Hvorfor vælger nogle at cykle til arbejde og andre ikke?

Hollandske forskere har set på, hvordan pendleres holdninger til forskellige forhold påvirker deres tilbøjelighed til at cykle på arbejde. Opfattelsen af bekvemmelighed, sikkerhed, miljø og sundhed er blandt de forhold, der har indflydelse på dette valg.

Af Simon Kærup

Klimadagsorden og bæredygtighed er fremme som aldrig før. Transportsektoren må også inkludere miljødagsordnen, og her er cyklen udset til at spille en væsentlig rolle. Mange byer har ambitioner om at øge antallet af cyklister, og der efterspørges viden om, hvilke forhold, der kan motivere pendlere til at cykle. Almindeligvis udføres forskning på dette område ud fra den antagelse, at valget af transportmiddel sker under hensyntagen til pris, tid og indsats. Den tilgang forklarer imidlertid ikke, hvorfor personer i ensartede situationer og med ens socioøkonomiske karakteristika alligevel træffer forskellige beslutninger omkring det at cykle på arbejde. Resultaterne fra den hollandske undersøgelse kan illustrere nogle af de forhold, der har betydning for, at man vælger cyklen til at pendle med.

   

 

Undersøgelsens resultater er baseret på en kombination af en internetbaseret spørgeskema undersøgelse og et spørgeskema sendt ud via brev. 3500 e-mail invitationer og 22000 breve blev sendt ud. Heraf svarede 1365 personer på internetspørgeskemaet, mens 2926 personer svarede på spørgeskemaet sendt pr. brev. Det gav en samlet svarprocent på 16,9 %


Hvordan påvirker holdninger valget om at pendle på cykel?

Generelt havde både cyklister og ikke-cyklister en positiv holdning til at cykle på arbejdet. Men cyklisterne lagde i højere grad vægt på, at deres valg af transportmiddel er miljøvenligt, mentalt og fysisk afslappende, billigt og sundt, medens de ikke lagde så stor vægt på at nogle transportmidler kan skabe mere status, være mere tidsbesparende og mere komfortable. Resultaterne viste også, at man var mere tilbøjelig til at cykelpendle, hvis man ikke oplevede det farligt at cykle.

Derudover fandt man, at personer som pendler over en længere distance (+10 km) gennemsnitligt har en mere positiv holdning til at cykle end personer som cykler over kortere distancer. Forskerne antager derfor, at den positive indstilling til at cykle forstærkes i takt med at turens længde bliver større. I tråd med dette viste det sig også, at hvis man generelt var vant til at bruge sin cykel til mange formål, så havde det også en positiv indflydelse på at vælge at pendle på cykel hver dag – uanset afstanden.

 

Miljø, sundhed og sikkerhed spiller en rolle for valget om at cykelpendle.

                     

De hollandske forskere peger på, at resultaterne også kan gælde for andre lande, fx Danmark, hvor det er almindeligt at cykle, og hvor det opfattes som en måde at transportere sig på, og ikke blot som en form for fornøjelse. Der gøres dog opmærksom på, at det muligvis vil forholde sig anderledes i lande, hvor cyklistsikkerheden ikke er så stor.


 

Kilde:
Heinen,I., Maat,K. & Van Wee, Bert: The role of attitudes toward characteristics of bicycle commuting on the choice to cycle to work over various distances. Transportation Research Part D. 16 (2011) p. 101-109

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-17/Cykle-til-arbejde-eller-ikke
28 MAJ 2020