Cykling mod ensretningen – et norsk forsøg

Ud fra et ønske om at øge antallet af cyklister, har man i Oslo kommune udført et forsøg, hvor man tillod cyklisterne at cykle mod trafikken på 2 ensrettede gader i bykernen. Det er der kommet positive resultater ud af.

Af seniorrådgiver Lotte Larsen

 

I forsøget anlagde man cykelfelter med rød asfalt på de ensrettede gader, opsatte færdselstavler der, hvor cyklisterne skulle færdes, opstillede lyssignaler specielt for cyklisterne i signalregulerede kryds, anlagde tilbagetrukne stoplinjer og cykelbokse. I forsøget indgik også 2 kontrolgader, som lå lige i nærheden.

Man undersøgte cyklisternes adfærd i forhold til:

  • transportvaner
  • tryghedsoplevelse
  • komfort og fremkommelighed
  • sikkerhed
 
     

Disse forhold blev undersøgt såvel før som efter indførelsen af tiltaget, både ved tællinger og ved interviews.

Cyklisterne gør brug af den nye mulighed
Tællingerne viste, at antallet af cyklister i de 2 forsøgsgader steg betydeligt, mens der på kontrolgaderne blev færre der cyklede. Stigningen skete først og fremmest i forhold til cykling imod ensretningen, så cyklisterne har i høj grad gjort brug af den nye mulighed her. Der var omkring 10 gange flere der cyklede mod ensretningen efter at tiltaget var blevet indført.

Cykling på fortovet var reduceret betydeligt i begge retninger på de 2 forsøgsgader, mens der i kontrolgaderne ikke sås væsentlige forandringer i, hvor man cyklede.

De vigtigste resultater ved indførelsen af tiltaget er:

  • Antallet af cyklister stiger - især anvendes de nye cykelfelter
  • Cykling på fortovet blev reduceret betydeligt
  • Cyklisterne cykler stadig over for rødt og i nogenlunde samme omfang
  • Cyklisterne føler sig mere trygge, mens fodgængernes oplevelser var lidt mere blandede
At cykle over for rødt lys

Man undersøgte også, om tiltaget førte til at cyklisterne i større grad respekterede lyssignalerne, så der blev færre, som cyklede over for rødt lys. Dette var der dog ikke noget der tydede på, hverken i tællingerne eller ved interviewene.

Ulovlig kørsel mod ensretningen
Et af de argumenter der havde været mod at tillade cykling mod ensretningen var, at det kunne smitte af på andre trafikantgrupper. Man fandt imidlertid kun ganske få tilfælde, hvor et motorkøretøj kørte mod ensretningen, og dette har også været tilfældet efter forsøgsperioden var afsluttet. Det samme gjorde sig gældende i kontrolgaderne. Der er dog tale om meget små tal i alle de 4 gader, der indgik i forsøget.

Der blev også kun registreret ganske få konflikter, så tiltaget ser ikke ud til at have negative effekter på trafiksikkerheden.

Føler trafikanterne, at det er blevet mere trygt at færdes på strækningerne?
Både cyklister, fodgængere og bilister blev spurgt til, hvor trygge de følte sig, set i forhold til, at der kunne ske et uheld. Cyklisterne var meget tilfredse med de nye cykelfelter og følte sig langt mere trygge end tidligere, mens fodgængernes oplevelse var lidt mere blandet. De følte sig lidt mere utrygge efter at cykelfelterne var blevet indført, hvilket forskerne mener, kan skyldes, at de ikke var vant til at skulle tjekke trafik i begge retninger, når de skulle krydse vejen. Men de var samtidig glade for, at der ikke var så mange cyklister på fortovet længere, og de syntes at tiltaget var fornuftigt.

Bilisternes oplevelse af tryghed var lidt forskellig på de to forsøgsgader, idet man på den ene gade har følt det mindre trygt at køre, mens dette ikke var tilfældet på den anden. Forskerne har dog ikke kunnet finde nogen sikker forklaring på dette.

De påpeger afslutningsvist, at tiltaget var forholdsvist nyt, da undersøgelsen blev foretaget, og det er ikke usandsynligt at både fodgængere og cyklister vil føle sig mere trygge, når de bliver mere vant til det.

 


 

Kilde:

Bjørnskau,T., Fyhri, A.& Michael W. J. Sørensen: Sykling mot enveiskjøring. – Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo. TØI rapport 1237/2012

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-24/Cykling-mod-ensretningen
28 MAJ 2020