Underrapportering af færdselsuheld - betydning for andel af spiritusuheld?

Alkohol er et meget stort problem for trafiksikkerheden. I Danmark bliver der registreret ulovlige alkoholpromiller i ca. hvert sjette personskadeuheld og ca. en fjerdedel af de trafikdræbte kan henføres til spiritusuheld. Spørgsmålet er, om denne information er dækkende for virkeligheden, eller om kendskab til den underrapportering af færdselsuheld, som vi ved eksisterer, ville rykke på denne andel.

Baseret på information fra syv stater i USA, hvor der både findes data om færdselsuheld, der er registreret hos politiet og på hospitalerne, er der foretaget en undersøgelse af, hvad politiets underrapportering af færdselsuheld betyder for, hvor stor andelen af spiritusuheld reelt er for USA som helhed.

Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft

Indledning
Ved hjælp af den såkaldte ”fangst-genfangstmetode” kan man estimere den sande forekomst af andelen af spiritusbilister blandt bilister i færdselsuheld og andelen af færdselsuheld med spiritus involveret, hvis man kender forekomsten af fænomenet i to populationer (i de politiregistrerede uheld og i registreringer af uheld på hospitalerne).

Denne metode er anvendt på amerikanske data og giver et billede af betydningen af underrapporteringen dér. Tallene kan ikke umiddelbart overføres til danske forhold, men hvis der fandtes en sådan landsdækkende uheldsregistrering på danske hospitaler, ville en tilsvarende beregning kunne lade sig gøre.

Data i den amerikanske undersøgelse

I alt blev der af politiet i de syv amerikanske stater rapporteret 17.406 uheldsimplicerede bilister, som havde en promille over 0 eller medgav at have indtaget alkohol før færdselsuheldet. Dette var 3 % af alle bilister i færdselsuheld. Tilsvarende blev der på hospitalerne registreret 12.929 uheldsimplicerede bilister med en alkoholdiagnose, svarende til 2,2 % af de hospitalsregistrerede bilister fra færdselsuheld.

Databaserne omhandlede færdselsuheld fra årene 2006-2008. Færdselsuheld dækkede uheld uden personskade samt uheld med let og alvorlig skade. Uheldets alvorlighed blev inddelt i følgende klasser: Ingen personskade, formodet let personskade, ikke alvorlig personskade, alvorlig personskade. Uheld med dræbte bilister var ikke medtaget. 5.663 bilister var registreret i begge databaser; det vil sige, at i gennemsnit kunne kun 33 % af politiets registreringer genfindes i hospitalsdatabasen, dog med en højere andel for de alvorlige skader (42 %) og en lavere andel for de uskadte (17 %). Underrapporteringen for dræbte blev ikke undersøgt, da alle trafikdræbte i USA rutinemæssigt bliver undersøgt for tilstedeværelse af alkohol.

 Andelen af bilister fra seks af de syv stater i 2006-2008, som var positive for alkohol og involveret i færdselsuheld, blev anvendt til at vurdere politiets underrapportering af bilister positive for alkohol i færdselsuheld i 2010 i hele USA samt underrapportering af færdselsuheld med alkohol. Den syvende stat havde kun registreret data om skadestuebehandlede, ikke om indlagte bilister efter færdselsuheld og blev derfor udelukket af denne analyse. 

Da andelen af alkoholpositive bilister i politiets registrering af færdselsuheld med ikke-dødelige personskader i disse seks stater (2,3 %) var sammenlignelig med andelen baseret på hele USA (2,4 %), blev politiets data fra hele USA justeret for underrapportering ved hjælp af vægtene, der var fundet ved "fangst-genfangstmetoden", baseret på data både fra politiet og fra hospitalerne i de syv stater i årene 2006-2008. 

Resultater
Analysen viste, at de færdselsuheld, som politiet indberetter, generelt har en væsentlig lavere andel af spirituspåvirkede bilister (gennemsnit 2,4 %), end beregningerne viser, at der faktisk forekommer (gennemsnit 7,5 %), se figur 1. Denne underrapportering er størst i færdselsuheld uden personskade.
         

Generelt er andelen af færdselsuheld med alkohol højere end andelen af alkoholpåvirkede bilister i færdselsuheld, da der i langt de fleste flerpartsuheld med alkohol kun findes en påvirket bilist. Andelen af uheld med spirituspåvirkede bilister er også væsentlig lavere hos politiet (gennemsnit 4,4 %) end den faktisk beregnede andel (gennemsnit 12,9 %), se figur 2.

         
Konklusion

Artiklen konkluderer, at både politiet og hospitalerne bør foretage en mere dækkende vurdering af, hvorvidt uheldsinvolverede bilister er alkoholpositive, især i de tilfælde, hvor det drejer sig om færdselsuheld uden personskade.

I forbindelse med det uheldsforebyggende arbejde betyder denne underrapportering, at problemet men spirituskørsel ikke fremstår så stort, som det i virkeligheden er. Den anvendte metode er derfor meget velegnet til at vise problemets virkelige omfang, og underbygger anbefalingen om brug af sygehusdata i tilslutning til politiregistrerede uheldsdata.


 

Kilde:
Miller, T.R., Gibson, R., Zaloshnja, E., Blincoe, L.J., Klingenberger, J., Strashny, A., Thomas, A., Ho, S., Bauer, M., Sperry, S., Peng, J., Singleton, M., Smith, T.J., Zhang, Y. (2012). Underreporting of Driver Alcohol Involvement in United States Police and Hospital Records: Capture-recapture Estimates. 56th AAAM Annual Conference. 2012 October 14-17. 12 pp.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-25/Underrapportering-af-uheld
25 SEPTEMBER 2020