Følelsen af tryghed skaber risikoadfærd

En ny tysk undersøgelse viser, at vores opfattelse af tryghed i trafikken afspejles i vores trafikadfærd. Hvis vi opfatter trafikken og andre trafikanters adfærd som sikker, så føler vi os mere trygge og udfører mere risikoadfærd selv.

Af forsker Sonja Haustein

Undersøgelsens formål var først og fremmest at udvikle en ”trafiksikkerhedsklimaskala”, der kan bruges til at måle trafikanters opfattelse af sikkerhed i trafikken. Som led i dette så man blandt andet på, hvordan trafiksikkerhedsklimaet hænger sammen med andre sikkerhedsmæssige holdninger og trafikadfærd.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen var en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse med i alt 1677 deltagere. 1401 udfyldte spørgeskemaet online og 276 udfyldte det som et personligt interview, for dermed at sikre, at undersøgelsen også omfattede mennesker uden adgang til Internettet. 48 % af deltagerne var mænd og 52 % var kvinder. Alle deltagere var mindst 18 år gamle. Deltagerne blev kategoriseret som ”bilist”, ”cyklist” og/eller ”fodgænger”, hvis de benyttede de pågældende transportmidler mindst 1-3 dage per måned. I overensstemmelse med denne definition kunne hver deltager tilhøre flere kategorier. I alt var 95 % af undersøgelsens deltagere fodgængere, 50 % var cyklister og 85 % var bilister.

Spørgeskemaet omfattede spørgsmål om risikoopfattelse i trafikken, kørestil, udførelse af sekundære opgaver (ikke kørselsrelaterede opgaver som fx mobiltelefoni) mens man kørte, (nær)ulykker og spørgsmål omkring trafiksikkerhedsklima.

Hvad er trafiksikkerhedsklima?

I undersøgelsen bruges betegnelsen ”trafiksikkerhedsklima” som et samlet udtryk for den enkelte trafikants opfattelse af, hvordan det er at færdes i trafikken. Trafiksikkerhedsklimaet afspejler den enkeltes opfattelse i relation til tre dimensioner:

  1. følelsesmæssige krav
  2. krævede færdigheder 
  3. funktionalitet (se faktaboks for en uddybning af de tre dimensioner).

For trafikanten er trafiksikkerhedsklimaet vigtigt, fordi det hjælper ham/hende med at fortolke forskellige trafiksituationer herunder interaktionen med andre trafikanter.

 

Trafiksikkerhedsklimaets tre dimensioner

  • Følelsesmæssige krav: Denne dimension omfatter de følelser, som trafikanten oplever, når han/hun færdes i trafikken. Det kan fx være følelsen af stress, irritation, spænding, vrede, ensformighed, tidskrævende, farlig, frihed eller sjov.
  • Krævede færdigheder: Denne dimension omfatter trafikantens oplevelse af de færdigheder, som er nødvendige, når han/hun færdes i trafikken. Det kan fx være hurtig reaktion, opmærksomhed eller viden om færdselsregler.
  • Funktionalitet: Denne dimension vedrører trafikantens oplevelse af, hvordan trafikken fungerer. Det kan fx vedrøre aspekter som, at trafikken er sikker, frit flydende, harmonisk, vel planlagt eller demokratisk.
 
Trafiksikkerhedsklima og oplevet risiko

Undersøgelsen viste, at sammenhængen mellem trafiksikkerhedsklimaets tre dimensioner og oplevelsen af risiko varierede alt efter hvilken dimension, der var tale om. Således viste undersøgelsen, at trafikanter, der oplevede trafikken som følelsesmæssigt krævende (dvs. oplevede trafikken som fx stressende eller farlig), følte sig mindre trygge og oplevede en højere grad af risiko i trafikken. Til gengæld følte trafikanter, der oplevede en høj funktionalitet i trafikken, sig mere trygge. Dette var tilfældet for alle grupper af trafikanter: bilister, cyklister og fodgængere. For bilisterne viste undersøgelsen endvidere, at de bilister, som oplevede trafikken som følelsesmæssigt og kognitivt krævende, også oplevede udførelse af sekundære opgaver under kørslen, fx brugen af mobiltelefon, som risikofyldt.

Trafiksikkerhedsklima og trafikadfærd
Med hensyn til sammenhængen mellem trafiksikkerhedsklimaet og trafikanternes adfærd i trafikken, blev der ikke fundet nogen sammenhæng mellem trafiksikkerhedsklima og uheldsinvolvering. Dette var også tilfældet for næsten-uheld.

Til gengæld viste undersøgelsen, at bilister, der oplevede, at trafikken krævede høj grad af færdigheder, udførte færre sekundære opgaver, mens de kørte. Disse bilister beskrev desuden deres egen kørestil som afslappet, sikker, rolig og i overensstemmelse med færdselsreglerne. Til sammenligning beskrev bilister, der oplevede en høj grad af følelsesmæssige krav i trafikken, deres kørestil som anspændt og usikker og andres kørestil som anspændt, usikker, selvhævdende, sporty og imod færdselsreglerne.

Endelig viste undersøgelsen, at trafikanter, der beskrev trafikkens funktionalitet som god, oftere udførte sekundære opgaver end andre og beskrev andres kørestil som afslappet, sikker, rolig og i overensstemmelse med færdselsreglerne, men ikke deres egen kørestil. Dette var især tilfældet for bilister og i mindre grad for cyklister.

Konklusioner
Generelt viser undersøgelsen, at et positivt trafiksikkerhedsklima går hånd i hånd med øget risikoadfærd. Ifølge forskerne bag undersøgelsen kan dette resultat tolkes som risikokompensation i overensstemmelse med den såkaldte risikohomeostaseteori. Ifølge risikohomeostaseteorien sammenligner folk den oplevede risiko med deres ønskede risikoniveau og tilpasser deres adfærd, så eventuelle forskelle fjernes. På den måde kan et positivt trafiksikkerhedsklima medføre øget risikoadfærd og dermed modvirke øget trafiksikkerhed. Undersøgelsens forfattere mener, at dette skal tages i betragtning, når man overvejer interventioner med hensyn til trafiksikkerhedsklima.

 


 

Kilde:
Gehlert, T., Hagemeister, C., Özkan, T. (2014). Traffic safety climate attitudes of road users in Germany. Transportation Research Part F.
DOI: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136984781300140X

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-29/Foelelsen-af-tryghed-skaber-risikoadfaerd
28 MAJ 2020