Colourbox

Synlig aktivitet ved vejarbejde sænker fart

I en ny norsk undersøgelse har man set på, om synlig aktivitet i forbindelse med vejarbejde har betydning for bilisters foretrukne kørehastighed. Analysen viste, at bilister foretrækker en lavere kørehastighed, når der er synlig aktivitet og når de oplever, at der er en god grund til at sænke farten. Dette er vigtigt at tænke ind i forebyggende tiltag, der skal bidrage til en sikker kørehastighed blandt bilister.

Af seniorforsker Mette Møller

Hastigheden er for høj ved vejarbejde

Trods tydelig information om den tilladte kørehastighed ved vejarbejde er det velkendt, at hastighedsgrænserne i mange tilfælde ikke overholdes. Dermed øges risikoen for uheld. Viden om hvilke faktorer, der har betydning for trafikanters hastighedsvalg ved vejarbejde, er derfor vigtig.

Formålet med den her omtalte undersøgelse var at afdække, om det har betydning for trafikanters foretrukne kørehastighed, hvis der er synlig aktivitet på strækninger med vejarbejde.

Deltagere

Undersøgelsen blev gennemført i Norge som en eksperimentel undersøgelse med i alt 815 deltagere. Deltagerne blev rekrutteret af et analysebureau. 52 % af deltagerne var mænd. Alle havde et gyldigt kørekort og kørte stadig bil. 66 % kørte næsten dagligt. Lidt mere end halvdelen kørte på strækninger med vejarbejde mindst en gang om ugen.

Videooptagelser og spørgeskema

Som grundlag for at afdække trafikanters foretrukne kørehastighed blev der brugt en kombination af online spørgeskemaer og videooptagelser. Videoerne var optaget på ”virkelige” vejstrækning med vejarbejde. Hver video varede ca. 30 sekunder og var filmet fra bilistens perspektiv således, at det der blev gengivet, svarede til det som bilisten ville se, når han/hun faktisk kom kørende på den pågældende strækning. Der indgik i alt fire videooptagelser i undersøgelsen heraf to fra byområde (henholdsvis med/uden synlig aktivitet) og to fra landområde (henholdsvis med/uden synlig aktivitet).

Deltagerne blev tilfældigt fordelt i grupper, der hver så to videoer – en fra byområde og en fra landområde - i forskellige kombinationer af synlig aktivitet/ikke-aktivitet på vejarbejdsområdet. Deltagerne blev bedt om at forestille sig, at det var dem, der kom kørende på den pågældende strækning.

Efter hver video skulle deltagerne udfylde et spørgeskema, hvor de dels skulle tilkendegive, hvilken hastighed (km/t) de ville foretrække at køre med og dels, hvilken hastighed de mente, ville være den mest behagelige. Derudover skulle de svare på, hvor vigtige 17 forskellige aspekter ved vejarbejdsområdet var for deres kørehastighed. Svarene skulle gives på en 7-punkts skala (1= meget lidt vigtigt, 7 = meget vigtigt) (se tabel 1). De 17 forskellige elementer blev præsenteret i varierende og tilfældig rækkefølge i spørgeskemaet. Dette var muligt, fordi spørgeskemaet blev besvaret online.

Tabel 1: Oversigt over de elementer som deltagerne skulle vurdere betydningen af for deres valg af kørehastighed på en strækning med vejarbejde 
Sammenhæng mellem hastighed i by og på land

Analysen viste, at der var sammenhæng mellem deltagernes foretrukne hastighed, og den hastighed de mente ville være mest behagelig. Forskerne valgte derfor kun at inkludere den foretrukne hastighed i analyserne. Analysen viste endvidere, at der var sammenhæng mellem den foretrukne hastighed i byområde og i landområde. Den foretrukne hastig var højere i landområde end i byområde, men jo højere den foretrukne hastighed var i byområde, jo højere var den også i landområde.

Synlig aktivitet er vigtig

Analysen viste, at der var en sammenhæng mellem synlig aktivitet på strækningen med vejarbejde og den foretrukne kørehastighed. For både byområde og landområde viste analysen således, at når der var synlig aktivitet på en strækning, var den foretrukne hastighed lavere, end når der ikke var synlig aktivitet. Analysen viste endvidere, at den foretrukne hastighed helt generelt var lavere, når der var synlig aktivitet (se figur 1).

Figur 1: Effekt af vejområde og vejarbejdsaktivitet på foretrukne kørehastighed (km/t). Kilde: Steinbakk et al (2017)
 

Det element, som deltagerne mente var vigtigst for deres valg af kørehastighed, var ”synlige arbejdende personer”. Dernæst kom ”sikkerhed” og ”vejsituation”. Det element, som deltagerne mente var mindst vigtigt for deres kørehastighed, var ”bagvedkørendes hastighed”.

Skilte er ikke altid nok

Ifølge forskerne bag undersøgelsen bekræfter resultaterne, at skiltning ikke altid er tilstrækkeligt til at sikre en sikker kørehastighed ved vejarbejde. Bilister foretrækker en lavere kørehastighed, når de oplever, at der er grund til at sænke hastigheden, hvilket i denne undersøgelse viste sig ved en lavere foretrukken kørehastighed, når der var synlig aktivitet i forbindelse med vejarbejdet. Analysen viste endvidere, at den foretrukne hastighed ved vejarbejde uden synlig aktivitet var højere, end den faktisk tilladte hastighed på den pågældende strækning.

   
Konklusion

Helt generelt tyder undersøgelsens resultater på, at bilister foretrækker en lavere kørehastighed, når de oplever, at der er en god grund til at sænke hastigheden. Synlig aktivitet opleves som en god grund til at sænke hastigheden. Ifølge forskerne er det dog af sikkerhedsmæssige grunde ikke en holdbar løsning bare at sikre, at dem der arbejder på stedet er meget synlige for trafikanterne, idet der i praksis forekommer episoder med alt for høj hastighed, selv når der er synlig aktivitet.

I forlængelse af undersøgelsens resultater fremhæver forskerne, at det kan være relevant med variable hastighedstavler i forbindelse med vejarbejde for bedre at kunne sikre, at den skiltede hastighed kontinuerligt opleves som relevant. Endvidere foreslås det, at man opstiller hastighedskameraer på strækninger hen mod vejarbejde ud fra den betragtning, at hvis man effektivt får bilisterne til at sænke hastigheden inden vejarbejdet, vil sandsynligheden for, at de holder en lav hastighed, når de passerer vejarbejdsområdet, være større. Endelig fremhæver forskerne, at det er relevant at lave kampagner samt udarbejde nye tiltag, der kan gøre det mere tydeligt for bilister, hvorfor det er relevant, at vælge en kørehastighed der er lavere, end den de måske umiddelbart selv oplever, ud fra de forhold de kan se på og omkring vejarbejdet.

 


 

Litteratur:

Steinbakk, R.T., Ulleberg, P., Sagberg, F., Fostervold, K.I. (2017). Analysing the influence of visible roadwork activity on drivers’ speed choice at work zones using a video-based experiment. Transportation Research Part F, 44, 53-62

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-36/Synlig-aktivitet-saenker-fart
25 SEPTEMBER 2020