Undersøgelse af ældre trafikanters sikkerhed i trafikken

DTU Transport deltager i øjeblikket i et EU-projekt, der handler om ældre trafikanters sikkerhed i trafikken. Projektet hedder CONSOL og løber frem til efteråret 2013. I projektet er der blandt andet fokus på ældre fodgængere og deres sikkerhed.

Af Lektor Anu Siren

Andelen af ældre mennesker er i disse år hastigt stigende i de industrialiserede lande, herunder i Danmark. Årsagen er de store efterkrigstidsgenerationer, den forlængede levealder samt den lave fødselsrate i de seneste årtier. Det er især de store årgange, der på nuværende tidspunkt er i 60’erne, som får andelen af ældre til at stige markant. Men der vil også være en større gruppe af de allerældste, fordi levealderen er steget.

Mange ældre færdes som fodgængere

Data fra transportvaneundersøgelsen viser, at der fra 60-års alderen ses et fald i brugen af personbil og cykel men en stigning i brugen af bus og færdsel som fodgænger (DTU Data- og Modelcenter, 2012). Mens fysisk aktivitet i det daglige er godt, er det dog mindre sikkert for de ældre at færdes som ubeskyttede trafikanter. Risikoen for at blive dræbt eller alvorligt skadet som fodgænger er højere end som bilfører eller passager. Derudover er risikoen som fodgænger markant højere for ældre end for andre aldersgrupper (Hansen & Jensen, 2012).

 Figur 1 - Dræbte fodgængere i Danmark 2011
 Figur 2 - Tilskadekomne fodgængere i Danmark 2011
Figur 3 - Befolkningens alderssammensætning i Danmark 2011 

Knapt halvdelen af de fodgængere, der dør i trafikken, er 65 år eller ældre. Ligeledes er godt hver fjerde alvorligt tilskadekomne fodgænger fyldt 65 år (se figur 1 og 2).

Ældre har højere risiko som fodgængere på grund af skrøbelighed

Ældres forhøjede risiko som fodgængere kan forklares ved biologiske og fysiologiske faktorer, dvs. ældres fysiske skrøbelighed. Med alderen øges risikoen for at omkomme i et sammenstød markant (Evans, 2001). Jo bedre beskyttet man er, jo mindre betyder den fysiske skrøbelighed. Mens skrøbeligheden er en vigtig faktor i ældres dødelighed i alle trafikulykker (inkl. trafikulykker i bil), er skrøbelighedens betydning tydeligst, når det gælder fodgængere og cyklister. Sammenligner man risikoen for at blive dræbt i en ulykke med lignende sammenstødskraft, er risikoen over 250 % højere for en person som er 70 år end den er for en 20-årig (Evans, 2001). 

Mange fodgængerulykker ender som mørketal
I CONSOL projektet er der et særligt fokus på de typer af fodgængerulykker, der typisk ikke er med i uheldsregistre men ligger i mørketallet. Det drejer sig for det første om ulykker, hvor fodgængeren falder, uden at der er et køretøj involveret. Disse ulykker registreres ikke som trafikulykker. De antages dog at være hyppigere og med alvorligere konsekvenser blandt ældre. I CONSOL bliver disse ulykker kaldt ”single pedestrian crashes”. For det andet er der i mørketallet formodentlig ulykker, der bliver registreret som ulykker med lettere skader (såsom en brækket hofte), men som pga. efterfølgende manglende fysisk aktivitet fører til fald i funktionalitet og eventuel til død.

Faktaboks

I 2011 omkom der 33 fodgængere i Danmark. Af disse var 14 personer 65 år eller ældre. Endvidere var der 297 fodgængere, der kom alvorligt til skade i 2011, og af disse var 26 % (77 personer) 65 år eller ældre (Vejdirektoratet, 2012). Når personer på 65 år eller ældre kun udgør ca. 17 % af befolkningen, kan vi konstatere, at de er overrepræsenteret i fodgængerulykker (se figur 3). 

Endelig er der fokus på (fald)ulykker blandt de ældre i den offentlige transport, altså når de ældre falder inde i køretøjet eller i forbindelse med på eller udstigning, uden at der er tale om et havari. Disse bliver kaldt ”non-crash public transport accidents”. Når disse uheld ikke sker i forbindelse med, at køretøjet havarerer, bliver de ikke registreret, selvom konsekvenserne kan være lige så alvorlige, som ved de fodgængerulykker, der ender i trafikulykkesregistret.

Man kan læse mere om CONSOL projektet og dets resultater her (http://consolproject.eu/).

 


 

Kilder:
Evans, L. (2001) Age and Fatality Risk from Similar Severity Impacts. Journal of Traffic Medicine, 29: 10-19.
Hansen, A. S. & Jensen, C. (2012). Risiko i trafikken 2007-2010. Rapport 4/2012. DTU Transport.
Data- og Modelcenter (2012). Faktaark om transport og alder i Danmark. DTU Transport.
Vejdirektoratet (2012). Uheldsstatistik året 2011. Tabeller og udvikling. København: Vejdirektoratet. 
http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-22/Fodgaengeruheld-blandt-aeldre
28 MAJ 2020