øverst

Kombinering af forskellige træningsmetoder til ældre bilister – hvad forbedrer køreevnen mest?

Et nyt studie har undersøgt, hvilke sikkerhedsrelaterede effekter forskellige kombinationer af træningsmetoder til ældre bilister har. Studiet viser, at teoretisk gruppeundervisning alene har meget mindre effekt end gruppeundervisning i kombination med praktiske træningsmetoder, både på vejen og i køresimulator.

Af seniorforsker Sonja Haustein

Muligheder for at forbedre ældre bilisters køreevne

Især ældre bilister, der ikke længere kører regelmæssigt, kan blive konfronteret med sikkerhedsmæssige udfordringer i deres kørsel pga. kognitive, sensoriske og fysiske aldringsprocesser. Der findes forskellige muligheder for at hjælpe ældre bilister med at forblive sikre bilister. Generelt kan man skelne mellem interventioner, der fokuserer på omgivelserne, på køretøjet og på bilisten selv. Tiltag rettet mod bilisten er umiddelbart til størst gavn for ældre bilister, og der fokuseres på sådanne tiltag i den undersøgelse, som beskrives i denne artikel.

Forskellige træningsmetoder

I undersøgelsen blev forskellige træningsmetoder testet. Træningsmetoderne omfattede: teoretisk gruppeundervisning, praktisk træning på vejen og træning i køresimulator. De tre metoder er illustreret i figur 1 og de beskrives mere detaljeret i boks 1. Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, om gruppeundervisning i kombination med praktiske træningsmetoder har en større effekt på køreevne i forhold til gruppeundervisning alene. Undersøgelsen sammenlignede effekten af:

1) gruppeundervisning (GU)

2) gruppeundervisning i kombination med ”on-road”-træning (GU+OR)

3) gruppeundervisning i kombination med ”on-road”-træning og simulatortræning (GU+OR+ST).

Gruppeundervisning (GU)  3 timers genopfriskningskursus til ældre bilister for at forbedre køreevnen. Indholdsområder: (1) køredygtighed, (2) færdselstavler og vejkryds, (3) cykelstier, (4) at bremse og parkere, (5) blind vinkel og sporskiftning, (6) motorvejskørsel.
 ”On-road”-træning (OR)  2 elementer: (1) gennemgang af videomateriale fra en køreprøve før træning (se ”Målinger”) med individuel feedback fra en kørelærer, (2) 2 x 45 minutters kørsel på vej med en kørelærer for at øve de anbefalede forbedringer baseret på videoanalysen
 Simulatortræning (ST)  1 x 45 minutters simulatortræning bestående af 3 elementer:
(1) 10 min. simulatortræningssession, (2) simuleret køreprøve med feedback mht. hvad deltager burde forbedre, hvorfor det er vigtig at gøre det, hvordan man kan forbedre det, (3) simuleret køreprøve uden feedback.

Boks 1. Beskrivelse af de tre træningsmetoder, der blev testet alene og i kombinationer.

Deltagere

Deltagerne i undersøgelsen var 78 ældre canadiske bilister mellem 65 og 88 år. Deltagerne blev inviteret gennem annoncer i radio, på TV, i trykte aviser og gennem sociale medier. De fleste deltagere var kvinder (74%). Bilisterne havde mellem 10 og 57 års erfaring med at køre bil og kørte mindst tre gange om ugen. Deltagerne blev tilfældigt fordelt i de tre grupper. Der var ingen signifikant forskel mellem grupperne mht. alder, køn, køreerfaring eller kognitiv tilstand på forhånd.

Målinger

Køreevnen hos alle deltagere blev målt før og efter træningen ved hjælp af en ca. 30 minutter lang køreprøve på en standardiseret rute. Kørslen blev optaget med video og GPS-udstyr og vurderet af en uafhængig censor, som ikke vidste, hvilken træningsmetode bilisten i videomaterialet havde gennemført. Hver manøvre under kørslen (fx venstresving i kryds) blev vurderet mht. mulige fejl i fire kategorier:

1) kontrol af køretøj (fx at bremse for hårdt)

2) proceduremæssig praksis (fx forkert placering på banen)

3) orientering (fx ikke tjekke spejl)

4) lovovertrædelser (fx hurtig kørsel)

Udover kørselsfejl blev viden om trafikregler målt med otte multiple-choice spørgsmål før og efter gruppeundervisningen.

Forbedring af viden og køreevne gennem træning

Resultaterne viste, at gruppetræningen (GU) førte til en forbedring af bilisternes viden om trafikregler. Andelen af rigtige svar i videnstesten steg således fra 74% før gruppetræningen til 83% efter gruppetræningen.

Angående køreevne viste resultaterne at begge slags kombineret træning (dvs. GU+OT og GU+OT+ST) havde en større effekt på deltagernes køreevne end gruppeundervisning alene havde. I køreprøven efter afslutning af alle træningsmetoder lavede GU-gruppen 123 fejl, GU+OR-gruppen 87 fejl og GU+OR+ST-gruppen 89 fejl. I køreprøven før træningen var der i gennemsnit mellem 128 og 130 fejl i grupperne. Det betyder, at deltagerene i begge grupper med kombinationstræning lavede ca. 30% færre fejl efter træning, mens fejlreduktionen blandt deltagerne i GU-gruppen kun var 5%. Fejlreduktionen var størst i kategorien ”kontrol af køretøj”, hvori andelen af fejl næsten halveredes. Resultaterne viste endvidere, at dem, der lavede de fleste fejl i starten, profiterede mest af træningen.

i artikel

Figur 1. De tre træningsmetoder, der blev undersøgt alene og i kombinationer

 
Praktisk træning forbedrer køreevnen – effekt af simulatortræning er uklar

Resultaterne tyder meget tydeligt på, at praktisk træning med individuel feedback (OT og ST) fører til en klar reduktion af fejl i ældre bilisters bilkørsel. Mens teoretisk gruppetræning forbedrer de ældres viden, bliver denne viden kun i meget begrænset omfang omsat i kørepraksis, hvilket ses i de små reduktioner af kørefejl i gruppen, som kun fik teoretisk træning (GU).

Imod forventningen havde kombinationen af simulatortræning og praktisk køretræning (ST+OT) ingen yderligere effekt i forhold til praktisk køretræning alene (OT). Forskerne nævner, at det muligvis kan skyldes, at simulatortræningen ikke var tilstrækkelig intensiv, eller at det er nødvendigt med mere end en enkelt 45 minutters session. Derudover er det vigtig at nævne, at en del af de ældre bilister ikke kunne afslutte simulatortræningen, fordi de blev køresyge. Det kan også have reduceret effekten af simulatortræning, fordi køresyge deltagere ikke blev ekskluderet fra dataanalyserne.

Litteratur

Sawula, E., Polgar, J., Porter, M. M., Gagnon, S., Weaver, B., Nakagawa, S., Stinchcombe, A. & Bedard, M. (2017). The combined effects of on-road and simulator training with feedback on older drivers' on-road performance: Evidence from a randomized-controlled trial. Traffic Injury Prevention, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2016.1236194

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-39/Kombinering-af-forskellige-traeningsmetoder-til-aeldre-bilister
25 SEPTEMBER 2020