Nr 25

Nr. 25: September 2013: Underrapportering af personskadeuheld

Underrapportering af personskadeuheld

Personskadeuheld registreres kun af politiet i det omfang politiet får kendskab til uheldene. Især uheld med udelukkende lette person-skader og uheld med fodgængere og cyklister er underrepræsenteret i den officielle uheldsstatistik. Underrepræsentationen er det såkaldte mørketal.

På hospitalerne bliver der også foretaget en uheldsregistrering, men hvor politiet tager udgangspunkt i det enkelte uheld, tager hospitalet naturligt nok udgangspunkt i den enkelte patient. En kobling af disse to data-kilder er derfor ikke så ligetil, men hvis det lykkes, vil det kunne give et billede, der ligger tættere på det sande antal personskadeuheld. På DTU Transport samarbejdes der med Odense Universitetshospital om en sådan kobling i forbindelse med forskningsrådspro-jektet ”Bedre trafiksikkerhed” (IMPROSA). Dette arbejdeer der fokus påi den første artikel.

Samme metode til kobling af politiregistrerede data og hospitalsdata er anvendt i USA, som refereret i den anden artikel. Her er der særligt fokus på, hvor stor forekomsten af spiritusbilister og spiritusuheld i virkeligheden er, i forhold tilpolitiets uheldsregistrering.

Som modspil til den kvantitative analyse af de amerikanske data er der i den tredje artikel refereret en kvalitativ undersøgelse af cyklist-uheld i Belgien, baseret på cyklisternes selv-rapportering af uheld, idet denne selvrapportering er sammenlignet med politiets og hospitalernes uheldsregistrering.

Det er vigtigt for det forebyggende arbejde, at uheldsstatistikken er så fuldstændig som mulig, da et kvalificeret skøn over antal sparede uheld, og dermed sparede udgifter ved en foranstaltning kun kan fås, hvis uheldsstatistikken afspejler virkeligheden. Således lægger Færdselssikkerhedskom-missionens nyenationale handlingsplan også op til øget brug af skadestueregistreringer. Inden for det internationale samarbejde iOECD er der udarbejdet anbefalinger til, hvordan en kobling af politiets og hospitaler-nes registreringer kan iværksættes og hvilke forudsætninger, der skal være til stede. Dette arbejde er beskrevet i den fjerde artikel.

God læselyst
Inger Marie Bernhoft og Tove Hels, seniorforskere, DTU Transport

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-25
25 SEPTEMBER 2020