Effekt af elektronisk stabilitetskontrol på eneuheld

ESC blev første gang introduceret i personbiler i den danske bilpark i 1997, og andelen af biler der sælges med ESC har været stigende i årene efter. Effekten af ESC er studeret i flere lande, og man har i alle tilfælde fundet en positiv effekt af ESC på trafiksikkerheden, men oftest har man i undersøgelserne ikke korrigeret for baggrundsvariable om føreren eller vejen hvilket vil have en indflydelse på resultatet.

Af forsker Allan Lyckegaard

Indledning

ESC er et sikkerhedssystem i biler, som har til formål at undgå, at bilerne skrider ud. Systemet sammenholder under kørsel den faktiske retning af køretøjet med den ønskede retning (målt i form af rattets styrevinkel). Er der forskel imellem den faktiske og ønskede retning, som fx er tilfældet ved udskridning, korrigerer ESC-systemet den faktiske retning til den ønskede retning ved at bremse på de individuelle hjul.

Se demonstrationsvideo

Metode

Effekten af ESC på eneuheld er beregnet ved hjælp af data fra den danske bilpark, idet der er foretaget en sammenligning af antallet af uheld, som ESC har indflydelse på med antallet af uheld, som ESC ikke har indflydelse på for biler med og uden ESC. ESC påvirker med sikkerhed eneuheld, hvorfor der i effektvurderingen skelnes mellem eneuheld og andre uheld. Derved sikres et konservativt estimat af effekten af ESC.

I undersøgelsen er der anvendt to metoder: 1) forholdstalsberegning baseret på andelen af eneuheld i forhold til andre uheld med biler med ESC divideret med andelen af eneuheld i forhold til andre uheld med biler uden ESC (enkel ukorrigeret metode) og 2) logistisk regression korrigeret for baggrundsvariable.

Den enkle metode benytter kun information om hvorvidt uheldet er et eneuheld eller en anden type uheld samt hvorvidt bilen har ESC installeret eller ej. I den logistiske regression tages der hensyn til en lang række baggrundsvariable, som har indflydelse på risikoen for at komme i eneuheld. Disse er for føreren: alder, køn, kørselserfaring, selebrug samt alkoholpromille, for bilen: oplysning om ESC, årgang samt totalvægt, for omgivelserne: sigtbarhed, lysforhold samt zoneangivelse, og endelig for vejen: føre, vejudformning samt hastighedsbegrænsning. Den logistiske regression deler med andre ord risikoen for at komme i eneuheld op på flere variable, deriblandt tilstedeværelsen af ESC i bilen.

Datagrundlaget for undersøgelsen

Data benyttet i undersøgelsen er personskadeuheld fra Danmark fra 2004 til 2011 med personbiler, der blev indregistreret i perioden fra 1998 til 2011. I figuren er vist andelen af personbiler i datagrundlaget der har installeret ESC fordelt på biler i eneuheld og biler i andre typer uheld. Der er en klar stigning i andel biler med ESC efter første registreringsår, hvilket bl.a. skyldes at ESC har været fritaget for afgift og dermed været et billigt sikkerhedstiltag at investere i for forbrugeren. I alt indgik 13.636 personbiler i undersøgelsen.

     
       Figur 1: Andel af personbiler af årgang 1998-2011 med ESC involveret i personskadeuheld i hele perioden 2004-2011
Resultater

Ved brug af den enkle metode til beregning af effekten finder man at tilstedeværelsen af ESC i en bil reducerer sandsynligheden for at komme i eneuheld med 60 %. Dette er en markant reduktion i risikoen, men resultatet er ikke korrigeret for karakteristika for føreren, bilen, vejen eller omgivelserne, som har indflydelse på uheldsrisikoen.

Med den logistiske regression findes at ESC reducerer sandsynligheden for eneuheld med 34 % når der er korrigeret for karakteristika for føreren, bilen, vejen eller omgivelserne. Dette er en mindre reduktion end den som er fundet med den enkle metode, hvilket kan forklares med at der er korrigeret for især førerens karakteristika. Resultatet baseret på den logistiske regression viser, at især førere uden gyldigt kørekort, førere med under 3 års køreerfaring, førere som ikke bruger sele og førere som er alkoholpåvirkede har en forøget risiko for at komme i eneuheld.

Konklusion

Undersøgelsen viser at ESC har en stor effekt på risikoen for at komme i eneuheld. Til trods for at effekterne med den enkel metode og den logistiske regression på henholdsvis 60 % og 34 % reduktion er konservative estimater, så antyder begge resultater at der er væsentlige sikkerhedsgevinster at opnå ved at køre i en bil med ESC.

 


 

Kilde:

Bernhoft, IM, Lyckegaard, A, Hels, T (2012). Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed – en manual. DTU Transport Rapport 5, 2012.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-23/Elektronisk-stabilitetskontrol
28 MAJ 2020