolåsen er fjernet.

 


 

Kilde:
SWOV (2009) SWOV Fact Sheet: Alcolock. SWOV Institute for Road Safety Research, Leidschendam

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-16/Anbefalinger-til-alkolaasordning
28 MAJ 2020