Kan mobiltelefonen bidrage til bedre trafiksikkerhed?

Mobiltelefonen er kommet for at blive, og rigtige mange bilister benytter den, mens de kører bil. Hvis mobiltelefonens funktioner kan udnyttes til fordel for trafiksikkerheden, rummer det derfor et stort potentiale, fordi det principielt er muligt at nå ud til mange bilister med begrænsede ressourcer. Som et første skridt på vejen har et ekspertpanel evalueret forskellige apps for at afdække deres trafiksikkerhedsforbedrende potentiale.

Af seniorforsker Mette Møller

Evaluering af smartphone apps

Brug af mobiltelefon under bilkørsel er meget udbredt til trods for, at bilister i stor udstrækning anerkender, at det indebærer en betydelig sikkerhedsrisiko. Det er derfor relevant at se på, om det potentielt kan vendes til noget positivt for trafiksikkerheden, at så mange bilister benytter deres mobiltelefon, når de kører bil. Inddragelse af mobiltelefoni i det forebyggende arbejde har et stort potentiale, fordi det i kraft af mobiltelefonens store udbredelse og anvendelse er muligt at nå ud til rigtig mange mennesker med begrænset brug af ressourcer. Der er dog samtidig den udfordring, at anvendelsen af apps, der kan bidrage til forbedring af trafiksikkerheden, er frivillig, og den fulde udnyttelse af potentialet derfor afhænger af bilisternes accept og brug af relevante apps.

Der findes i dag forskellige apps, der på forskellig måde kan bidrage til trafiksikker adfærd blandt bilister. Formålet med den omtalte undersøgelse var at udarbejde en rettesnor med hensyn til, hvilke karakteristika smartphone apps skal have for at have det største sikkerhedspotentiale. Undersøgelsen blev gennemført i Israel.

Metode

Indledningsvis foretog forskerne en kortlægning og kategorisering af ca. 250 eksisterende smartphone apps. Forskerne nåede frem til, at det var relevant at gruppere de forskellige apps i tre kategorier:

  1. apps der blokerede muligheden for at benytte mobiltelefonen under bilkørsel,
  2. apps der muliggjorde brug af mobiltelefon på en mindre sikkerhedskritisk måde og
  3. apps der gav bilisten feedback og vejledning under kørslen (se tabel 1).
       
 Tabel 1: Oversigt over de tre kategorier som de analyserede apps blev inddelt i        

Dernæst blev ni forskellige apps, der tilsammen repræsenterede alle tre kategorier, evalueret af et ekspertpanel. Ekspertpanelet bestod af i alt 37 eksperter, der repræsenterede forskellige områder herunder fx sikkerhed, teknologi, human factors og regering. Evalueringen blev foretaget på en 1-dags workshop. Der var på forhånd opstillet en ramme, som evalueringen skulle foretages indenfor. Således skulle eksperterne evaluere de forskellige apps med hensyn til potentiale til forebyggelse af risikoadfærd og med hensyn til generel accept og dermed udbredelses- og anvendelsespotentiale. Med hensyn til accept blev der yderligere skelnet mellem individuel accept, generel befolkningsaccept og funktionalitet. I alt 1332 ekspertscoringer indgik i de efterfølgende analyser.

To aspekter er vigtige

Analysen viste, at eksperterne vurderede, at en apps potentiale til forebyggelse/forhindring af risikoadfærd i trafikken og graden af appens accept, stort set var lige vigtigt for, om en app vil kunne bidrage til forbedret trafiksikkerhed. Analysen viste endvidere, at eksperterne mente, at den individuelle accept samt appens funktionalitet skulle tillægges større vægt end den generelle accept i befolkningen, når en apps potentiale med hensyn til at bidrage til forbedret trafiksikkerhed skal vurderes. 

Rangordning af apps

Baseret på eksperternes vurdering førte analysen til en rangordning af de forskellige typer af apps med hensyn til deres trafiksikkerhedspotentiale(se tabel 2). Ifølge eksperterne har apps med kollisions-alarm, dvs. apps der giver bilisten besked, når der er stor risiko for kollision, hvis fx bilisten kommer for tæt på forankørende, det største potentiale med hensyn til at bidrage til forbedret trafiksikkerhed. 

 Tabel 2Oversigt over eksperternes rangordning af forskellige typer apps med hensyn til deres potentiale i forhold til at bidrage til forbedring af trafiksikkerheden

Det næststørste trafiksikkerhedspotentiale har apps, der forhindrer bilisten i at skrive sms under kørslen, mens apps der forhindrer bilisten i at læse sms under kørslen, har det tredje største sikkerhedspotentiale. Dernæst kommer apps, der omdanner tekstbeskeder til tale, apps der giver bilisten, forældre, forsikring mv. information om bilistens kørestil, efterfulgt af muligheden for at benytte stemmebaserede kommandoer. De tre apps, der fik den laveste score, var henholdsvis kontrol af mobiltelefon ved hjælp af fagter, HUD (Heads-Up Display) og blokering af muligheden for at foretage opkald. I den forbindelse er det dog vigtigt at være opmærksom på, at en vigtig årsag til at eksperterne vurderede deres potentiale til at være lavt var, at eksperterne vurderede, at de havde en lav funktionalitet, og at bilisternes villighed til at benytte de pågældende apps var lav.

Figur 1. Eksempel på Head-Up display (HUD).

Informationen vises i forruden med en gennemsigtig baggrund således, at bilisten kontinuerligt kan se frem på trafikken. Kilde: http://www.superimaging.com/hud.html

 
 
Accept er vigtig

Undersøgelsen tydeliggør, at en apps potentiale med hensyn til at bidrage til forbedret trafiksikkerhed er et resultat af en afvejning af appens mulighed for at forhindre bilisters risikoadfærd på den ene side og accepten af appen på den anden. En app kan have et stort trafiksikkerhedsmæssigt potentiale, men hvis accepten af appen er lav, vil den kun opnå begrænset anvendelse, og dermed vil det trafiksikkerhedsmæssige potentiale formentlig ikke blive realiseret.

Resultaterne af denne undersøgelse udgør et første skridt i retning mod at kunne udarbejde nogle retningslinjer for apps, der kan bidrage til forbedret trafiksikkerhed. Der er dog brug for yderligere forskning af afklaring på området.  

 

 


 

Kilde:

Albert, G., Musicant, O., Oppenheim, I., Lotan, T. (2016). Which smartphone’s apps may contribute to road safety? An AHP model to evaluate experts’ opinions. Transport Policy, 50, 54-62.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-35/Smartphone-apps
28 MAJ 2020