Billede

Hastighed har stor betydning for trafiksikkerheden

En metaanalyse af nyere forskningslitteratur slår fast, at hastighed fortsat er af essentiel betydning for trafiksikkerheden både med hensyn til antallet af uheld og uheldenes alvorlighedsgrad.

Af Nanna Bonde (videnskabelig assistent) og Mette Møller (seniorforsker)

Hastighedsgrænser betragtes generelt som effektive sikkerhedsforanstaltninger, der gavner trafiksikkerheden. Trods dette er hastighedsgrænserne ofte til debat, og ændring af hastighedsgrænser er et populært politisk virkemiddel.

Spørgsmålet er imidlertid, om hastighed fortsat er en udslagsgivende faktor i forbindelse med trafikuheld, eller om den moderne bils mange forbedringer som eksempelvis blokeringsfri bremser (ABS), elektronisk stabilitetskontrol (ESC) og automatisk nødbremse har gjort hastigheden mindre afgørende for trafikuheld.

Forskere fra hhv. Norge, Sverige, Danmark og Holland er derfor gået sammen om at undersøge sammenhængen mellem hastighed og trafiksikkerhed, defineret som antallet af uheld samt tilskadekomne/dræbte i trafikken.

Ved at gennemgå nyere tids forskningsresultater undersøger forskerne, hvorvidt sammenhængen mellem gennemsnitshastighed og antallet af uheld fortsat er så stærkt, som tidligere resultater har indikeret.

Reaktionstid og bremselængde
Tidligere undersøgelser af sammenhængen mellem hastighed og trafiksikkerhed har vist, at en stigning i gennemsnitshastigheden generelt medfører flere uheld og flere tilskadekomne/dræbte. Samtidig viser beregninger, at et uheld ved en given hastighed har større konsekvenser end ved en lavere hastighed.

Risikoen for at et uheld indtræffer, afhænger blandt andet af bilistens mulighed for at nå at reagere og undvige. Hastigheden er central for konsekvenserne af et uheld, idet kollisionshastigheden er central for uheldets alvorlighedsgrad.

Disse fysiske sammenhænge forbinder hastighed og trafiksikkerhed. I undersøgelsen skelnes der mellem hhv. sammenhængen mellem hastighed og dødsulykker samt sammenhængen mellem hastighed og uheld.

Datagrundlag

Undersøgelsen er en metaanalyse baseret på data fra 49 nyere studier af ændringer i gennemsnitshastigheden samt ændringer i antallet af uheld. Ændringerne i gennemsnitshastigheden skyldes som oftest ændrede hastighedsgrænser eller øget håndhævelse. Alle data er publiceret efter år 2000. Studierne stammer fra 13 forskellige lande, hhv. Australien, Canada, Danmark, England, Frankrig, Israel, Italien, New Zealand, Norge, Sverige, Tyrkiet, Ungarn og USA. De undersøgte hastigheder varierer betydeligt og omfatter hastigheder fra under 50 km/t til over 120 km/t.

Det indsamlede data viser, at gennemsnitshastigheden tilnærmelsesvis altid følger den ændrede hastighedsgrænse, således at gennemsnitshastigheden falder, hvis hastighedsgrænsen sænkes, og stiger, hvis hastighedsgrænsen hæves. Samtidig viser de 49 studier, at en reduktion i gennemsnitshastigheden typisk fører til en reduktion i antallet af uheld.

Den sikkerhedsmæssige effekt af hastighedsændringer

To matematiske modeller er blev foreslået som forklaring på sammenhængen mellem ændret gennemsnitshastighed og ændret uheldstal, hhv. potensmodellen og eksponentialmodellen. Begge modeller søger at kvantificere forholdet mellem hastighed og uheld, men hvor effekten af en hastighedsændring, ifølge potensmodellen, er uafhængig af den oprindelige hastighed, er den i eksponentialmodellen afhængig af hastighedsændringen.

Undersøgelsens beregninger viste, at begge modeller kan beskrive sammenhængen mellem hastighed og trafiksikkerhed ret præcist, og deres statistiske tilpasningsgrad er signifikant. Derudover viste resultaterne, at der fortsat er en stærkt sammenhæng mellem gennemsnitshastighed og trafiksikkerhed i form af antal uheld og tilskadekomne/dræbte.

Forskerne fremhæver, at sammenhængen mellem hastighed og trafiksikkerhed ikke er blevet svagere trods den moderne bils forbedringer, tværtimod. De forklarer, at bilens forbedringer muligvis har gjort trafiksikkerheden mere følsom over for hastighedsændringer, da mindre ændringer i hastigheden nu kan være afgørende for, om en bilist formår at bremse eller undvige en ulykke. Tidligere har biler uden ABS, ESC og automatisk nødbremse eksempelvis ikke været i stand til at undgå en ulykke, uanset om de kørte med 55 eller 50 km/t, men med den moderne bils forbedringer kan denne forskel på 5 km/t muligvis være den hastighedsændring, der afgør, om bilen når at bremse eller ej.

Undersøgelsen konkluderer, at der fortsat er en stærk sammenhæng mellem ændringer i gennemsnitshastigheden og antallet af uheld, hvorfor hastighed fortsat kan betragtes som værende af essentiel betydning for trafiksikkerheden.


Litteratur:

Elvik, R., Vadeby A., Hels T. & van Schagen I. (2019). Updated estimates of the relationship between speed and road safety at the aggregate and individual levels. Accident Analysis and Prevention, 123, s. 114-112.


http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-44/Hastighed-og-trafiksikkerhed
21 OKTOBER 2020