Trinvist kørekort - mulig effekt på uheld

Unge bilister har stor uheldrisiko i trafikken. Dette skyldes flere faktorer med alder og køreerfaring som de vigtigste. Transportøkonomisk Institut (TØI) i Oslo har på baggrund af data fra kørekortregistret, spørgeskemaundersøgelser og effektestimater fra litteraturen beregnet de trafikale sikkerhedseffekter af at indføre trinvist kørekort til unge bilister.

Af Allan Lyckegaard

Privat øvelseskørsel i Norge

I Norge er det tilladt for unge på 16 år at køre bil med en ledsager, hvis de forinden gennemfører et grundkursus (både teori og praksis). Ledsageren skal være over 25 år gammel og have haft kørekort i mindst 5 sammenhængende år på det tidspunkt, hvor vedkommende skal ledsage den unge bilist. Tiltaget kaldes privat øvelseskørsel og har til formål at lade de unge bilister køre de første mange ”usikre” kilometer sammen med en erfaren bilist, inden de tildeles normalt kørekort.

100 timers træningskørsel har vist sig at reducere antallet af uheld med 0,18 per 100 førere de første to år efter, at en person har erhvervet sig normalt kørekort. TØI har foretaget en vurdering af, om den erfaring, som personer på 17 eller 17½ år kan opnå ved indførelse af trinvist kørekort vil kunne reducere antallet af uheld med unge bilister yderligere.

Uheldsrisiko som funktion af alder og erfaring

De unge bilisters større uheldsrisiko skyldes i høj grad manglende erfaring, men også bilistens unge alder. I TØI rapporten gengives resultater fra et engelsk studie, som viser, at en ny bilist på 18 år har ca. dobbelt så stor risiko for at komme i uheld, som en ny bilist på 36 år har. Sammenligningen er sket for samme eksponering (12.000 km per år), og resultatet udtrykker derfor alene effekten af bilistens alder.

Ser man på effekten af erfaring, så viser tidligere undersøgelser, at nye bilister har 4 gange så høj risiko for at komme i uheld som bilister, der har haft kørekort i 24 måneder (beregnet på basis af 800 kørte km per måned) har. Det viser sig, at risikoen følger en aftagende potensfunktion, se figur 1. Formålet med trinvist kørekort er at forskyde kurven imod venstre således, at de første ”usikre” kilometer køres udenfor tidspunkter og situationer med høj risiko. Derved kan man sikre, at nye blister har en vis portion køreerfaring, når de erhverver retten til et normalt kørekort.

Effekt af trinvist kørekort
Et trinvist kørekort tillader unge på 17 eller 17½ år at køre uden ledsager, men med en række restriktioner. I TØI-rapporten er følgende tre restriktioner inkluderet: Ingen kørsel mellem kl. 23 og 06, forbud mod unge medpassagerer og forbud imod al brug af mobiltelefon under kørslen. Effekten af trinvist kørekort er beregnet på baggrund af spørgeskemaer om 18-årige bilisters månedlige kørsel, data fra det norske Statens Vegvesens kørekortregister samt estimater af effekten af de tre restriktioner fra litteraturen.

 Figur 1: Uheldsrisikoen følger en aftagende potensfunktion. Ved trinvist kørekort (blå graf) lader man den unge bilist køre de første mange ’usikre’ kilometer udenfor visse tidspunkter og situationer med høj risiko. Alternativet er, at de ’usikre’ kilometer køres efter at normalt kørekort (rød graf) er erhvervet, og der derfor ikke er nogen restriktioner på kørslen.

I beregningen af effekten er der taget højde for, at indførelsen af trinvist kørekort sandsynligvis vil bidrage med at antal biluheld med unge bilister på 17 eller 17½ år. Endvidere er der modregnet en reduktion i antallet af uheld med knallert og let motorcykel (som er to af de unges alternative befordringsmidler), samt en reduktion af antallet af uheld i en periode på to år efter normalt kørekort er erhvervet.

I tabel 1 er effekten af trinvist kørekort med 100 % og 75 % overholdelse af restriktionerne vist. Tabellen viser, at der er en effekt af trinvist kørekort på mellem -0,104 og -0,284 uheld per 100 unge bilister. I antal uheld vil dette svare til en besparelse på mellem 27 og 74 uheld per årgang af unge bilister. 

                 
        Tabel 1: Ændring i antal uheld per 100 førere ved indførelse af trinvist kørekort         

 

Kilde:

Sagberg, F. og Bjørnskau, T. (2012). Gradert førerkort fra 17 eller 17½ år – Beregning av mulige effekter på ulykker. TØI rapport 1203/2012, Transportøkonomisk Institut, Oslo

 


http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-20/Trinvist-koerekort
28 MAJ 2020