Alkohol og narko hos bilister

Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark.

Af Inger Marie Bernhoft

I samarbejde med hospitaler og politikredse gennemførtes to undersøgelser i Danmark:

• Forekomsten af alkohol, narkotika og medicin hos alvorligt tilskadekomne bilister blev undersøgt, baseret på 840 anonyme blodprøver fra bilister, der blev indbragt efter færdselsuheld til hospitalerne i Odense, Kolding, Vejle, Viborg og Ålborg i perioden oktober 2008 - marts 2010. I princippet blev alle bilisterne, der blev indbragt som traumepatienter fra færdselsuheld medtaget i undersøgelsen, men travlhed, hensyn til hurtig behandling af patienterne og lignende kan dog have medvirket til et frafald.

• Forekomsten af alkohol, narkotika og medicin hos bilister i trafikken blev undersøgt, baseret på 3002 anonyme spytprøver fra stikprøvekontroller af bilister på danske veje. Undersøgelsen blev gennemført i perioden marts 2009 – maj 2010 i samarbejde med Nordjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi og Midt- og Vestsjællands Politi, der standsede bilisterne og målte deres alkoholpromille ved hjælp af et alkometer. Dagen var inddelt i fire tidsintervaller og der blev også skelnet mellem hverdag og weekend. Indenfor hver af disse otte perioder i ugen blev et på forhånd planlagt antal bilister stoppet tilfældigt. Yderligere blev der vekslet mellem mange forskellige kontrolsteder. Disse forhold medvirkede til at give undersøgelsen en stor styrke.

Alle blodprøver blev analyseret på Retskemisk afdeling på Retsmedicinsk Institut i København for alkohol og 21 misbrugs- og lægemiddelstoffer samt enkelte omdannelsesprodukter (metabolitter). Spytprøverne blev analyseret for de samme misbrugs- og lægemiddelstoffer som blodprøverne. Prøverne blev betragtet positive for et stof, hvis koncentrationen oversteg en i projektet fastsat grænseværdi. For alkohol var grænseværdien 0,1 ‰.

         
     Tabel 1: Undersøgelse af forekomsten af stoffer blandt bilister i trafikken      

De undersøgte stoffer dannede baggrund for en inddeling i 10 stofgrupper, nemlig alkohol, fire grupper af ulovlige stoffer, tre grupper af medicin samt to grupper med kombineret brug af alkohol og/eller andre stoffer.

Tilskadekomne bilister

Alkohol alene eller alkohol sammen med én eller flere stofgrupper var til stede hos knap 20 % af de alvorligt tilskadekomne bilister og for størstedelens vedkommende over promillegrænsen. I alt var 30,5 % af bilisterne på hospitalerne positive for én eller flere stofgrupper. 

Den samlede forekomst af alkohol og andre stoffer var mere end dobbelt så stor hos de tilskadekomne mænd som hos de tilskadekomne kvinder. For begge køn var forekomsten størst hos aldersgruppen 25-34 år. Illegale stoffer blev fundet hos både mænd og kvinder i alderen op til 49 år, mens medicin blev fundet hos alle aldersgrupper. Forekomsten af alkohol var størst i weekenden, mens den for alle andre stoffer var størst på hverdage.
Bilister i trafikken

Alkohol alene eller sammen med ét eller flere stoffer forekom i alt hos 2,6 % af bilisterne i trafikken, men oftest i en koncentration under den danske promillegrænse på 0,5. Kun 0,02 % af bilisterne, hovedsageligt mænd under 35 år, havde en promille på 1,2 og derover. Samlet kørte ca. 0,5 % af bilisterne med alkohol over den tilladte grænse. Narkotika forekom hos 0,22 % af bilisterne og medicin forekom hos 1,6 % af bilisterne. Nerve/sovemedicin var lige hyppigt til stede hos mænd og kvinder, mens smertestillende medicin var væsentlig hyppigere hos kvinderne. Hverken om natten på hverdage eller weekender blev der fundet alkohol i koncentrationer på 0,8 ‰ og derover. Generelt sås den højeste forekomst af stoffer, især hash og smertestillende medicin på weekendnætter.

Resultater

De danske resultater viser, at alkohol var væsentlig hyppigere til stede hos alvorligt tilskadekomne bilister i forhold til medicin og narkotika, hvorimod forekomsten hos bilister i trafikken var delt ligeligt mellem alkohol og andre stoffer. Den høje forekomst af ulovlige alkoholpromiller hos de alvorligt tilskadekomne bilister i forhold til blisterne i trafikken indikerer, at der er en stor uheldsrisiko ved kørsel med ulovlige alkoholpromiller. Det er generelt for alle landene, der undersøgte forekomsten, at alkohol er det hyppigste stof både hos skadede bilister og hos bilister i trafikken. Alkohol sammen med andre stoffer eller brug af flere stoffer samtidig forekom hyppigere hos skadede bilister end hos bilister i trafikken.

   

Ulovlige alkoholpromiller alene blev fundet hos

  • 0,5 % af bilisterne i trafikken
  • 13,5 % af de alvorligt tilskadekomne bilister Illegale stoffer alene blev fundet hos
  • 0,3 % af bilisterne i trafikken
  • 1,9 % af de alvorligt tilskadekomne bilister

Medicin alene blev fundet hos

  • 1,58 % af bilisterne i trafikken
  • 4,5 % af de alvorligt tilskadekomne bilister

Hertil kommer kombinationer af alkohol og/eller flere stoffer 

             

Både for skadede bilister og bilister i trafikken var forekomsten af alkohol hyppigere i Syd- og Vesteuropa end de øvrige dele af Europa, narkotika var hyppigst i Sydeuropa mens medicin var hyppigst i Nordeuropa. Projektets rapporter indeholder resultater fra tilsvarende undersøgelser i et stort antal europæiske lande.

 


 

Kilder:

Houwing S, Hagenzieker M, Mathijssen R, Bernhoft IM, Hels T, Janstrup K, Van der Linden T, Legrand S-A and Verstraete A (2011). Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in general traffic. DRUID deliverable 2.2.3, Part I: General results. Part II: Country reports, www.druid-project.eu

Isalberti C, Van der Linden T, Legrand S-A, Verstraete A, Bernhoft IM, Hels T, Olesen MN, Houwing S, Houtenbos M, Mathijssen R (2011). Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in injured and killed drivers. DRUID deliverable 2.2.5, www.druid-project.eu

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-18/Alkohol-og-narko-hos-bilister
28 MAJ 2020