SMS under kørsel

Aldersforskelle i evnen til at overtage kontrol fra en selvkørende bil

En ny undersøgelse har testet, om der er forskel på, hvilke aktiviteter henholdsvis unge og ældre foretager sig under kørsel i en selvkørende bil, og om der findes aldersforskelle i evnen til at overtage kontrollen fra den selvkørende bil.

Af Ragnhild Holgaard (videnskabelig assistent) og Mette Møller (seniorforsker)

En af de store udfordringer i forbindelse med selvkørende biler er at holde den menneskelige chauffør i en tilstand, hvor vedkommende er i stand til at overtage kørslen, hvis dette skulle blive nødvendigt. Et forskerhold fra USA har undersøgt, om chaufføren har lettere eller sværere ved at overtage kørslen fra en selvkørende bil, hvis de inden overtagelsen var i gang med en frivillig aktivitet. Derudover har de undersøgt, om der er aldersforskelle i varigheden og typen af de selvvalgte aktiviteter.

Kørsel i simulator
I undersøgelsen deltog 18 ældre bilister (62-81 år) og 17 yngre bilister (18-35 år). Alle deltagerne havde kørekort og kørte bil mindst en gang om ugen.

Undersøgelsen blev udført i en kørselssimulator bestående af rat, pedaler og et bilsæde. Simulationen blev vist på tre computerskærme sat i forlængelse af hinanden, således at deltageren fik et bredt udsyn på 135o over vejen foran bilen.

Kørselssimulatoren var programmeret således, at deltageren fik en oplevelse af at køre i en selvkørende bil, som dog krævede, at deltageren overtog kørslen på ”usædvanlige” strækninger. På strækninger, hvor bilen kørte selv, skulle deltagerne ikke foretage sig noget bestemt, men fik at vide, at de skulle forholde sig, som vedkommende ville gøre i den virkelige verden, hvis de der kørte i en tilsvarende selvkørende bil. Det var således både op til den enkelte deltager, om vedkommende ville lave en aktivitet under den automatiske kørsel, og hvilken aktivitet det skulle være. Forskerne valgte at gøre aktiviteten frivillig for at afspejle en virkelig køresituation, hvor det netop vil være op til den enkelte, om vedkommende vil engagere sig i en form for aktivitet.

Indledningsvis kørte deltageren en prøvetur i simulatoren, hvor de forskellige funktioner blev afprøvet. Deltagerne fik at vide, at prøveturen var ens med de efterfølgende eksperimentelle scenarier, og at de under kørslen i simulatoren skulle forestille sig at køre en delvist selvkørende bil i den virkelige verden.

Under selve eksperimentet kørte hver deltager igennem tre forskellige scenarier, og hver scenarie indeholdt fire overgange fra automatisk til manuel kørsel. Perioderne med automatisk kørsel varede enten 1,5 eller 2 minutter. For at advare chaufføren om et skift fra automatisk til manuel kørsel, eller omvendt, benyttede simulatoren to forskellige lydsignaler. For at give en plausibel forklaring på, at deltageren skulle overtage kørslen, havde forskerne indsat områder med vejarbejde på visse strækninger (se figur 1).

Vejforløb
Figur 1 Illustration af forløbet ved overgangen fra automatisk til manuel kørsel: Deltageren advares via et lydsignal, hvorefter deltageren overtager kontrollen af bilen. Efter overtagelsen af kontrollen kørte deltageren en kort distance, hvorefter vejarbejdet begyndte.

Deltagerne blev filmet fra fire forskellige vinkler, således at forskerne efterfølgende kunne afgøre, hvad deltagerne havde foretaget sig under kørslen, og hvor de havde kigget hen.

Aktiviteter under den automatiske kørsel
Den totale varighed af ”frivillig” aktivitet for hver deltager blev noteret. På denne baggrund blev både de yngre og de ældre deltagere opdelt i en gruppe med høj aktivitet og en gruppe med lav aktivitet.

Resultaterne fra undersøgelsen viste, at både de unge og de ældre deltagere valgte at udføre forskellige aktiviteter under den automatiske kørsel. Der var dog forskel på hvilken type af aktivitet, som de valgte at udføre. De unge bilister benyttede ofte deres elektroniske apparater (fx smartphones), hvorimod ældre bilister typisk startede en samtale med en anden person (forsøgslederen). Se tabel 1 for en komplet oversigt over aktiviteter.

Tabel 1: Forekomst af selvvalgt aktivitet under den automatiske kørsel for yngre og ældre bilister.

   Yngre
Ældre
 Lav aktivitet Høj aktivitet Lav aktivitet Høj aktivitet
 Gennemsnitligt antal af tilfælde (pr. deltager)        
 Læser <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
 Rækker ud efter noget <0,1 0,7 0,1 0,6
 Personlig pleje 5,5 6,8 2,1 6,7
 Elektronisk apparat 2,3 10,0 <0,1 0,7
 Pjatter <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
 Taler til andre 0,5 0,8 2,2 7,4
 Taler til sig selv 0,5 2,7  0,7 0,4
 Musik <0,1 <0,1 0,1 <0,1
 Kigger væk fra vejen 17,9  30,1 13,7 14,2
         
 Gennemsnitlig varighed af tilfælde (sekunder)        
 Læser <0,1  <0,1 <0,1 <0,1
 Rækker ud efter noget <0,1 0,1 0,9 2,0
 Personlig pleje 6,1 5,5 1,5 8,6
 Elektronisk apparat 12,7  47,6 <0,1 10,9
 Pjatter 1,4 <0,1 <0,1 <0,1
 Taler til andre 1,0 0,4 6,6 24,5
 Taler til sig selv 2,7 7,1 0,3 7,2
 Musik <0,1 <0,1 5,1 <0,1
 Kigger væk fra vejen 6,8 5,4 8,0 5,9
 Total varighed af al aktivitet 99,5 554,2 27,4 336,0


Unge og ældre udførte i gennemsnit lige mange ikke-kørselsrelaterede aktiviteter, men de unge deltagere brugte længere tid på aktiviteterne. De unge deltagere så også væk fra vejen flere gange end de ældre deltagere.

Overtagelse af kontrol
Forskerne undersøgte, om der var forskel på deltagernes evne til at overtage kontrollen af kørslen alt efter, om de havde haft ”høj aktivitet” eller ”lav aktivitet”. Evnen blev vurderet ud fra bilens hastighed og placering på vognbanen samt deltagerens brug af bremse, speeder og rat. En mere flydende overgang (mht. hastighed og vognbaneplacering) fra automatisk til manuel kørsel blev tolket som bedre end en mindre flydende overgang.

Resultaterne var ikke entydige. For de yngre deltagere gjaldt det, at gruppen med ”høj aktivitet” bedre end gruppen med ”lav aktivitet” kunne opretholde bilens fart ved overgangen til manuel kørsel. Derimod gjaldt det for de ældre, at gruppen med ”høj aktivitet” bremsede hårdere op end gruppen med ”lav aktivitet” ved overgangen til manuel kørsel. Dermed var der altså både tilfælde, hvor deltagere med høj aktivitet overtog kontrollen af bilen mere flydende end deltagere med lav aktivitet, men også tilfælde, som viste det modsatte. Yderligere forskning er nødvendig for at afgøre, om forskellen bunder i kognitive forskelle mellem ældre og yngre, eller i forskellen på de aktiviteter, som deltagerne engagerede sig i.

Resultatet viste desuden, at særligt forsøgsdeltagerne fra de to lav-aktivitetsgrupper overtog kontrollen mere jævnt, når de fik varslet tidligere og dermed havde længere tid til at overtage kørslen.

Forsøget fandt, at de unge deltagere i større omfang end de ældre opretholdt bilens hastighed ved overtagelse af kontrollen, hvilket skyldtes, at de ældre deltagere havde tendens til at bremse op, når de skulle overtage kontrollen af bilen. Årsagen bag denne effekt er ikke klar for forskerne, men de påpeger, at det kan få uheldige konsekvenser for trafiksikkerheden, hvis overtagelsen af kontrol fra selvkørende biler fører til pludselige opbremsninger i trafikken.

Implikationer for fremtidens forskning

Undersøgelsen konkluderer, at der er forskel på hvilke aktiviteter, som yngre og ældre bilister foretager sig under kørsel i en selvkørende bil. Undersøgelsen har desuden fundet, at evnen til at overtage kontrollen fra den selvkørende bil påvirkes af alder, niveau af engagement i aktiviteter og hvor lang tid bilisten har til at overtage kontrollen. Dette tyder på, at det vil være nødvendigt at tage højde for blandt andet aldersforskelle og forskellige typer af aktiviteter, når man i fremtiden skal lave anbefalinger/regler for aktiviteter under kørsel i selvkørende biler. Forfatterne understreger dog, at der er brug for mere forskning inden for området.


Litteratur
Clark, H. & Feng, J. (2017). Age differences in the takeover of vehicle control and engagement in non-driving-related activities in simulated driving with conditional automation. Accident Analysis and Prevention, 106, s. 468-479.


http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-40/Aldersforskelle-i-evnen-til-at-overtage-kontrol-fra-en-selvkoerende-bil
28 MAJ 2020