Tysklands 0 promillegrænse

Den 1. august 2007 blev der indført totalforbud i Tyskland mod indtagelse af alkohol i forbindelse med bilkørsel for alle nyuddannede motorførere i den (normalt) toårige prøvetid og/eller alle unge under 21 år. Effekten af tiltaget er evalueret af Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt).

Af Poul Lyk Sørensen og Inger Marie Bernhoft

Formålet med evalueringen var at klarlægge den nye lovs indvirkning på uheldsmønstret og på antallet af alkoholrelaterede overtrædelser af færdselsloven i målgruppen. Analysen er baseret på data fra en førperiode fra 1. august 2006 til 31. juli 2007 og en efterperiode fra 1. august 2007 til 31. juli 2008.

I analysen af uheldsmønsteret er der anvendt data fra den officielle uheldsstatistik og foretaget en sammenligning mellem uheldsmønstret hos nyuddannede, alkoholpåvirkede motorførere før og efter indførelsen af alkoholforbuddet. Hvad angår alkoholrelaterede uheld er der generelt kun inddraget uheld, hvor alkoholpromillen var på mindst 0,3. For alkoholpromiller under 0,3 ville den statistiske analyse være usikker, idet en forvrængning af resultaterne, som følge af ændret praksis mht. håndhævelse af loven og ændret databearbejdning, ikke ville kunne udelukkes.

For at udelukke påvirkning fra andre, forstyrrende trafiksikkerhedsmæssige initiativer blev der som kontrolgrupper inddraget andre trafikanter og uheld, som ikke var alkoholrelaterede. Ved hjælp af en sammenlignende analyse af uheld i førperioden og i efterperioden bestemtes totaleffekten af de pågældende initiativer.

I analysen af de nyuddannede, unge motorføreres overtrædelser af færdselsloven anvendtes data fra det centrale færdselsregister, idet man sammenlignede alle relevante, alkoholrelaterede færdselslovsovertrædelser i førperioden og i efterperioden. Men da data for de nyuddannede motorføreres overtrædelser af alkoholforbuddet kun findes for efterperioden, udarbejdedes kun en strukturel beskrivelse. Endvidere blev informationer om politiets overvågningspraksis før og efter lovændringen beskrevet. Afgrænsningen af før- og efterperioden giver kun et overblik over den kortsigtede effekt af alkoholforbuddet, idet det kræver en længere tidsperiode at afdække en vedvarende effekt.

Som supplement blev der gennemført en repræsentativ meningsundersøgelse blandt nyuddannede motorførere for at afdække deres adfærd, holdninger til loven og efterlevelse af loven.

RESULTATER
Alkoholpåvirkede, uheldsimplicerede, nyuddannede motorførere

Antallet af uheldsimplicerede, nyuddannede motorførere (personbil) med en alkoholpromille på 0,3 og derover er i de første 12 måneder efter lovens vedtagelse faldet med 15 % i forhold til tilsvarende tidsperiode forud for lovens vedtagelse.

Dette er den tydeligste reduktion inden for denne tidsperiode, når man sammenligner med faldet i antallet af uheld med ikke-alkoholpåvirkede, nyuddannede motorførere (8 %) og med faldet for øvrige, alkoholpåvirkede motorførere i personbil (2 %). Under hensyntagen til forskellige kontrolgrupper er den totale effekt af loven således et fald på 9 %. Størst effekt har loven haft blandt motorførere med en promille på mellem 0,3 til 0,8. 
Alkoholrelaterede lovovertrædelser hos nyuddannede motorførere

I en periode på 12 måneder efter indførelsen af alkoholforbuddet viste der sig en reduktion på 17 % i antallet af samtlige alkoholrelaterede overtrædelser af færdselsloven hos unge motorførere under 21 år imod en reduktion på 2,5 % hos motorførere på 21 år eller ældre. Dette betød en reduktion i antallet af alkoholrelaterede overtrædelser af ordensreglementet hos unge motorførere under 21 år på 24 % og en reduktion i antallet af overtrædelser af straffeloven på 13 %. Efter indførelsen af alkoholforbuddet er antallet af alkoholrelaterede, direkte uheldsrelaterede overtrædelser af færdselsloven reduceret med 17 % hos unge motorførere og med hen ved 3 % hos førere i alderen 21 år og derover. Antallet af alkoholrelaterede overtrædelser af færdselsloven hos unge motorførere er for mændenes vedkommende reduceret med 17 % og for kvindernes vedkommende med 15 %.

Kendskab til alkoholforbuddet og efterlevelse af loven

Næsten alle de adspurgte, nyuddannede motorførere betragtede loven om alkoholforbuddet som et fornuftigt trafiksikkerhedsmæssigt initiativ (95 %) og vidste, at det er forbudt for alle nyuddannede motorførere at drikke alkohol og føre bil (87 %), mens færre dog vidste, at denne lov også gælder for alle under 21 år (78 %).

Der var også et udbredt kendskab til, at prøvetiden forlænges med yderligere to år, hvis man overtræder alkoholforbuddet i prøvetiden samt at en enkeltstående overtrædelse af alkoholforbuddet dog kun resulterer i en mundtlig advarsel (87 %), at der er bødestraf for overtrædelse af alkoholforbuddet (91 %) samt at overtrædelse af alkoholforbuddet koster et klip i kørekortet (88 %).

Kun 44 % af de adspurgte havde kendskab til, at alkohol i højere grad begrænser køreevnen for nyuddannede motorførere end for erfarne motorførere.

Konklusion

Resultatet af evalueringen viser, at indførelsen af totalforbuddet mod indtagelse af alkohol for unge, nyuddannede motorførere har ydet et vigtigt bidrag til forbedringen af trafiksikkerheden. Hvorvidt den tydelige reduktion i antallet af alkoholpåvirkede, uheldsinvolverede personer og antallet af alkoholrelaterede overtrædelser af færdselsloven hos nyuddannede motorførere vil holde på længere sigt, må tiden vise.

I fortolkningen af resultaterne må der desuden tages hensyn til, at der i løbet af undersøgelsesperioden er blevet iværksat flere trafiksikkerhedsmæssige initiativer og afviklet flere trafiksikkerhedskampagner. Endvidere begyndte de tyske forbundsstater fra og med 2006 én efter én at implementere den ny bestemmelse i den tyske færdselslov, som tillader privat øvelseskørsel for 16-årige med henblik på erhvervelse af kørekort som 17-årige. Det er ikke muligt helt at isolere den sikkerhedsmæssige effekt af indførelsen af alkoholforbuddet statistisk fra effekten af de øvrige initiativer på grundlag af de foreliggende data.

 


 

Kilde:
Holte, H., Assing, K., Pöppel-Decker, M. & Schönebeck, S., Alkoholverbot für Fahranfänger, Heft M211, Oktober 2010, Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt)

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-19/Tysklands-0-promillegraense
28 MAJ 2020