Børn under pres er mere risikovillige - også i trafikken

I Frankrig har man lavet en eksperimentel undersøgelse af risikoadfærd blandt børn, der bevæger sig rundt i trafikken som fodgængere. Undersøgelsen havde to formål. For det første ville man undersøge, om børn opfører sig mere risikabelt, når de har travlt. Derud over ville man undersøge, om børn bevidst vælger en mere risikabel adfærd, når de havde travlt.

Af seniorforsker Mette Møller

Deltagere og procedure

80 børn (36 piger og 44 drenge) i alderen 9-12 år deltog i undersøgelsen. For at gøre situationen så realistisk for børnene som muligt, uden at risikere at de kom til skade, benyttede man en simpel fodgænger simulator. Børnene blev placeret foran en computerskærm, der viste en 3D gengivelse af et trafikmiljø fra en fodgængers perspektiv. Nederst i skærmbilledet var der en barre, der viste, hvor lang tid børnene havde tilbage til at udføre opgaverne. Børnene brugte et joystick til at navigere rundt i det virtuelle trafikmiljø og til at udføre forskellige manøvrer som løb, gang og orientering til siden. Inden eksperimentet gik rigtigt i gang, fik alle børn mulighed for at vænne sig til simulatoren, så de var fortrolige med at bevæge sig rundt i det virtuelle miljø og udføre alle de manøvrer etc. de kunne få brug for.

Eksperiment
Børnenes opgave bestod i at gå to steder hen inden for 3 minutter. Først skulle de gå hen til en postkasse. Dernæst skulle de gå hen til en biograf. For at komme derhen hvor de skulle, måtte de krydse vejen. Et fodgængerfelt var placeret således, at børnene blev nødt til at gå en lille omvej for at benytte det. Formålet med dette var at sikre, at børnene måtte vælge mellem den korteste vej (uden brug af fodgængerfelt) og den sikreste vej (med brug af fodgængerfelt). For at sikre at børnene var oprigtigt engagerede i at udføre den opgave, de skulle, blev eksperimentet præsenteret som en del af en skolekonkurrence. Det var helt frivilligt for børnene at deltage.

Børnene blev inddelt i tre grupper, der fik hver sin instruktion (se tabel 1). Instruktionerne varierede dels med hensyn til, hvor mange elementer børnene blev bedt om at tage højde for under eksperimentet og dels med hensyn til, i hvilken grad der var fokus på henholdsvis tid og sikkerhed.

Gruppe

Instruktion

 1  Vinderne af konkurrencen er dem, der både formår at gå hen til postkassen og til biografen.
 2 Vinderne af konkurrencen er dem, der både formår at gå hen til postkassen og til biografen. Men det vigtigste er at undgå at blive ramt af en bil. Hvis man bliver ramt af en bil, bliver man taget ud af konkurrencen.
 3

Vinderne af konkurrencen er dem, der både formår at gå hen til postkassen og til biografen. Men det vigtigste er at undgå at blive ramt af en bil. Hvis man bliver ramt af en bil, bliver man taget ud af konkurrencen. Desuden er det meget vigtigt ikke at være for længe om det. Hvis man er det, bliver man taget ud af konkurrencen.

Tabel 1 - gruppeinddelingen i eksperimentet 

Børnenes adfærd blev registreret direkte i simulatoren. Følgende elementer blev registreret: rutevalg, orientering, hastighed (gang vs. løb) og samlet tid for gennemførelse af opgaven.

Mere risikoadfærd under pres

Forskerne havde forventet, at børnene ville opføre sig mere risikabelt, når de var under tidspres. Denne forventning blev bekræftet. De børn der havde fået at vide, at det var vigtigt, at de gennemførte opgaverne hurtigt, opførte sig således mest risikabelt (undlod at benytte fodgængerfeltet samt krydsede vejen i løb). Tilsvarende havde forskerne forventet, at børnene fra gruppe 2 ville opføre sig mindst risikabelt, fordi der i instruktionen var fokus på, at det var vigtigt at undgå at blive ramt af en bil og dermed på sikkerhed. Denne forventning blev dog ikke bekræftet, idet disse børn opførte sig næst mest risikabelt. Ifølge forskerne kunne en forklaring på dette være, at børnene oplevede et større pres i forbindelse med gennemførelse af opgaverne afhængig af, hvor mange elementer de skulle tage højde for. Omfanget af risikoadfærd afspejlede således ikke kun oplevelsen af tidspres men deres oplevelse af pres i situationen generelt.

Frivillig risikoadfærd

Ifølge forskerne viste undersøgelsens resultater, at børnene bevidst opførte sig mere risikabelt, når de var under pres. Tidligere undersøgelser har dokumenteret, at børn godt er klar over, at det er mere sikkert at gå over vejen og at benytte fodgængerfeltet. Denne undersøgelse var designet således, at der ikke optrådte pludselige og uventede situationer, der kunne få børnene til at reagere impulsivt. Når børnene opførte sig mere risikabelt, måtte det således, ifølge forskerne, være et resultat af et bevidst valg.

Sikkerhed skal have første prioritet

Undersøgelsen viste, at børn nedprioriterede sikkerheden i visse situationer, når de færdedes i trafikken. På den baggrund konkluderer forskerne, at det er vigtigt, at fremtidige trafiksikkerhedskampagner for børn, har fokus på at sikre, at børn altid har sikkerhed som første prioritet, når de færdes i trafikken, uanset hvilke andre konkurrerende motiver, der måtte være til stede i situationen.

 


 

Kilde:
Charron, C., Festoc, A., Guéguen, N. (2012). Do child pedestrians deliberately take risks when they are in a hurry? An experimental study on a simulator. Transportation Research Part F, 15, 635-643.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-22/Risikoadfaerd-blandt-boern-som-fodgaengere
28 MAJ 2020