Fra Politiken.dk

Obligatorisk hjelmbrug giver færre alvorlige hovedskader

I Seattle (USA) har man indført lovpligtig brug af cykelhjelm for cyklister i alle aldersgrupper. En evaluering viser, at lovpligtig hjelmbrug har en positiv effekt på alvorlighedsgraden af hovedskader og dødsfald blandt tilskadekomne cyklister. Den lovpligtige hjelmbrug medførte dog ikke et generelt fald i tilskadekomst blandt cyklister. Forskerne mener dog, at dette kan forklares med en stigning i omfanget af cykling samt en generel stigning i tilskadekomst blandt cyklister.

Af seniorforsker Mette Møller


Uenighed om lovpligtig hjembrug

I Danmark er det ikke lovpligtigt at benytte cykelhjelm, hverken for børn eller for voksne. Det drøftes løbende, ikke kun i Danmark, men også i andre lande, om brug af cykelhjelm skal gøres lovpligtigt. Fortalerne henviser blandt andet til undersøgelser, der dokumenterer, at hjelmbrug medfører, at risikoen for hovedskade og hjerneskade reduceres markant i forbindelse med uheld.
Modstanderne fremfører bl.a., at lovpligtig hjelmbrug vil medføre

  • at det vil få flere til at vælge cyklen fra
  • at det får cykling til at fremstå som en farlig transportform
  • at det vil føre til øget risikoadfærd blandt cyklister og
  • at det ikke er tilstrækkelig veldokumenteret, at brug af cykelhjelm faktisk beskytter mod hovedskader i forbindelse med uheld.
Lovpligtig hjelmbrug i Seattle

I byen Seattle (USA) vedtog man i 2003 en lov, der gjorde det lovpligtigt for cyklister i alle aldre at benytte cykelhjelm, når de kørte på cykel. Knap 10 år tidligere havde man indført en tilsvarende lov i de øvrige dele af regionen King County, som Seattle er en del af. Seattle blev dog af forskellige grunde ikke omfattet af loven om obligatorisk hjelmbrug i første omgang.

Datagrundlag

Data blev indsamlet via Washington State traumeregister. Registret omfatter information om alle tilskadekomne personer, der har været indlagt på et traumecenter i mindst 24 timer. Information om tilskadekomst registreres af en læge. Ved hjælp af ulykkesstedets postnummer identificerede man alle de uheld, der var sket i Kings County i perioden 2000-2010. For at kunne evaluere effekten af Seattles indførelse af lov om obligatorisk brug af cykelhjelm, blev de uheld der var sket i Seattle identificeret, således at det var muligt at skelne mellem uheld sket i Seattle og uheld sket i den øvrige del af King County.

Analyse

Analysen omfattede forskellige beregninger herunder den samlede udvikling i tilskadekomst blandt cyklister, omfanget af hovedskader samt hovedskadernes alvorlighedsgrad. Endvidere blev der set på udviklingen separat for Seattle og for den øvrige del af King County. Endelige blev der set på udviklingen før indførelse af 2003-loven om obligatorisk cykelhjelm i Seattle (2000-2002) og efter (2004-2010). I analysen var det ikke muligt at tage højde for eventuelle ændringer i omfanget af cykling i befolkningen, da der ikke findes opgørelser over dette i King County.

Cyklistrelateret tilskadekomst i perioden 2000-2010

For perioden 2000-2010 udgjorde andelen af cyklistrelaterede tilskadekomster i Seattle 3,8 % af alle de registrerede tilskadekomster. Det tilsvarende tal for den øvrige del af King County var 3,2 %. Både i Seattle og i den øvrige del at King County skete der en stigning i andelen af tilskadekomne cyklister, der havde hjelm på på ulykkestidspunktet. I Seattle viste analysen således en stigning i andelen af tilskadekomne cyklister med hjelm fra 39 % til 68 %, mens der i den øvrige del af King Country var en stigning fra 26 % til 60 %. Analysen viste ligeledes en stigning i andelen af tilskadekomne cyklister pr. 100.000 indbyggere såvel i Seattle (fra 2,8 til 5,4) som i den øvrige del af King County (fra 4,2 til 7,7). I Seattle havde 39 % af de tilskadekomne cyklister fået hovedskader, hvoraf 26 % var alvorlige, mens det tilsvarende tal for det øvrige King County var 29 %, hvoraf 18 % var alvorlige.

Lovpligtig hjelmbrug for cyklister medfører fald i andelen af alvorlige hovedskader og dødsfald blandt tilskadekomne cyklister
 
Før-efter analyse

En sammenligning af perioden 2000-2002 med perioden 2004-2010 viste, at der samlet set ingen signifikant ændring var i forekomsten af hovedskader blandt de tilskadekomne cyklister, hverken i Seattle eller i den øvrige del af King County. En analyse af alvorlighedsgraden af de hovedskader, som de tilskadekomne cyklister pådrog sig, viste dog, at der efter indførelsen af den lovpligtige cykelhjelm skete et signifikant fald i alvorlige hovedskader i Seattle, mens dette ikke var tilfældet i den øvrige del af King County. Tilsvarende kunne der konstateres et fald i cyklistuheldsrelaterede dødsfald.

Mindre alvorlige hovedskader

Samlet set viste analysen, at indførelse af lovpligtig hjelmbrug ikke medførte en reduktion i antallet af tilskadekomne cyklister, men at der kunne konstateres et signifikant fald i alvorlighedsgraden af hovedskader og i dødsfald blandt de tilskadekomne cyklister i Seattle. Forfatterne konkluderer på den baggrund, at lovpligtig brug af cykelhjelm har en positiv effekt på alvorlighedsgraden af tilskadekomst blandt cyklister, og at det specifikt har en positiv indflydelse på den type tilskadekomst, som cykelhjelmen er designet til at forebygge, nemlig hovedskade.

Generel stigning i omfanget af cyklistuheld

At antallet af hjelmbærende tilskadekomne cyklister steg efter indførelse af loven om obligatorisk hjelmbrug forklarer forskerne med, at der i perioden generelt har været en stigning i forekomsten af cyklistuheld. Ifølge forskerne tyder analysen endvidere på, at lovpligtig hjelmbrug især har en positiv effekt på unge cyklister (<18 år), idet der for denne gruppe ikke var en stigning i tilskadekomst, hvilket der var for de øvrige aldersgrupper. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at den stigning i antallet af tilskadekomne cyklister, der kunne konstateres efter indførelse af lovpligtig hjelmbrug, ifølge forskerne skal ses i lyset af, at der var der en stigning i antallet af tilskadekomne cyklister i hele King County i perioden, og at der samtidig med lovens indførelse blev gjort en stor indsats for at få flere til at cykle. Stigningen i tilskadekomne cyklister kan således ifølge forskerne med rimelig sikkerhed tilskrives øget cykling. Dette kan dog ikke verificeres idet der som nævnt ikke er tal for, hvor meget befolkningen cykler i King County. 

 


 

Litteratur:

Kett, P., Rivara, F., Gomez, A., Kirk, A.P., Yantsides, C. (2016): The effect of an all-age bicycle helmet law on bicycle-related trauma. Journal of community health, DOI 10.1007/s10900-016-0197-3

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-34/Effekt-af-cykelhjelmlov
28 MAJ 2020