Nr 37

Nr. 37 - AUGUST 2017: ÆLDRE TRAFIKANTER

Leder

Andelen af ældre stiger. Viden der kan bidrage til, at ældre trafikanter forbliver trafiksikre så længe som muligt, er derfor vigtig. I dette nummer af nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning præsenteres fire eksempler på ny international forskning, der fra forskellige vinkler bidrager til ny viden om trafiksikkerhed for ældre.

Tidligere forskning viser, at når bilister bliver ældre, justerer de i nogen grad deres kørselsadfærd. I nyhedsbrevets første artikel ses der på, om der er forskel på, i hvilket omfang og på hvilken måde ældre justerer deres bilkørsel alt efter om deres kognitive kapacitet er svækket eller ej. Endvidere ses der på, om ældre er klar over, at de justerer deres bilkørsel, hvis de gør det. Endelig ses der på, hvilke situationer ældre eventuelt oplever som vanskelige, samt om de ældre bilisters oplevelse af egen adfærd og vanskeligheder er i overensstemmelse med den opfattelse som medpassagerer har.

I nyhedsbrevets anden artikel afdækkes det, i hvilken udstrækning ældre bilister overtræder hastighedsgrænsen, samt i hvilke situationer de eventuelt gør det. Undersøgelsen viser blandt andet, at hastighedsovertrædelser især forekommer i de ældres nærområde og på steder de kender godt.

Tredje artikel har til formål at afdække, hvilke former for støtte ældre bilister har brug for for at kunne køre trafiksikkert. Undersøgelsen omfatter ældre par, og er baseret på den interaktion, der finder sted mellem bilisten og passageren under kørslen. Der identificeres tre typer af relevant støtte, og det tydeliggøres, at eventuelle passagerer spiller en vigtig rolle i at sikre at den information, som den ældre bilist har brug for, er til rådighed.

I fjerde og sidste artikel ændres fokus fra ældre bilister til ældre fodgængere. Artiklen baserer sig på en fransk undersøgelse, hvis primære formål var at se, om en reduceret og dermed mere mobil udgave af en fodgængersimulator kunne bruges til at træne og forbedre ældre fodgængeres færdigheder, så de blev bedre til at vælge sikre tidspunkter, når de skulle krydse en vej.

God læselyst

Seniorforsker, Mette Møller

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-37
25 SEPTEMBER 2020