Nr 22

Nr. 22: December 2012: Fodgængere - uheld og adfærd

Fodgængere - uheld og adfærd

Ifølge den officielle uheldsstatistik har fodgængere i de senere år udgjort ca. 15-18 % af de dræbte i trafikken. I forbindelse med fodgængeruheld er det vigtigt at være opmærksom på, at der er en betydelig underrapportering i den officielle uhelds-statistik. Mørketallet er størst for de lette skader og aftager, jo alvorligere skaden er. Til trods for, at det at færdes til fods er den mest oprindelig transportform for mennesket, er det dog samtidig en transport-form, der indebærer en betydelig risiko for uheld og tilskadekomst.

Dette nummer af nyhedsbrevet indeholder fire artikler, der alle sætter fokus på fodgængeres adfærd og risiko i trafikken.

I første artikel ses der på, hvilke overordnede sammenhænge der er mellem, hvor alvorligt en fodgænger kommer til skade, forskellige karakteristika ved fodgængeren (fx alder og køn) og selve uheldssituationen (fx fodgængerens placering og modpartens manøvre på uheldstidspunktet).

I anden artikel er der specifikt fokus på ældre (65+) fodgængeres sikkerhed i trafikken. Af artiklen fremgår det blandt andet, at ældre fodgængere er overrepræsenteret i fodgængeruheld, og at risikoen for at blive dræbt i et fodgængeruheld er markant forøget for ældre sammenlignet med yngre aldersgrupper.

Tredje artikel sætter fokus på børns adfærd som fodgængere. I artiklen refereres en undersøgelse, der havde til formål at afdække, om børn opfører sig mere risikabelt i trafikken, når de er under tidspres, og om en øget forekomst af risikoadfærd er resultat af et bevidst valg fra børnenes side.

Nyhedsbrevets fjerde artikel omhandler en undersøgelse af, om der er sammenhæng mellem hvor risikabelt man opfører sig som fodgænger og som bilist.

 

God læselyst
Mette Møller, seniorforsker
DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-22
25 SEPTEMBER 2020