Nr 02

Nr. 2 - September 2007: Cyklister og sikkerhed

Cyklister og sikkerhed

Danmark er et stort cykelland og et af de få vestlige lande, hvor cyklen spiller en stor og vigtig rolle for den samlede persontransport. Det er godt, fordi cyklen bidrager positivt til flere ting; f.eks. mobilitet, fleksibilitet i transportsystemet, mere motion/sundhed samt mindre forurening. Herudover er cyklen et middel til at imødegå den stigende trængsel i biltrafikken i de store byer. Men cyklisterne hører også til de bløde og mest sårbare trafikanter og derfor er der god grund til at fokusere på cyklisternes sikkerhed.

Antallet af cyklistulykker er heldigvis faldet de seneste år, men desværre ikke i samme takt som den generelle udvikling i trafikulykkerne. Ifølge den officielle statistik for 2006 blev 31 cyklister dræbt og 1163 kom til skade. Men vi ved fra skadestuernes registreringer, at antallet af tilskadekomne i virkeligheden er mange gange større. Desværre har vi de seneste år også konstateret et mindre fald i cykeltrafikkens om-fang. De mulige årsager vil jeg ikke kommentere her, men en større tryghed og sikkerhed i trafikken er et af midlerne til at vende udviklingen.

I 2007 har regeringen/staten gennem Transport- og Energiministeriet udarbejdet en cykelstrategi, hvor sikkerheden er et af indsatsområderne, og Færdselssikkerhedskommissionen har i sin nyligt reviderede nationale handlingsplan fastholdt cyklist-ulykker som en hovedudfordring.

Det er vigtigt, at den fremtidige indsats er baseret på et solidt vidensgrundlag. Selvom vi allerede ved meget, er der fortsat en række ting, der trænger til at blive under-søgt. Dette gælder både i forhold til vejanlæggenes udformning, anvendelse af tekno-logi, cyklisters adfærd og samspil med andre trafikanter samt viden om, hvilke virkemidler det er mest hensigtsmæssigt at bruge for at øge sikkerheden for cyklister. Det er der-for glædeligt, at både regeringens cykelstrategi og Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan lægger op til en øget indsats inden for forskning og vidensopbygning.

Her i nyhedsbrevet har vi givet nogle for-skellige eksempler på, hvad man kan gøre for at undersøge og forbedre cyklisternes sikkerhed samt peget på nogle af de problemstillinger, som skal håndteres, når man skal vælge og beslutte hvilke initiativer, der skal føres ud i livet.

God læselyst
Søren Rude, Forskningschef
Danmarks TransportForskning

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-02
11 AUGUST 2020