Forældre og venner spiller en stor rolle for unges kørestil

Både forældre og kammerater spiller en stor rolle for unges kørestil. I en ny undersøgelse fra Israel har man set på, om der er sammenhæng mellem påvirkning fra forældre og kammerater. Resultaterne viste, at der er sammenhæng, og at det derfor er vigtigt, at forebyggende tiltag både har fokus på de unges forældre og kammerater.

Af seniorforsker Mette Møller

Tidligere undersøgelser har vist, at både forældre og kammerater har stor betydning for unge bilisters kørestil og dermed for deres trafiksikkerhed. I Israel gennemførte man to undersøgelser, der på forskellig måde forsøgte at afdække, om der er sammenhæng mellem den påvirkning, som unge oplever, at de får fra deres forældre og den påvirkning de får fra deres kammerater, med hensyn til trafiksikker kørsel. Undersøgelserne så endvidere på, om denne påvirkning blev afspejlet i deres kørestil.

Metode

120 unge deltog i den ene undersøgelse og 154 unge deltog i den anden. Begge undersøgelser var spørgeskemaundersøgelser. og deltagerne var i alderen 17 – 21 år. I den ene undersøgelse var formålet at se på sammenhængen mellem unges kørestil på den ene side, og hvor autoritetstro de var, og i hvilken grad de oplevede et socialt pres fra deres kammerater til fx at køre risikobetonet på den anden side. I den anden undersøgelse var formålet at undersøge sammenhængen mellem familiens holdning til trafiksikkerhed, og hvor populært risikobetonet bilkørsel var blandt de unges kammerater.

Følgende dimensioner indgår i vurderingen af det trafiksikkerhedsklima, der er i en familie: 

  1. Forældre som gode rollemodeller
  2. Positiv feedback til den unge for trafiksikker adfærd
  3. Inddragelse af den unge i en familie"kontrakt" vedrørende bilkørsel
  4. Supervision af den unges kørsel (primært relevant i lande med privat øvelseskørsel)
  5. Forældreengagement i trafiksikkerhed
  6. Klar kommunikation og entydige budskaber vedrørende trafiksikkerhed
  7. Klare regler og begrænsninger for kørsel.
Familien er vigtig

Resultaterne fra de to undersøgelser viste, at det klima, der var i den unges familie i relation til trafiksikkerhed var en meget vigtig faktor i forebyggelsen af risikokørsel blandt unge. De unge bilister der oplevede, at deres forældre var gode rollemodeller med hensyn til trafiksikkerhed (fx ved at støtte og opmuntre til trafiksikker kørsel og give klare retningslinjer for bilkørsel) var generelt mere autoritetstro og oplevede i mindre grad, at risikokørsel var populært blandt deres kammerater end de unge, der ikke oplevede, at deres forældre var gode rollemodeller, gjorde. Tilsvarende, oplevede de unge et større pres fra deres venner om at køre risikobetonet, hvis deres familie ikke kørte trafiksikkert. Undersøgelsen viste, at der ikke kun var tale om et oplevet pres for risikokørsel. Forekomsten af risikokørsel var reelt større blandt de unge, der oplevede et socialt pres fra vennerne.

Mindre kønsforskelle

Forældrenes betydning var stor for både de unge mænd og de unge kvinder, men på nogle punkter var der visse mindre kønsforskelle. Således oplevede de unge kvinder i højere grad end de unge mænd, at deres familie holdt øje med deres bilkørsel og satte begrænsninger for deres kørsel. Tilsvarende oplevede de unge mænd i højere grad end de unge kvinder, at deres familie ikke var særlig engageret i trafiksikkerhed. Tilsvarende var de unge mænds kørestil præget af risikokørsel og aggressiv kørsel, hvorimod de unge kvinders kørsel var præget af forsigtighed.

De unge mænd der havde forældre, der ikke var gode rollemodeller viste en højere grad af risikokørsel, aggressiv kørsel, manglende autoritetstro og gruppepres fra venner. For de unge kvinder var der en sammenhæng mellem det at have forældre der var gode rollemodeller, at få klare retningsliner for sikker kørsel, være mere autoritetstro og opleve mindre pres fra vennerne, have en mere forsigtig kørestil og opleve et større personligt ansvar for sikker kørsel.

       
     
Fokus på både venner og familie

Generelt viste undersøgelsen, at der var en sammenhæng mellem de unges oplevelse af den støtte og påvirkning de fik fra hhv. deres familie og fra deres venner i relation til trafiksikkerhed. Forfatterne mener, at sammenhængen medfører en gensidig forstærkning, der fører til, at den får endnu større betydning for de unges forventninger og motivation i relation til trafiksikker kørsel. Forfatterne mener endvidere, at undersøgelsens resultater viser, at det er vigtigt, at forebyggende tiltag både har fokus på forældre som gode rollemodeller og på gruppepres fra kammerater. 

 


 

Kilde:
Ben-Ari, O. T. & Ben-Ami, L. K. (2012). The contribution of family climate for road safety and social environment to the reported driving behavior of young drivers. Accident Analysis and Prevention, 47, 1-10.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-21/Foraeldrestoette-reducerer-risikokoersel
22 OKTOBER 2020