Nr 42

Nr. 42 - Oktober 2018: LANGSIGTEDE KONSEKVENSER AF TRAFIKUHELD

Leder

Langsigtede konsekvenser af trafikuheld

Mennesker, der involveres i voldsomme og traumatiske begivenheder som fx en ulykke, kan både få langvarige fysiske og psykiske mén. I relation til trafikuheld mangler der dog viden om, hvor meget og hvordan det at være involveret i et trafikuheld påvirker de involverede personer og deres tilværelse på længere sigt.

Dette nummer af Nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning omtaler fire internationale undersøgelser, der på forskellig måde har set på nogle af de langsigtede effekter, som involvering i et trafikuheld kan have for den enkelte. Trods undersøgelsernes forskellighed viser de alle, at involvering i et trafikuheld i mange tilfælde er en betydningsfuld begivenhed, der sætter sig langvarige negative spor i de involveredes tilværelse. Lignende resultater er fundet i Danmark i en undersøgelse fra 2017. Den danske undersøgelse omtales ikke her, men kan findes på http://www.trafikdage.dk/td/papers/papers17/UdvidetResume/55_
KristineDyhrNielsen.pdf

Den første artikel sætter fokus på de psykiske følger af at være involveret i en trafikulykke blandt børn og unge. Undersøgelsen viser blandt andet, at knap en femtedel af de børn, der har været involveret i et trafikuheld, får Post-traumatic Stress Disorder (PTSD). Da PTSD i barndommen kan have langsigtede konsekvenser for børnenes livskvalitet senere i livet, understreger forskerne, at tiltag til forebyggelse af PTSD i forlængelse af trafikuheld er vigtigt.

Artikel to sætter fokus på, om det kan forudsiges, om en person vender tilbage til arbejdsmarkedet, hvis vedkommende er kommet lettere til skade i et trafikuheld. I overensstemmelse med resultater fra andre områder, viser undersøgelsen blandt andet, at de involveredes egen tro på om de kommer tilbage eller ej, spiller en vigtig rolle.

I den tredje og fjerde artikel omtales undersøgelser, der har set på, i hvilken grad det påvirker personers livskvalitet, hvis de har været involveret i et trafikuheld. Undersøgelserne viser blandt andet, at personer der får langvarige mén af et trafikuheld, selv længe efter uheldet har ringere livskvalitet, end de havde inden uheldet. Undersøgelserne viser endvidere, at det er forskelligt hvor meget livskvaliteten påvirkes fx som følge af køn, alder, uheldstype og trafikanttype.

 

God læselyst,

Mette Møller, seniorforsker


http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-42
25 SEPTEMBER 2020