Ældre kører for stærkt i kendte omgivelser

Risikoen for alvorlig tilskadekomst øges med stigende hastighed, ikke mindst blandt ældre trafikanter. I Australien har en gruppe forskere lavet en undersøgelse der viser, at når ældre overtræder hastighedsgrænsen, sker det typisk i deres eget lokalområde, dvs. på steder de kender godt. Undersøgelsen viste også, at der ikke umiddelbart var sammenhæng mellem de ældres kognitive funktionsniveau og omfanget af hastighedsovertrædelser

Af seniorforsker Mette Møller

Når kørehastigheden stiger, øges bremselængden, og den tid bilisten har til at reagere i kritiske situationer reduceres. Selv små hastighedsstigninger medfører betydelig øget risiko for uheld og tilskadekomst. Det er derfor vigtigt at undgå uheld ved høj fart ikke mindst blandt ældre, der alene som følge af aldersbetinget fysisk skrøbelighed har øget risiko for alvorlig tilskadekomst i forbindelse med uheld.

Deltagere

Formålet med denne undersøgelse var at afdække forekomsten af hastighedsovertrædelser blandt ældre bilister i den nordvestlige del af Sydney.

  • Alle deltagere var 75 år eller ældre. Den ældste var 94 år gammel.
  • Alle havde et gyldigt kørekort til personbil.
  • Deltagelse var frivillig
  • Rekruttering foregik pr brev udsendt af lokale motorforeninger.

For at sikre at de frivillige, der meldte sig, var egnede til deltagelse, blev deres mentale tilstand screenet ved hjælp af et spørgeskema: ”Short Portable Mental Status Questionnaire”. Personer der havde to fejl eller mere vedrørende kognitiv funktion, kunne ikke deltage i undersøgelsen.

   

Betegnelsen kognitiv svækkelse (funktion) bruges til at beskrive en tilstand, hvor kognitive funktioner som fx hukommelse, bearbejdning af information, rumlig fornemmelse, overblik og problemløsning er ringere end normalt for en person i den pågældende alder. Man skelner mellem forskellige grader af kognitiv svækkelse, der tilsvarende påvirker personens daglige funktionsevne i forskellig grad.

 
Registrering af hastighedsovertrædelser

Deltagernes biler blev forsynet med udstyr, der kunne registrere deltagernes kørehastighed og koble den til den lokale hastighedsgrænse på en given strækning. I undersøgelsen blev det defineret som en overtrædelse af hastighedsgrænsen, hvis bilisten i 30 sekunder eller mere kørte 1 % (+ 3 % i sikkerhedsmargen) hurtigere end den tilladte hastighedsgrænse på det pågældende sted. Registrering af deltagernes kørselsadfærd stod på i en uge.

Andre relevante faktorer

Foruden kørehastighed blev der via spørgeskemaer indsamlet information om deltagernes køn, alder, bopæl (land/by) samt holdning og adfærd vedrørende trafiksikkerhed.

Sidstnævnte omfattede blandt andet aspekter som uheldsinvolvering inden for det seneste år, brug af sikkerhedssele, kørehastighed i forhold til andre samt hvor godt tilpas de følte sig i forskellige vanskelige trafiksituationer som fx parallelparkering, krydsning af trafikeret vej, kørsel i myldretidstrafik mv.

Endvidere fik alle deltagere en synstest og en kognitiv test.

De fleste kører lejlighedsvis for stærkt

I løbet af den uge, hvor dataindsamlingen fandt sted, kørte deltagerne i alt 52.979 km, og der blev registreret 5.340 hastighedsovertrædelser.

  • 81 % af disse fandt sted på strækninger med en hastighedsgrænse på 50-60 km/t.
  • I 92 % af tilfældene var der tale om en hastighedsoverskridelse på 1-9 km/t.
  • 78 % af deltagerne havde mindst én hastighedsoverskridelse i løbet af perioden.
  • Det gennemsnitlige antal overtrædelser var 16.

Ældre, der havde været involveret i et færdselsuheld inden for det seneste år, overtrådte hastighedsgrænsen i mindre grad. Derudover var der en tendens til, at antallet af hastighedsovertrædelser faldt med stigende alder. Resultaterne tydede dog ikke på, at nedsat syn eller kognitiv funktion kunne forklare en lavere kørehastighed og dermed en lavere forekomst af hastighedsovertrædelser. Tilsvarende kunne bilisternes holdning eller selvrapporterede kørehastighed i forhold til andre heller ikke bruges til at forudsige, hvem der oftest ville overtræde hastighedsgrænsen.

Ældre på landet kører oftere for stærkt

Undersøgelsen viste, at personer, der boede i landområder, havde flere hastighedsovertrædelser end personer, der boede i byområder. Tilsvarende viste undersøgelsen, at personer der overvejende kørte tæt på deres eget lokalområde overtrådte hastighedsgrænsen i større omfang. Ifølge forskerne kan disse resultater tyde på, at ældre i højere grad overtræder hastighedsgrænsen, når de kører steder, de kender godt.

Konklusion

Undersøgelsen viser, at en stor andel af ældre bilister lejlighedsvis overtræder hastighedsgrænsen, særlig i eget lokalområde, men at omfanget falder med stigende alder. Forfatterne gør dog opmærksom på, at forekomsten af hastighedsovertrædelser kan være højere end undersøgelsen viser, idet kortvarige overtrædelser af hastighedsgrænsen (<30 sek.) ikke er inkluderet i undersøgelsen.

Forfatterne gør endvidere opmærksom på, at eftersom aldersrelaterede visuelle og kognitive funktionsnedsættelser ikke kunne forudsige forekomsten af hastighedsovertrædelser, vil de tiltag til forebyggelse af hastighedsovertrædelser, der anvendes på andre aldersgrupper af trafikanter, også i nogen grad kunne anvendes i relation til ældre trafikanter.


 

Litteratur

Chevalier, A., Coxon, K., Chevalier, A., Wall, J., Brown, J., Clarke, E., Ivers, R., Keay, L. (2016). Exploration of older drivers’ speeding behaviour. Transportation research part F, 42, 532-543.

 

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-37/Aeldre-hastighedsovertraedelser
28 MAJ 2020