Avisen.dk

Risikofaktorer ved vejarbejde

Uheldsrisikoen er forøget på strækninger med vejarbejde. En analyse af dødsuheld i USA viser, at særligt trafikanters manglende tilpasning af deres adfærd er en vigtig faktor i forbindelse med disse uheld. Tiltag der kan sikre et mere jævnt trafik-flow i passende lav fart på strækninger med vejarbejde er vigtige elementer i forebyggelsen.

Af seniorforsker Mette Møller

Stor uheldsrisiko ved vejarbejde

Vejarbejde medfører typisk midlertidige ændringer i vejens udformning og forløb samt ændringer i trafikkens flow. Sådanne ændringer kan potentielt medføre et mindre sikkert trafikmiljø samt højere krav til trafikanternes opmærksomhed og evne til løbende at justere deres adfærd i overensstemmelse med trafiksituationen.

I praksis fører det ofte til en kompleks trafiksituation samt kompliceret interaktion mellem trafikanten, vejens udformning, kontrolforanstaltninger og de personer der befinder sig på vejarbejdsområdet. Konsekvensen er øget uheldsrisiko. Ifølge tal fra USA er uheldsrisikoen på strækninger med vejarbejde dobbelt så stor som på strækninger uden vejarbejde
Formål og datagrundlag

Formålet med undersøgelsen var at afdække, hvilken betydning udvalgte faktorer vedrørende trafikanterne, omgivelserne samt vejens udformning har for dødsuheld i forbindelse ved vejarbejde. Undersøgelsen blev gennemført i USA og er baseret på en analyse af dødsulykker registreret i en database ved navn FARS (the National Highway Traffic Safety Administration Fatality Analysis Reporting System). Analysen omfatter dødsuheld registreret i årene 2010, 2011 og 2012. Det er registreret i alt 50.870 uheld, hvoraf 856 skete på en strækning med vejarbejde og 50.014 skete på en strækning uden vejarbejde. I analysen blev følgende karakteristika for hvert uheld inddraget: vejrforhold, lysforhold, vejudformning, alkohol, distraktion, hastighedsgrænse samt information om hvilken uheldssituation der var tale om.

 

Analyse

Indledningsvis blev der foretaget en analyse med det formål at afdække forekomsten af forskellige uheldssituationer.

 

Dernæst blev der foretaget forskellige analyser med det formål at afdække effekten af de forskellige adfærdsmæssige, vejgeometriske og omgivelsesmæssige karakteristika for de forskellige uheldssituationer samt sammenligne betydningen af forskellige faktorer for dødsuheld sket på strækninger med og uden vejarbejde.

 

Resultaterne

Ikke overraskende viste analysen helt generelt, at sandsynligheden for forskellige typer dødsuheld varierede alt efter karakteristika ved vejens omgivelser, trafikantadfærd og vejens forløb. Således var der signifikant forskel på forekomsten af forskellige uheldstyper på strækninger med og uden vejarbejde (se tabel 1).  

Tabel 1: Forekomst af forskellige uheldstyper i forbindelse med dødsuheld på strækninger med og uden vejarbejde i perioden 2010-2012 i USA
 

På strækninger med vejarbejde var der således næsten fire gange så mange bagende kollisioner og næsten dobbelt så mange påkørsler fra siden sammenlignet med strækninger uden vejarbejde.

Analysen viste således, at bagendekollisioner samt påkørsel fra siden kan være særligt problematisk i forbindelse med vejarbejde. Endvidere viste analysen, at sandsynligheden for disse uheldssituationer var større i situationer med godt vejr og lysforhold, på lige vejstrækninger og når trafikanten ikke var påvirket af alkohol. Endelig viste analysen, at et stigende antal kørebaner samt højere hastighedsgrænse øgede sandsynligheden for disse typer uheld. 

Forebyggelse

Ifølge forskerne bag undersøgelsen er den øgede forekomst af bagendekollisioner samt påkørsler fra siden i forbindelse med vejarbejde ikke overraskende, idet trafikstrømmene er mindre flydende, vejforløbet er atypisk og komplekst. 

Tiltag der kan fremme bilisters opmærksomhed på forankørende samt sikre at trafikanter holder sig i egen kørebane fx midlertidige rumleriller er derfor relevante. Teknologi, der kan støtte bilisten i at undgå påkørsel af forankørende, fremhæves også som relevant.

Forskerne understreger imidlertid også, at resultaterne peger på, at den øgede forekomst af særligt bagendekollisioner samt påkørsler fra siden på lige vejstrækninger og under gode vejrforhold mv indikerer, at tiltag der understøtter trafikanter i i højere grad at tilpasse deres adfærd på strækninger med vejarbejde også er relevante. Det kunne fx være øget synlig politikontrol. Endelig foreslås det, at hastighedsreducerende tiltag og tiltag der kan sikre øget afstand til forankørende er relevant, fx tydelige advarsler samt sænkning af hastighedsgrænsen. 

Konklusion

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at bagendekollisioner samt påkørsler fra siden udgør en særlig udfordring i forbindelse med vejarbejde. Det konkluderes endvidere, at forebyggelse af disse uheld bedst sker ved at sikre, at trafikflowet på strækninger med vejarbejde er så jævnt som muligt, samt sker ved en passende lav hastighed. Tiltag der kan støtte trafikanten i at vælge en passende køreadfærd fremhæves som særligt vigtige.

http://www.trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-36/risikofaktorer-ved-vejarbejde?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
25 SEPTEMBER 2020