Billede

Virksomheders sikkerhedskultur

En undersøgelse fra USA har vist, at transportvirksomheders chauffører bliver påvirket af virksomhedens holdning til sikkerhed. Hvis virksomheden prioriterer sikker kørsel og gør dette klart over for dens chauffører, øger det sandsynligheden for, at chaufførerne ikke har intentioner om at køre risikofyldt i fremtiden.

Af Ragnhild Holgaard og Mette Møller

Erhvervsrelateret kørsel, såsom transport af personer eller varer, er en væsentlig del af trafikken, og erhvervskøretøjer er jævnligt involveret i ulykker. Tidligere forskning har vist, at virksomheders sikkerhedskultur har sammenhæng med medarbejdernes holdninger og adfærd i relation til sikkerhed. Et forskerhold fra USA har undersøgt, om personlige og organisatoriske faktorer kan have betydning for chaufførers intentioner om at køre risikofyldt i fremtiden.

Sikkerhedskultur

I undersøgelsen bruger forskerne begrebet ”sikkerhedskultur” om medarbejdernes opfattelse af virksomhedens prioritering af sikkerhed. Sikkerhedskulturen er et udtryk for medarbejdernes opfattelse af, hvilken adfærd virksomheden værdsætter, gevinsterne ved at efterleve denne adfærd og konsekvenserne ved at modsætte sig den.

Medarbejderne danner sig indtrykket af virksomhedens sikkerhedskultur igennem de daglige interaktioner med ledelsen, igennem ledelsens beslutninger og handlinger og igennem sikkerhedskurser eller tilsvarende.

Spørgeskema blandt lastbilchauffører

Undersøgelsen er udført blandt chaufførerne i fire transportvirksomheder og er baseret på i alt 1491 besvarelser. Spørgeskemaet omfattede blandt andet spørgsmål om personlig holdning til risikofyldt kørsel og chaufførens intention om at køre risikofyldt. Der blev også spurgt ind til chaufførens opfattelse af virksomhedens sikkerhedskultur herunder ledelsens holdninger og prioriteter i forbindelse med sikkerhed. Spørgeskemaet indeholdte desuden spørgsmål om chaufførens opfattelse af kontrol over egen sikkerhed i forbindelse med kørsel, generelle risikovillighed og omgangskredsens holdning til risikofyldt kørsel, som udtryk for de normer, som omgav chaufføren. Hvert spørgsmål blev besvaret ved hjælp af en skala tilpasset det enkelte spørgsmål.

Personlige holdninger og kontrol påvirker intentionen

Analysen viste flere spændende resultater. Forskerne kunne fx se, at lastbilchaufførernes personlige holdninger til sikkerhed og deres opfattelse af kontrol, hang sammen med deres intentioner om at udføre risikofyldt kørsel i fremtiden. De chauffører, som fandt risikofyldt kørsel uacceptabelt, og som samtidigt mente, at de havde en stor kontrol over, hvorvidt de kørte risikofyldt, var mindre tilbøjelige til at svare, at de ville køre risikofyldt i fremtiden.

Chaufførernes generelle risikovillighed havde også betydning for intentionerne om fremtidig adfærd, således at chauffører, som helst undgik risici generelt, var mindre tilbøjelige til at have intentioner om at køre risikofyldt.

Samtidigt viste resultaterne at hvis omgangskredsen accepterede risikofyldt kørsel, var det mere sandsynligt, at chaufføren havde intentioner om at køre risikofyldt i fremtiden.

Virksomhedens holdning spiller en rolle

Undersøgelsen fandt desuden, at virksomhedens sikkerhedskultur kunne påvirke chaufførerne på flere forskellige måder. Hvis chaufførerne mente, at ledelsen gik meget op i sikkerhed, mente chaufførerne også selv i større omfang, at risikofyldt adfærd var uacceptabelt. Samtidig påvirkede sikkerhedskulturen også chaufførernes risikovillighed, således at virksomheder med et stort fokus på sikkerhed påvirkede sine medarbejdere til at være mindre villige til at tage risici generelt.

Virksomhedens sikkerhedskultur havde dog ingen indflydelse på chaufførernes opfattede kontrol over risikofyldt kørsel. Eksempelvis kunne chaufførerne mene, at de kunne blive nødt til at køre risikofyldt på grund af dårlig kørsel fra andre trafikanter, uanset sikkerhedskulturen i virksomheden.

Et sidste interessant resultat er, at chauffører, som havde været inden for branchen i lang tid, oftere end nye chauffører havde en intention om at køre risikofyldt i fremtiden. Resultatet kunne tyde på, at chauffører har brug for en stigende mængde sikkerhedstræning med årene i branchen.

Konklusion

Forskerne konkluderer, at virksomheder med fordel kan investere tid og penge i at skabe en god sikkerhedskultur, hvor der ikke kun lægges vægt på regler og sanktioner, men hvor ledelsen inddrager sikkerhed i alle aspekter af deres virksomhed. Det understreges, at det er vigtigt, at ledelsen taler med deres medarbejdere om sikkerhed og afholder sikkerhedskurser. De mener yderligere, at det er vigtigt, at sikkerhed er en central del af beslutninger i virksomheden, og at dette kommunikeres ud til medarbejderne.

Derudover peger forskerne på, at deres resultater viser, at transportvirksomheder med fordel kan gøre mere ud af at rekruttere medarbejdere med en lav risikovillighed, idet resultaterne viser, at disse medarbejdere i mindre omfang end andre har en intention om at kørerisikofyldt i fremtiden. Derfor kan virksomheder potentielt igennem screening for risikoaversion opnå at ansætte chauffører, som kører mere sikkert.

 

Litteratur

Douglas, Swartz, Richey & Roberts (2019). Risky business: Investigating influences on large truck drivers’ safety attitudes and intentions. Journal of Safety Research, 70, s. 1-11.

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-46/Douglas-et-al
28 MAJ 2020