Effekt af cykeltræningskursus for forældre

I Østrig har man udviklet et kursus, der har det formål at hjælpe forældrene til bedre at kunne træne og vejlede deres børn til at blive sikre cyklister. Kurset er blevet evalueret, og evalueringen tyder på, at kurset både bidrager til at øge forældrenes kompetencer og engagement i deres børns cykeltræning samtidig med at børnenes faktiske cykelfærdigheder forbedres. Det anbefales dog at foretage yderligere undersøgelser for at nuancere og cementere de positive resultater.

Af seniorforsker Mette Møller

Regler for cyklende børn i Østrig

I Østrig er det generelt kun tilladt for børn under 12 år at cykle på offentlig vej, hvis de ledsages af en person over 16 år og hvis de bærer hjelm. Når børn er fyldt 12 år, er det tilladt at cykle uden ledsagelse, hvis deres forældre har givet tilladelse til det. Børn på 10 år har mulighed for at deltage i et frivilligt cyklistkursus, der afsluttes med en cyklistprøve. Børn, der består denne test, må færdes alene på cykel i trafikken inden de fylder 12 år, såfremt deres forældre giver tilladelse til det.

 

Forældrenes opgaver

I henhold til østrigsk lovgivning har forældre pligt til at sikre sig, at deres børn på en relevant måde bliver informeret om potentielle farer i trafikken. Endvidere har de pligt til at vise deres børn, hvordan de skal agere i specifikke situationer samt at sikre sig, at deres børn følger forældrenes instrukser. Forældrene skal således på den ene side beskytte børnene mod potentielle farer i trafikken og på den anden side understøtte, at deres børn udvikler sig til ansvarlige og selvstændige trafikanter. Forældrene står således over for den udfordring at finde en aldersrelevant balance mellem sikkerhed og risiko.

 

Den frivillige cykeltest

I fjerde klasse får børn i Østrig mulighed for at tage den frivillige cyklistprøve, der giver børn under 12 år adgang til at færdes alene i trafikken, hvis forældrene tillader det. Prøven består af en teoretisk og en praktisk del, der begge skal bestås. Den teoretiske del er standardiseret og en vigtig del af det trafiksikkerhedsarbejde, der udføres i de østrigske skoler.  Skolens lærere varetager den teoretiske del og tilbyder somme tider praktiske cykeløvelser i begrænset omfang. Det er dog generelt op til børnenes forældre at sikre, at børnene opnår tilstrækkelige og relevante færdigheder som cyklist gennem træning.

 

Træningsprogram for forældre

FASIKI er et kursus, der er udviklet med det formål at kvalificere forældre til at kunne støtte deres børn til at blive sikre cyklister. Kurset består af to sessioner på 50 minutter, der gennemføres samme dag. Sessionerne ledes af trafikpsykologer, der arbejder interaktivt med de deltagende forældre. Kurset indeholder en teoretisk del, der vedrører relevant lovgivning angående børn og cykling samt børns udviklingspsykologiske forudsætninger for at opnå gode og alderssvarende cykelkompetencer. Derudover indeholder programmet en praktisk del med fokus på træningstips og øvelser af forskellig sværhedsgrad.

 

Kursusevaluering

En gruppe forskere har evalueret FASIKI kurset. 78 forældre og 124 børn fra 10 forskellige skoler deltog i evalueringen.  Alle børn gik i fjerde klasse og var 9 eller 10 år gamle. 64 børn deltog i forsøgsgruppen, mens 60 børn deltog i en kontrolgruppe, hvor forældrene ikke deltog i FASIKI kurset. Alle børnenes cykelfærdigheder blev testet ved hjælp af en cyklistprøve, der blev gennemført om formiddagen på solskinsdage og som blev afviklet af relevante fagpersoner som fx lærere og politi. Børnenes præstation blev vurderet ud fra standardiserede observationer, der i alle tilfælde blev foretaget af det samme medlem af forskningsgruppen. De forældre, der deltog i kurset, blev bedt om at udfylde et spørgeskema henholdsvis før og efter deltagelse. Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål angående forskellige baggrundsinformationer samt deres viden, holdning og praksis vedrørende børn og cykeltræning. Alle børnene blev bedt om at svare på, hvor ofte de havde cyklet i de seneste to måneder. Cykelprøven bestod af to øvelser. I den første skulle børnene standse så præcist som muligt ved en rød linje. I den anden skulle børnene foretage et venstresving.

 

Generel tilfredshed med kurset

Med henblik på at vurdere deltagernes generelle accept af kurset blev deltagerne bedt om at evaluere trænernes kompetence og professionalisme samt deres generelle tilfredshed med programmet. Forældrene var generelt meget positive overfor både trænere og kursets indhold. 69 % mente, at kurset var ”meget godt” og 27 % at det var ”godt”.

 

Rådet for Sikker Trafik har på deres hjemmeside udgivet en række gode ideer til, hvordan forældre kan lære deres børn at blive gode cyklister.

Se mere på Lær dit barn at cykle 

 

Mere selvsikre forældre

Med hensyn til forældrenes opfattelse af, hvem der har ansvaret for at børn bliver uddannet til at blive sikre cyklister, havde kurset ingen effekt. Både før og efter kurset mente forældrene generelt, at det primært er forældrenes opgave at sikre, at deres børn bliver trafiksikre cyklister. Til gengæld tydede resultaterne på, at kurset havde en signifikant positiv effekt på forældrenes tro på deres egen formåen med hensyn til at støtte deres børn til at blive trafiksikre cyklister. Således havde forældrene efter kurset generelt en større tro på, at de ville kunne forbedre deres børns evne til at opfatte risikable situationer, end de havde før kurset. Tilsvarende gav de efter kurset udtryk for at træne mere med deres børn og for at have mere tiltro til, at de ville kunne ledsage og vejlede deres børn på en sikker måde selv i komplekse trafiksituationer.

 

Bedre cykelfærdigheder hos børnene

De børn, der havde forældre, der havde deltaget i kurset, standsede generelt tættere på den stopline de skulle standse ved, end de børn hvis forældre ikke havde deltaget i kurset. Der var dog ingen forskel på, hvor hurtigt børnene cyklede hen til stoplinjen, eller hvornår de begyndte at bremse for at kunne nå at standse ved linjen.

Tilsvarende klarede de børn, der havde forældre, der havde deltaget i kurset, sig bedre i forbindelse med et venstresving. Deres præstation blev vurderet ud fra otte parametre (pedalposition, igangsætning, orientering bagud over venstre skulder, tegngivning ved svingning, kørebaneskift, opmærksomhed på fodgængere, opmærksomhed på øvrig trafik, jævn svingning i bue). De børn, der havde forældre, der havde deltaget i kurset, fik en højere score på samtlige parametre. Dette kan ses som et udtryk for, at børnenes cykelfærdigheder var bedre end cykelfærdighederne hos de børn, hvis forældre ikke havde deltaget i kurset. Dette både med hensyn til køreteknisk håndtering af cyklen (fx igangsætning og tegngivning) og med hensyn til risikoforståelse (fx opmærksomhed på fodgængere og andre trafikanter).

 

Konklusion

Forskerne konkluderer, at evalueringsresultatet tyder på, at kurser som FASIKI kan bidrage til at sikre bedre køretekniske færdigheder og risikoforståelse hos børn ved at øge forældrenes engagement i trafiksikkerhedstræning af deres børn samt forældrenes tiltro til, at de kan varetage træningen på en kompetent måde. Forskerne understreger dog samtidig, at undersøgelsens resultater skal tages med forsigtighed, idet de deltagende forældre deltog på frivillig basis. Det er derfor muligt, at de på forhånd var yderst motiverede for at støtte deres børns cykelsikkerhed. Tilsvarende understreger forskerne, at det ud fra undersøgelsens design ikke var muligt med absolut sikkerhed at slå fast, at de bedre cykelfærdigheder hos børn med forældre, der deltog i kurset, faktisk skyldtes denne deltagelse. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at nuancere og cementere evalueringens positive resultater.

 


 

Litteratur:

Schützhofer, B., Lüftenegger, M., Knessel, G., Mogel, B. (2016). Evaluation of the FASIKI traffic safety programme for parents of cycling children. Transportation Research Part F

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-34/Effekt-af-cykelkursus
28 MAJ 2020