Ja, cykelhjelmen beskytter!

Cykelhjelmens trafiksikkerhedsmæssige effekt har været genstand for omfattende debat. Baseret på en gennemgang af videnskabeligt publicerede resultater har to australske forskere lavet en metaanalyse med det formål at skabe et videnskabeligt baseret overblik over den eksisterende viden. Samlet viser metaanalysen, at anvendelse af cykelhjelm har en markant positiv effekt på hovedskader og ansigtsskader blandt tilskadekomne cyklister.

Af seniorforsker Mette Møller

Mange hovedskader blandt cyklister

Hovedskader udgør en væsentlig andel af de skader, cyklister pådrager sig i forbindelse med færdselsuheld. En nyere australsk undersøgelse viser, at 15 % af de cyklister der kommer på hospitalet i forbindelse med et færdselsuheld, har pådraget sig en alvorlig hovedskade. I alt pådrager 34 % af de tilskadekomne cyklister sig en hovedskade af varierende alvorlighedsgrad. En cykelhjelm er primært designet til at beskytte cyklisters hoved i tilfælde af styrt eller kollision med andre trafikanter. Undersøgelser tyder dog på, at brug af cykelhjelm også har en effekt på ansigts- og nakkeskader.

Metaanalyse

Gennem tiden har cykelhjelmens sikkerhedsmæssige effekt været genstand for omfattende diskussion. Baseret på eksisterende forskning på området har en gruppe forskere fra Australien derfor lavet en metaanalyse (analyse af analyser) med det formål at tilvejebringe et overblik og samlet videnskabeligt grundlag for en vurdering af, om brug af cykelhjelm har en positiv trafiksikkerhedsmæssig effekt. Metaanalysen omfatter 40 undersøgelser publiceret i videnskabelige tidsskrifter i perioden 1989-2016. De 40 undersøgelser er gennemført i en række forskellige lande, der samlet omfatter i alt fire kontinenter (Asien, Australien, Europa og Nordamerika).

Cykelhjelm forebygger hovedskade og død

Metaanalysen viser, at anvendelse af cykelhjelm har en positiv trafiksikkerhedsmæssig effekt. Således viser analysen, at anvendelse af cykelhjelm medfører

  • at risikoen for hovedskade reduceres med 51 %
  • at risikoen for alvorlig hovedskade reduceres med 69 %
  • at risikoen for ansigtsskader reduceres med 33 % og
  • at risikoen for død reduceres med 65 %.

I det følgende redegøres der for metaanalysens resultater i relation til nogle af de specifikke kritikpunkter, der har været rejst i relation til anvendelse af cykelhjelm.

   
 Anvendelse af cykelhjelm reducerer cyklisters risiko for hovedskade og død i forbindelse med færdselsuheld:  
Ingen dokumentation for risikokompensation

Risikokompensation omhandler det fænomen, at brug af sikkerhedsudstyr i nogle tilfælde medfører, at trafikanter udviser en mere risikobetonet adfærd, fordi de oplever, at sikkerhedsudstyret giver øget beskyttelse mod tilskadekomst og/eller uheld. I relation til den sikkerhedsmæssige effekt af cykelhjelm har det ført til den hypotese, at den sikkerhedsmæssige effekt som cykelhjelmen måtte medføre, modvirkes af øget risikoadfærd hos cyklisterne.

I metaanalysen blev der set på, om der var belæg for denne bekymring, hvilket viste sig ikke at være tilfældet. Således blev der fx ikke fundet dokumentation for, at cyklister med hjelm kørte hurtigere, var mere tilbøjelige til at køre spirituskørsel eller til at foretage færdselsforseelser fx i form af manglende overholdelse af vigepligt eller kørsel på fortovet. På den baggrund konkluderer forskerne, at der ikke er videnskabeligt belæg for påstanden om, at den positive effekt af hjelmbrug reduceres af risikokompensation blandt cyklister.

Ingen dokumentation for øget forekomst af nakkeskader

Et andet kritikpunkt, der har været rejst i forbindelse med anvendelse af cykelhjelm, vedrører nakkeskader. Således har det været fremført, at det at bære hjelm i forbindelse med styrt eller kollision medfører en øget risiko for nakkeskade. Metaanalysen viser dog, at andelen af tilskadekomne cyklister med nakkeskader blandt cyklister, der bruger hjelm, er mindre en andelen af cyklister med både lette og alvorlige hovedskader samt ansigtsskader. På den baggrund konkluderer forskerne, at anvendelse af cykelhjelm ikke medfører øget forekomst af nakkeskade.

Ingen dokumentation for flere hovedskader

På baggrund af resultater vedrørende den sikkerhedsmæssige effekt af hjelmbrug blandt motorcyklister, har der været sat spørgsmålstegn ved, om der er situationer, hvor hjelmen har en negativ sikkerhedsmæssig effekt. Således har undersøgelser blandt motorcyklister vist, at kørehastigheden kan interagere med hjelmens beskyttende effekt således, at dens effekt ændres fra at være skadesforebyggende til at være skadesforøgende ved høje kørehastigheder. Forskerne afviser dog, at en tilsvarende effekt er relevant for cyklister, idet hjelmens eventuelle skadesforværrende effekt først indtræder ved en kørehastighed på 124 km/t eller mere. En sådan kørehastighed kan kun forekomme blandt cyklister under helt exceptionelle betingelser, og bør ifølge forskerne derfor ikke give anledning til bekymring vedrørende hjelmbrug blandt cyklister i almindelighed.

Konklusion

Samlet set konkluderer forskerne, at anvendelse af cykelhjelm har en positiv skadesforebyggende effekt på cyklister i forbindelse med styrt og kollision. Forskerne understreger dog, at cykelhjelmen ikke er en universal strategi til forbedring af cyklisters trafiksikkerhed, i det den forebyggende effekt kun omfatter hoved- og ansigtsskader. På baggrund af metaanalysens resultater anbefaler forskerne iværksættelse af tiltag, der kan bidrage til øget hjelmbrug blandt cyklister. De understreger dog samtidig, at sådanne tiltag skal tilrettelægges i sammenhæng med andre adfærdsregulerende og skadesforebyggende tiltag, således at ikke kun hovedskader men også andre typer af skader forebygges.

 


 

Litteratur:

Olivier, J., Creighton, P. (2016): Bicycle injuries and helmet use: a systematic review and meta analysis. International Journal of Epidemiology, 1-15

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-34/Metaanalyse-effekt-af-cykelhjelm
28 MAJ 2020